Technische documentatie van de Kruispuntbank Voertuigen

Changed
13/03/2024
 • De Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer onderhoudt meerdere webdiensten die toegang geven tot de Kruispuntbank van de voertuigen. Deze webservices worden gebruikt door organisaties die een wettelijke basis hebben om toegang te krijgen tot deze informatie in het kader van de doeleinden van de  Kruispuntbank van de Voertuigen en die een protocol voor gegevensuitwisseling met de FOD Mobiliteit hebben ondertekend.

  Deze pagina bundelt de documentatie van de webdiensten die momenteel beschikbaar zijn teneinde het begrip en het gebruik van deze gegevens te faciliteren. 

  Toegang krijgen tot de webdiensten

  De Kruispuntbank van de voertuigen bevat persoonsgegevens. Bijgevolg moet de toegang tot gegevens voldoen aan het beginsel van rechtmatigheid (een rechtsgrondslag is noodzakelijk) en moet deze worden uitgevoerd voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (artikelen 5.1.a) en b) van de AVG). Voor wat de Kruispuntbank van de Voertuigen betreft, zijn de doeleinden bepaald in artikel 5 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen. (die u op deze pagina kan raadplegen).  Bovendien zal worden nagegaan dat elk gegeven toereikend, ter zake dienend en beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor het wordt verwerkt, conform het beginsel van de minimale gegevensverwerking (artikel 5.1.c) van de AVG).

  Om gemachtigd te zijn voor toegang tot de gegevens, moet u eerst aantonen dat uw gebruik beantwoordt aan één van de bepaalde doeleinden en een gegevensuitwisselingsprotocol tussen uw organisatie en de FOD Mobiliteit en Vervoer tot stand brengen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze procedure 

  Om technisch op een veilige manier verbinding te maken met de webdiensten, neemt u contact op met de dienstenintegratoren op gewestelijk of federaal niveau.  

  Business Glossary 

  De Business Glossary is het referentiedocument om de gegevens van de Kruispuntbank van de Voertuigen en de definitie ervan te begrijpen. Het geeft de hiërarchie weer tussen de gegevenscategorieën, de definitie en het verband ervan met de technische attributen die in de webdiensten worden gebruikt. Indien relevant geeft het document aan welke waarden mogelijk zijn voor een bepaald attribuut, eventueel de meeteenheid en/of of het attribuut gekoppeld is aan een lijst van gecodeerde en gecontroleerde waarden (die u in het gedeelte "referentiecodes" van deze pagina vindt). 

  Download en raadpleeg de Business Glossary (laatst bijgewerkt: 12/03/2024) 

 • Referentiecodes

  Sommige van de binnen de webdiensten toegankelijke attributen zijn gebaseerd op gecodeerde waarden. De onderstaande tabellen bevatten de titel van het veld in het Frans, de naam van het technische attribuut dat wordt gebruikt in de webdienst die deze codes gebruikt, het te downloaden bestand (.dsv) en de datum van de laatste bijwerking.  

  De bestanden bevatten de referentiecodes, met hun benaming in het Frans, Nederlands en Duits (het Engels wordt slechts ter indicatie gegeven). 

  1. Typen kentekenplaten

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   plateType.code, plateType.description M_PLATE_TYPE.dsv 28/11/2023
  2. Landcode

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   Country.code, country.description, Vehicule.importedCertificateCountryCode, Titular.address.countrycode, Titular.regsistrationAdress.countrycode T_COUNTRY.dsv 28/11/2023
  3. Rechtsvormen van titularis

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   Titular.organisation.legalFormCode, Titular.organisation.legalFormAbbrev T_COMPANY_LEGAL_FORM.dsv 28/11/2023
  4. Typen en subtypen van de transactie

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   typeCode, subType.Code, subType.Description M_TRANSACTION_TYPE.dsv 12/02/2024
  5. Voertuigcategorieën

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   vehicle.category.code, vehicle.category.description M_VEHICLE_CATEGORY.dsv 17/01/2024
  6. Carrosserietypen

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   vehicle.codeForBodywork.code, vehicle.codeForBodywork.description M_VEHICLE_BODYWORKTYPE.dsv 28/11/2023
  7. Nationale aard van het voertuig

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   vehicle.kind.code, vehicle.kind.description M_VEHICLE_KIND.dsv 28/11/2023
  8. Nationaal carrosserietypen

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   vehicle.nationalBuildup.code, vehicle.nationalBuildup.description M_VEHICLE_BUILDUP.dsv 28/11/2023
  9. Conversie van brandstofcodes

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   vehicle.engine.fuel.code, vehicle.engine.fuel.description REF_FUEL_TRANSLATION.dsv 28/11/2023
  10. Emissienormcode

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   vehicle.engine.fuel.EuroNormCode M_EURO_NORM.dsv 28/11/2023
  11. Emissierichtlijn en verband met de overeenkomstige emissienorm

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   vehicle.exhaustDirectiveRefCode A_EU_DIRECTIVE.dsv 12/12/2023
  12. Transfercode

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   Transaction.transferAttestCode M_ATTEST.dsv 28/11/2023
  13. Douanecode

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   vehicle.customsStickerCode M_CUSTOMS_STICKER.dsv 28/11/2023
  14. (Voertuig)configuratie

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   Vehicle.nationalConfiguration.code, vehicle.nationalConfiguration.description REF_NATIONAL_CONFIG_TRANSLATION.dsv 28/11/2023
  15. Levenscyclus status

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   Vehicle.status.code, vehicle.status.description M_VEHICLE_STATUS_STA.dsv 28/11/2023
  16. Wettelijke status

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   Vehicle.statusLegal.code, VehiclestatusLegal.description M_VEHICLE_STATUS_LEG.dsv 28/11/2023
  17. Administratieve status

   Technisch attribuut Bestand Laatste bijwerking
   Vehicle.statusAdministrative.code, Vehicle.StatusAdministrative.description M_VEHICLE_STATUS_ADM.dsv 28/11/2023
 • Webdiensten 

  De volgende REST-webdiensten bieden momenteel toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van de Voertuigen. Naargelang van het uitwisselingsprotocol dat u met de FOD Mobiliteit en Vervoer hebt ondertekend, gebruikt u één of meer specifieke webdiensten en hebt u waarschijnlijk slechts toegang tot een deel van de gegevens. 

  De gedetailleerde en volledige documentatie van de webdiensten, bestemd voor ontwikkelaars, is beschikbaar in de vorm van swagger.json-bestanden 

  Hieronder vindt u een algemene beschrijving van elke webdienst, samen met een visueel hulpmiddel. Merk ook op dat de "titularissen" van een inschrijving zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen zijn. 

  1. /registrationsTitular

   Deze dienst biedt toegang tot de inschrijvingsgegevens, met name de gegevens van de titularis en diens adres. Bovendien en indien toegestaan, zijn de gegevens en het adres van de bestuurder toegankelijk dankzij de integratie van gegevens afkomstig van Renta. 

   Standaard verstrekt deze dienst de meest recente informatie. Door een optionele datumparameter op te geven, kunnen historische gegevens worden verkregen. 

   Swaggerbestand: registrationsTitular.json (laatste bijwerking: 23/11/2022) 

   Visuele weergave van de parameters en resultaten van de webservice DIV Registration Titular

    

  2. /registrations

   Deze dienst verstrekt actuele gegevens over een inschrijving. Standaard leveren zoekopdrachten de momenteel geldige gegevens op.  

   Met een optionele datumparameter kunt u gegevens van een eerdere datum verkrijgen. Het aan de titularis gekoppelde adres zal echter altijd zijn huidige adres zijn. Het adres van inschrijving is dan weer altijd het adres dat bij de inschrijving is opgegeven.  

   Swaggerbestand: registrations.json (laatste bijwerking: 23/11/2022) 

   Visuele weergave van de parameters en resultaten van de webservice DIV Registrations

    

  3. /registrations/plateNumbers

   Deze dienst verstrekt de momenteel actieve kentekennummers die aan een voertuig of titularis zijn gekoppeld. 

   Standaard verstrekt deze dienst de meest recente informatie. Door een optionele datumparameter op te geven, kunnen historische gegevens worden verkregen. 

   Swaggerbestand: registrations.json (laatste bijwerking: 23/11/2022) 

   Visuele weergave van de parameters en resultaten van de webservice DIV Registrations Plate Numbers

    

  4. /registrationsHistory

   Deze dienst biedt toegang tot actuele of historische inschrijvingsgegevens voor een bepaalde periode. Deze informatie omvat de volledige gegevens van de titularis(sen), de voertuigen waaraan de plaat in kwestie is toegekend en het verloop van de inschrijvingsstatussen.  

   De periode wordt bepaald door verplichte datumparameters.  

   Swaggerbestand: registrationsHistory.json (laatste bijwerking: 23/11/2022) 

   Visuele weergave van de parameters en resultaten van de webservice DIV Registration History

    

  5. /registrationsHistory/licenceStatus

   Met deze dienst kan men een overzicht van de statussen van een inschrijving gedurende een bepaalde periode verkrijgen. De verstrekte gegevens zijn de statussen, de begindatum van de geldigheid ervan en de identificatiegegevens die aan de betrokken inschrijving zijn gekoppeld (kentekenplaat, voertuignummer en identificatiegegevens van de titularis). 

   De periode wordt bepaald door verplichte datumparameters. 

   Swaggerbestand: registrationsHistory.json (laatste bijwerking: 23/11/2022) 

   Visuele weergave van de parameters en resultaten van de webservice DIV Registration History License Status

    

  6. /vehicles

   Deze dienst verstrekt alle actuele gegevens in verband met een voertuig. 

   Swaggerbestand: vehicles.json (laatste bijwerking: 23/11/2022) 

   Visuele weergave van de parameters en resultaten van de webservice DIV Vehicles

    

  7. /movementIndications

   Met deze dienstenbundel kan dagelijks het verloop van de verschillende soorten transacties in verband met voertuigen en inschrijvingen worden opgevraagd. Deze diensten sturen de sleutels terug waarmee de betrokken transacties kunnen worden geïdentificeerd (kentekenplaat, voertuig en transactie). Deze sleutels kunnen dan worden gebruikt in de webdienst /movementIndications/rowDetails om details over een specifieke transactie te verkrijgen. Deze diensten zijn opgedeeld in vier groepen:

   1. Webservices /MovementIndication verbonden aan soorten transacties:

    • /registrationsNew: verstrekt gegevens over nieuwe inschrijvingen;
    • /registrationsChangedDataLicense: verstrekt gegevens over aanpassingen aan inschrijvingsgegevens;
    • /registrationsChangedDataVehicle: : verstrekt gegevens over aanpassingen aan voertuiggegevens;
    • /registrationsTransferred: verstrekt gegevens over overdrachten van een inschrijving (bv. van een ouder naar een kind);
    • /registrationsUnregistered: verstrekt gegevens van transacties waarvoor er een kentekenplaat werd losgekoppeld van het voertuig, maar verbonden bleef aan een titularis;
    • /registrationsCrossedOut : verstrekt gegevens over schrappingen, dat wil zeggen kentekenplaten die werden losgekoppeld van het voertuig en de titularis ervan;
    • /transactions: verstrekt gegevens over alle transacties in verband met inschrijvingen.
   2. Webservices /MovementIndication gekoppeld aan voertuigen die onderworpen zijn aan de wetgeving over het systeem dat kilometerstanden van tweedehandsvoertuigen certificeert (de zogenaamde Car-Pass wetgeving):

    • /registrationsNewOnNewVehiclesOdometer: verstrekt gegevens over de nieuwe inschrijvingen van nieuwe voertuigen uitgerust met een kilometerteller en onderworpen aan de Car-Pass wetgeving;
    • /registrationsNewOnSecondhandVehiclesOdometer: verstrekt gegevens over de nieuwe inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen uitgerust met een kilometerteller en onderworpen aan de Car-Pass wetgeving;
    • /registrationsChangedDataVehiclesOdometer: verstrekt gegevens over de wijzigingen aan de inschrijving van voertuigen uitgerust met een kilometerteller en onderworpen aan de Car-Pass wetgeving.
   3. Webservices/MovementIndications verbonden aan bepaalde voertuigtypes:

    • /vehiclesDestroyed: verstrekt gegevens over gesloopte voertuigen;
    • /vehiclesDestroyedUndone: verstrekt gegevens over voertuigen die voor de sloop zijn voorzien, maar niet zijn gesloopt;
    • /vehiclesNewPreregistrationsNewVehicles: verstrekt gegevens over preregistraties* van nieuwe voertuigen;
    • /vehiclesNewPreregistrationsSecondhandVehicles: verstrekt gegevens over de preregistraties* van tweedehandsvoertuigen;
    • /vehiclesCorrectedPreregistrations: verstrekt de wijzigingen in verband met gepreregistreerde* voertuigen.
   4. De webservice /MovementIndication/CommercialPlates verstrekt gegevens over inschrijvingen van commerciële kentekenplaten (nieuwe inschrijvingen en wijzigingen van inschrijvingen).

   *Gepreregistreerde voertuigen worden geïdentificeerd in de Kruispuntbank van de voertuigen, maar zijn nog niet gekoppeld aan een inschrijving. Meer informatie over de preregistratie van voertuigen op deze pagina

   Swaggerbestand: movementIndications.json (laatste bijwerking: 02/08/2022) 

   Visuele weergave van de parameters en resultaten van de webservice DIV Movement Indications

    

  8. /movementIndication/rowDetails

   Met deze webdienst kunnen de details van transacties die met behulp van de webdiensten /MovementIndication/* zijn verkregen, aan de hand van de identificatiecode van een transactie of een kentekennummer worden opgevraagd.

   Fichier swagger : movementIndications.json (dernière mise à jour : 02/08/2022) 

   Visuele weergave van de parameters en resultaten van de webservice DIV Movement Indications

    

 • Niet gevonden wat u zoekt?

  Bij een probleem met een webdienst kan u contact opnemen met de ondersteuningsdienst van uw dienstenintegrator.

  Met vragen over de gegevens of om een kwaliteitsprobleem te melden, kan u terecht op het e-mailadres: privacy.road@mobilit.fgov.be  

  Om de huidige status van uw aanvraag om inschrijving, uw kentekenplaat of uw voertuig te weten te komen, kan u gebruik maken van onze applicatie Mijn voertuig, mijn plaat

  Als u een toegang tot de persoonsgegevens van Kruispuntbank van de voertuigen niet kan rechtvaardigen aan de hand van een protocol voor gegevensuitwisseling, kan u toch onze statistieken et open data consulteren. 

  De FOD Economie publiceert ook statistische rapporten over het voertuigenpark en over de inschrijving van motorvoertuigen op zijn website Statbel