Gevaarlijke goederen

Changed
28/06/2022

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen verschillen naargelang het transportmiddel en de soort stoffen.

Wat zijn gevaarlijke goederen?

Stoffen of voorwerpen die van aard zijn een risico te betekenen voor de gezondheid, de veiligheid, de goederen of het leefmilieu, die opgesomd staan in de lijst van gevaarlijke goederen van de technische instructies of die, als ze niet op die lijst voorkomen, overeenkomstig deze Instructies ingedeeld staan.

Het vervoer van gevaarlijke goederen is onderworpen aan de voorschriften van verschillende internationale verdragen afhankelijk van de vervoersmodus:

 • Luchtvaart: Technische instructies van de International Civil Aviation Organization (ICAO)
 • Spoorvervoer: Règlement pour le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)
 • Wegvervoer: Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route (ADR)
 • Binnenscheepvaart: Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)
 • Maritieme scheepvaart: International maritime dangerous goods code (IMDG)

Iedere twee jaar is er een update van deze reglementering. Het directoraat generaal Luchtvaart (DGLV) ziet toe op de naleving hiervan voor het veilig transport van gevaarlijke goederen via de lucht.

Verboden gevaarlijke goederen

Sommige producten zijn verboden in een luchtvaartuig. In bepaalde omstandigheden kunnen er afwijkingen worden toegekend.

Verboden onder alle omstandigheden

Stoffen of voorwerpen mogen onder geen enkele omstandigheid met een luchtvaartuig worden vervoerd als ze:

 • kunnen ontploffen
 • gevaarlijk reageren
 • onder normale vervoersomstandigheden een vlam of een brandbare warmteontwikkeling kunnen produceren
 • een gevaarlijke uitstoot van toxische, corrosieve of brandbare gassen of dampen kunnen produceren

Verboden behalve bij afwijking

Onderstaande gevaarlijke goederen zijn verboden voor luchtvervoer tenzij er door landen een afwijking wordt toegekend. U leest meer over een afwijking aanvragen op deze pagina.

a) radioactief materiaal dat:

 • in colli van type B(M) met ontluchtingsinrichtingen zit
 • in colli zit die externe koeling door een aanvullend koelingssysteem vereisen
 • in colli zit die onderworpen zijn aan controles tijdens het vervoer
 • ontplofbaar is
 • een bij kamertemperatuur ontvlambare vloeistof is

b) tenzij anders bepaald, artikels en stoffen (ook die als niet elders genoemd worden beschreven) met een UN-nummer, die in de lijst van gevaarlijke goederen als verboden worden aangeduid

c) besmette levende dieren

d) vloeistoffen met een dampinhalatietoxiciteit waarvoor verpakkingsgroep I is vereist

e) stoffen die in vloeibare toestand bij temperaturen gelijk aan of boven de 100 °C, of in vaste toestand bij temperaturen gelijk aan of boven de 240 °C voor vervoer worden aangeboden

f) alle overige artikelen of stoffen die door de bevoegde nationale autoriteit worden vermeld

Verboden in bagage

Gevaarlijke goederen, met inbegrip van uitgezonderde colli met radioactief materiaal, mogen door passagiers of bemanning niet worden vervoerd:

 • als of in ingecheckte bagage
 • als of in handbagage
 • op de persoon zelf

Tenzij ze voor persoonlijk gebruik zijn toegestaan.

Meer informatie over gevaarlijke goederen en stoffen voor passagiers vindt u op deze pagina of bij uw luchtvaartmaatschappij.

Verborgen gevaarlijke goederen

Gevaarlijke stoffen en voorwerpen worden soms niet aangegeven of verkeerd aangegeven. Ze zijn niet altijd zichtbaar en bevinden zich bijvoorbeeld in vracht of bagage. Het is de taak van vrachtpersoneel en onthaalpersoneel voor passagiers om na te vragen bij verladers en passagiers of ze eventueel gevaarlijke goederen mee aan boord brengen van een luchtvaartuig.

Wetgeving en reglementering

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht gelden de regels uit het KB van 18 november 2005. Op dit soort vervoer zijn de technische instructies van de ICAO van toepassing. Deze instructies krijgen om de twee jaar een update. De International Air Transport Association (IATA) verwerkt deze regels in de IATA Dangerous Goods Regulation(DGR). Hiervan verschijnt elk jaar een bijgewerkte editie.

Naast de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zijn ook de gewesten (Vlaanderen, Wallonië, en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bevoegd voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De bevoegdheid van ontplofbare en radioactieve stoffen valt respectievelijk onder de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Klik op de link voor de bevoegde overheden.

Referentiemateriaal

Het DGLV verzamelde de wettelijke internationale en nationale richtlijnen voor luchtvervoer van gevaarlijke goederen. Deze regelgeving krijgt tweejaarlijks een update.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Gevaarlijke Goederen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mai l: bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be