Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van uw privacy

Changed
13/12/2022

Gegevensbeschermingsverklaring

Algemeen

Deze verklaring verduidelijkt het beleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer en zijn Diensten dat van toepassing is wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de transparantieverplichtingen vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de GDPR en hierna afgekort als “AVG”).

Deze verklaring is een beknopte samenvatting. Om redenen van overzichtelijkheid voorziet de FOD Mobiliteit en Vervoer op aparte pagina’s evenwel in meer gedetailleerde informatie rond:

 • De gegevensverwerkingen per Dienst (omschrijving van de verwerkingsdoeleinden, de rechtmatigheidsgronden voor de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de bronnen van de verwerkte persoonsgegevens, de bewaartermijnen en de mogelijke gegevensoverdrachten);
 • Rechten van de betrokkene;
 • Het cookiebeleid.

Deze verklaring is onderworpen aan wijzigingen ten gevolge van veranderingen in onze verwerkingsprocessen, nieuwe regelgeving alsook het voortschrijdend inzicht van de toezichthoudende autoriteiten. De FOD Mobiliteit en Vervoer tracht deze evoluties steeds op een gepaste en tijdige wijze aan te brengen binnen deze verklaring en u hier desgevallend op bijkomende wijze over te informeren.

Meer informatie over de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in België vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is hij die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Net zoals in elke grote organisatie worden binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer specifieke verwerkingen van persoonsgegevens om organisatorische en/of regelgevende redenen toevertrouwd aan zijn verschillende Diensten. 

De verwerkingsverantwoordelijke is de FOD Mobiliteit en Vervoer of een van zijn Diensten, vertegenwoordigd door respectievelijk de Voorzitter van het Directiecomité en de desbetreffende Directeurs-generaal/Stafdirecteurs.

Contact:

adres: City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel;
telefoon: +32 (0)2 277 31 11;
e-mail: info@mobilit.fgov.be;
ondernemingsnummer: BE 0308.357.852
 

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) van de FOD Mobiliteit en Vervoer en zijn Diensten zijn bereikbaar via:

 • per post: FOD Mobiliteit en Vervoer - t.a.v. DPO (9A64), City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel;
 • per e-mail: dpo@mobilit.fgov.be).

Hij ziet erop toe dat het regelgevend kader betreffende de gegevensbescherming wordt nageleefd. Hij is de contactpersoon voor al uw vragen aangaande de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de AVG.

Verwerking persoonsgegevens: welke gegevens, met welk doel en op welke grond 

De FOD Mobiliteit en Vervoer kent een uitermate breed takenpakket. Zijn Diensten verwerken daarbij een divers aantal categorieën persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden. Deze worden samen met de aangewende rechtmatigheidsgrond per verwerking toegelicht op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (DE GEGVENSVERWERKINGEN PER DIENST). Hierbij geven wij u evenwel reeds een kort overzicht van de voornaamste rechtmatigheidsgronden, categorieën verwerkte persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden:

 • Voornaamste rechtmatigheidsgronden:
  • Een wettelijke verplichting
  • De vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
 • Voornaamste categorieën van verwerkte persoonsgegevens:
  • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer)
  • Contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer)
 • Voornaamste verwerkingsdoeleinden: 
  • Afleveren en opvolgen van vergunningen, bewijzen en erkenningstekens 
  • Uitvoeren van administratieve controles 
  • Leveranciersbeheer
  • Geschillenbeheersing

Persoonsgegevens zullen door de FOD Mobiliteit en Vervoer nooit worden verwerkt voor reclamedoeleinden, noch aan derden worden overgemaakt die persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

Bewaartermijn

De FOD Mobiliteit en Vervoer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen worden steeds bepaald per verwerkingsdoeleinde en worden vermeld op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (DE GEGEVENSVERWERKINGEN PER DIENST). Daarbij wordt rekening gehouden met termijnen vervat in de regelgeving van de desbetreffende verwerking, de beginselen vervat in artikel 5 van de AVG en de plichten die aan de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn opgelegd door de Archiefregelgeving (in hoofdzaak de Archiefwet van 24 juni 1955).

Overdracht van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedeeld met derden wanneer de FOD Mobiliteit en Vervoer op basis van zijn wettelijke verplichtingen, in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang, van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, vanwege een gerechtvaardigd belang of na het verkrijgen van uw toestemming hiertoe genoodzaakt wordt. Dit betreft zowel actoren binnen de publieke (bv. FOD Justitie) als de private sector (bv. producenten van legitimatiebewijzen). 

In naleving van de internationale verplichtingen van België en in overeenstemming met de geldende regelgeving kan het zijn dat de FOD Mobiliteit en Vervoer persoonsgegevens moet meedelen aan een derde land of een internationale organisatie (bv. aan buitenlandse politiediensten). 

De (internationale) overdracht van persoonsgegevens wordt per verwerking toegelicht op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (DE GEGEVENSVERWERKINGEN PER DIENST).

Uw rechten

Afhankelijk van de verwerking beschikt de betrokkene over een aantal rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht op intrekking van uw toestemming.

Deze rechten – alsook de wijze waarop u deze kunt uitoefenen – worden toegelicht op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (RECHTEN VAN DE BETROKKENE).

Cookies

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten functioneren en kan u niet weigeren. Functionele cookies worden enkel geplaatst nadat u een keuze heeft gemaakt. Het beleid inzake cookies van de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt verder toegelicht op de desbetreffende, meer info.

Beroepsmogelijkheden

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in rechte in te stellen als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG. U kunt uw klacht indienen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Verder contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Info:
 

Laatste update: 23/09/2020

 

De gegevensverwerkingen per dienst

Algemeen

Deze pagina bevat een concreet overzicht van de door de FOD Mobiliteit en Vervoer verwerkte persoonsgegevens. Dit overzicht wordt u verleend per Dienst. Hierbij wordt voorzien in een omschrijving van de verwerkingsdoeleinden, de rechtmatigheidsgronden voor de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de bronnen van de verwerkte persoonsgegevens, de bewaartermijnen en de mogelijke gegevensoverdrachten.

Voor meer informatie over het beleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake de verwerking van persoonsgegevens: zie de algemene Gegevensbeschermingsverklaring.

DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

DG Luchtvaart

DG Scheepvaart

DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Ondersteuningsdiensten

Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek

Stafdienst Personeel en Organisatie

Dienst van de DPO

Laatste update: 23/09/2020

Rechten van de betrokkene

Algemeen

Deze pagina bevat uitleg over welke rechten u als betrokkene heeft onder de AVG en hoe u deze kan uitoefenen.

Voor meer informatie over het beleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake de verwerking van persoonsgegevens: zie de algemene Gegevensbeschermingsverklaring.

U kan deze rechten evenwel niet steeds laten gelden. De FOD Mobiliteit en Vervoer zal u hiervan steeds op gemotiveerde wijze op de hoogte brengen.

Uw rechten

Recht van inzage en kopie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door de FOD Mobiliteit en Vervoer worden verwerkt, in te kijken en om er een gratis kopie van te krijgen.

Recht op rectificatie: U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te laten corrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht van bezwaar: In een aantal gevallen heeft u te allen tijde het recht om, door redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Recht op beperking van de verwerking: In een aantal gevallen heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Recht op intrekking van uw toestemming: Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die toestemming intrekken.

Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door gebruik te maken van ons standaardformulier. We vragen u om uw aanvraag nauwkeurig te formuleren, zodat we ze concreet kunnen behandelen. U kan het ingevulde formulier per e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: dpo@mobilit.fgov.be

Als u niet over een computer beschikt, kunt u uw aanvraag ook per brief ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming sturen en dit naar het volgende adres:

FOD Mobiliteit en Vervoer - t.a.v. DPO (9A64)
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
 

We herinneren u eraan dat uw identiteit redelijkerwijze verifieerbaar moet zijn, zodat we er zeker van kunnen zijn dat niemand anders uw rechten probeert uit te oefenen.

Uw aanvraag zal in principe binnen één maand worden behandeld. Indien uw aanvraag complex is of de Dienst een groot aantal aanvragen dient te verwerken, kan die termijn met twee maanden worden verlengd.

Laatste update: 23/09/2020

Cookiebeleid

Inleiding

Deze informatie gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres… 

Dit beleid is van toepassing op de pagina’s van FOD Mobiliteit en Vervoer. In uw browser beginnen ze met 

Opgelet! Wanneer een link u naar een website, een andere portaalsite, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden van die diensten voor de verwerking van persoonsgegevens. 

U bent beschermd op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nuttig?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. Ze bevatten een uniek identificatienummer. 

Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en zich op die website te verplaatsen; ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de efficiëntie van gebruik van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren (bv. taalkeuze). 

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Zo worden sommige cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).Onze cookies helpen: 

 • de website te laten werken zoals u zou verwachten 
 • bij het bewaren van uw instellingen tijdens en tussen bezoeken (bv. taalvoorkeuren) 
 • bij het verbeteren van de snelheid/veiligheid van de site 
 • bij het delen van pagina's met sociale netwerken zoals Facebook 
 • bij het voortdurend verbeteren van onze website (bv. statistische en kwalitatieve doeleinden) 

In het algemeen bestaan er volgende veel voorkomende categorieën cookies: 

 • Essentiele cookies: 

  • Cookies die technisch noodzakelijk zijn opdat u een website correct zou kunnen gebruiken. Vallen daaronder: 
   • Sessie cookies: Webpagina’s hebben geen geheugen. Een gebruiker die van webpagina naar webpagina gaat wordt standaard gezien als een nieuwe gebruiker door de webserver.  
   • Sessie cookies zorgen voor een vlottere surfervaring doordat u niet op iedere pagina opnieuw dezelfde vragen krijgt. 
   • Permanente cookies zoals diegene die bijvoorbeeld uw taalvoorkeur bewaren, zelf als u na een week naar dezelfde pagina surf. 
   • Cookies die zorgen dat de inhoud van uw winkelmandje bewaard blijven doorgeen een surfsessie op een webwinkel. 
 • Functionele cookies:

  • Cookies die de surfervaring verbeteren door functionaliteiten te voorzien. Toegang tot een website kan beperkt of problematisch zijn als u deze niet goedkeurt. 
 • Cookies voor analytics doeleinden: 

  • Cookies die websitebeheerder helpen het gebruik van de website te bestuderen en de inhoud daarop aan te passen. 
 • Cookies voor marketing doeleinden. 

  • Cookies die helpen gerichter aan marketing te doen door uw surfgedrag over verschillende websites en surfsessies heen te verzamelen. 

Hoe gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken enkel: 

 • Essentiële- en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Deze kan u niet weigeren. 
 • Cookies voor analytics doeleinden. Deze staan standaard af, maar wij vragen uw vriendelijk om deze toch aan te zetten zodat onze websitebeheerder beter hun werk kunnen doen. 
 • Sociale website cookies: Deze cookies dienen om de link tot stand te brengen met de sociale media platformen op dewelke de eigenlijke inhoud staat (bv. een promotiefilmpje van de FOD Mobiliteit en Vervoer op het Youtube platform). Deze cookies worden enkel aangemaakt wanneer u het desbetreffende externe platform bezoekt. In dat geval zijn de voorwaarden inzake privacy en cookies van het externe platform van toepassing. U kan steeds uw persoonlijke voorkeuren inzake cookies aanpassen via uw browser (zie hieronder: beheer van uw cookies).

Wij gebruiken geen cookies om/voor: 

 • persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming) 
 • gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming) 
 • gegevens door te geven aan advertentienetwerken 
 • persoonsgegevens door te geven aan derden 
 • commerciële doeleinden

Hieronder vindt u een concrete lijst van de cookies die wij gebruiken, voor hoelang deze worden aangemaakt en waarvoor ze dienen.

Uw toestemming voor het gebruik van cookies 

U krijgt bij uw eerste bezoek normaal de mogelijkheid om bepaalde niet-essentiële cookies te aanvaarden of niet. Gegeven goedkeuringen vervallen na een bepaalde tijd (die u hieronder kan terugvinden). 

Opgelet: Bepaalde browser- instellingen of plugins kunnen ervoor zorgen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Wij kunnen dat als websitebeheerders niet zien. 

Indien u cookies uit uw browser wilt verwijderen of indien u  geen of slechts beperkt gebruik wil maken van cookies, kunt u hieronder (This hyperlink opens a new window)leren hoe u dit moet doen. Indien u dit doet, betekent dit waarschijnlijk dat onze website niet zal werken zoals verwacht. 

Welke cookies gebruiken we op deze website? 

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken en waarvoor ze dienen. 

In de Kolom Domein staat voor welk domein of sub domein de cookies geplaatst worden. Cookies #1 zijn cookies voor de websites rapport.mobilit.fgov.be en es.mobilit.fgov.be 

ONZE ESSENTIELE COOKIES 

Naam Cookie 

Naam beschrijving 

Vervaltermijn 

Doel 

has_js(externe link)(externe link) 

Drupal Javascript checker 

Als de browser gesloten wordt 

Hiermee wordt bepaald of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus) 

JSESSIONID 

Java Sessie tracker 

Als de browser gesloten wordt 

Hiermee kan het Java-platform een surfsessie volgen. 

BIGipServerF2W-… 

Opeenvolging van tekens 

Tot het einde van de sessie 

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken. 

TS01448b0  

(tekens na TS… variëren) 

Opeenvolging van tekens 

Tot het einde van de sessie 

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken. 

ONZE FUNCTIONELE COOKIES 

Naam Cookie Naam beschrijving Vervaltermijn Doel

mobLan 

Cookies voor taalkeuze 

 

onbeperkt 

Zo onthoudt onze site in welke taal u de site wilt bezoeken. - afhankelijk van het deel van de site wordt de cookie oamLan of mobLan geplaats. Functionaliteit is dezelfde. 

cookie-agreed 

Drupal Cookie checker 

90 dagen 

Zo onthoudt onze site of u de cookies accepteert of niet. 

language 

Taal van de laatst bezochte pagina 

365 dagen (1 jaar) 

Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht. 

fedconsent 

 

Cookie-voorkeuren 

90 dagen 

Bewaart de gemaakte keuzes uit de cookie-popup

ONZE SOCIAL WEBSITE COOKIES 

Naam Cookie 

Naam beschrijving 

Vervaltermijn 

Doel 

PREF* 

 

VSC* 

 

VISITOR_INFO1_LIVE - * 

Youtube  
embedded videos 

8 maand 

 

Als de browser gesloten wordt  

 

8 maand 

Wij integreren videos van ons YouTube kanaal door gebruik van  YouTube’s “privacy-enhanced mode”. Deze modus zet cookies op uw computer van zodra u op een Youtube filmpje klikt, maar er is geen link met uw ander Youtube-surfgedrag. 

ONZE ANALYTISCHE COOKIES 

Naam Cookie 

Vervaltermijn

Inhoud

Doel 

_pk_id

 

28 dagen

Token id

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ref

 

6 maanden

 

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ses

 

50 minuten

Session ID

Analyse van het bezoekersaantal website.

 

Hoe beheer of verwijder ik cookies?  

Als u cookies wilt beheren of wissen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U vindt meer uitleg in de onderstaande links. 

Gebruikt u een andere browser? Verifieer dan of de procedure voor uw browser bestaat op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Opgelet: deze site is momenteel enkel beschikbaar in het Engels. 

Uw rechten

Bepaalde verzamelde gegevens die onder dit cookiebeleid vallen, laten toe om u te identificeren of een band met u te leggen als een natuurlijke persoon en kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens. In dat geval is ook de Gegevensbeschermingsverklaring van de FOD Mobiliteit en Vervoer van toepassing (zie de algemene Gegevensbeschermingsverklaring). In dat geval kan u uw rechten als betrokkene onder de AVG uitoefenen (RECHTEN VAN DE BETROKKENE). 

Deze rechten zijn:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht op intrekking van uw toestemming.

Laatste update: 13/12/2022