Definities en procedure

Changed
06/01/2023

Procedure voor toegang tot de Kruispuntbank van de voertuigen

Sinds de inwerkingtreding van de AVG (25 mei 2018) is het de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking om de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om de integriteit van zijn gegevens te waarborgen.

Voor de Kruispuntbank Voertuigen is het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 De uitwisseling van persoonsgegevens van de Kruispuntbank van Voertuigen, na deze datum van inwerkingtreding van de AVG, kan enkel uitgevoerd worden door middel van een protocol dat de voorwaarden van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens respecteert.

Met het oog op het afsluiten van een eventueel protocol kan een e-mail gestuurd worden naar de beheersdienst van de Kruispuntbank van Voertuigen op volgend e-mailadres: "privacy.road@mobilit.fgov.be".

 Bij het onderzoek van het verzoek zal worden nagegaan of de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met het rechtmatigheidsbeginsel (een rechtsgrondslag is noodzakelijk) en of deze wordt uitgevoerd voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (Artikelen 5.1.a en b AVG). Wat de Kruispuntbank van de Voertuigen betreft, zijn de doeleinden vastgelegd in artikel 5 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.

Bovendien zal worden gecontroleerd of elk gegeven toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, in overeenstemming met het principe van minimale gegevensverwerking (artikel 5.1.c van de AVG).

Procedure voor toegang tot de Kruispuntbank van de voertuigen via een algemene toelating

Voor het parkeerbeheer van voertuigen door gemeentelijke overheden en gemeentelijke administratieve sancties bestaan er algemene toelatingen die voorwaardelijke toegang tot de Kruispuntbank van de voertuigen mogelijk maken volgens de modaliteiten die in deze algemene toelatingen zijn vastgelegd.

Procedure

Contact

privacy.road@mobilit.fgov.be