Parkeerbeheer

Changed
04/03/2024

Hier vindt u de overeenkomsten die de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) over de mededeling van technische en persoonlijke gegevens gesloten heeft met gemeentelijke overheden in het kader van het parkeerbeleid voor voertuigen.

Wettelijke basis

  • Wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, gewijzigd door de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen.
  • Vlaams decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
  • Waals decreet van 27 oktober 2011 houdende wijziging van verscheidene decreten betreffende de bevoegdheden van Wallonië, met name het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen.
  • Brusselse ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.

Beraadslagingen van het Sectoraal comité voor de Federale overheid

  • Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig een parkeerretributie, belasting of parkeergeld schuldig zijn AF/MA/09/010
  • Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn - Herziening van de beraadslaging FO n° 12/2009 van 1 oktober 2009 AF-MA-2015_015
  • Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen betreffen, van de beraadslaging FO nr. 12/2009 houdende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn AF/MA/2010/118
  • Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Waalse gemeenten en de Waalse autonome gemeentebedrijven betreft, van de beraadslaging FO nr. 12/2009 houdende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn AF/AM/2012/001
  • Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Brusselse gemeenten, de Brusselse autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap betreft, van de beraadslaging FO nr. 12/2009 houdende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn AF/MA/2013/046

 Overeenkomsten