Boetes en onmiddellijke inningen

Changed
03/01/2024

Voor meer info over verkeersboetes en onmiddellijke inningen verwijzen u graag door naar www.justonweb.be/fines.  

U vindt op onze website ook meer informatie over de gevolgen van rijden onder invloed

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.  

Faqs

 • Krijg ik in geval van een verkeersovertreding steeds een onmiddellijke inning?

  Neen. Dat hangt af van het type overtreding. Er is één overtreding waarvoor de onmiddellijke inning verplicht is, namelijk voor professionele bestuurders met een alcoholconcentratie tussen 0,2 en 0,5 promille. Voor de zwaarste overtredingen krijgt u normaal gezien geen onmiddellijke inning maar wel een proces-verbaal gevolgd door een minnelijke schikking of een veroordeling door de rechtbank in een later stadium.

  Als u minderjarig bent, is een onmiddellijke inning uitgesloten.

  Voor een persoon met woonplaats of vaste verblijfplaats in België is een onmiddellijke inning onmogelijk:

  • bij het begaan van meerdere overtredingen tegelijkertijd en een totale som van meer dan 347 euro
  • bij het overschrijden van de snelheidslimiet met meer dan 40 km/u, of meer dan 30 km/u in een bebouwde kom, zone 30 of een (woon)erf
  • bij het tegelijkertijd begaan van een overtreding van de derde graad en een andere overtreding
  • voor een overtreding van de vierde graad (voor buitenlandse bestuurders is een onmiddellijke inning dan wel mogelijk)
 • Wat zijn de bedragen van onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste, tweede, derde en vierde graad?

  • Overtreding van eerste graad: 58 euro
  • Overtreding van tweede graad: 116 euro
  • Overtreding van derde graad: 174 euro
  • Overtreding van vierde graad: 473 euro

  Een overtreding van de vierde graad kan enkel voor buitenlandse bestuurders worden afgehandeld met een onmiddellijke inning. Belgen die een overtreding van de vierde graad begaan, worden gedagvaard voor de rechtbank. 

  Opgelet: Vanaf 23-08-2021 moet elke overtreder een administratieve toeslag betalen om de administratieve kosten van het Cross Border Platform te dekken (cf. Programmawet van 21 juni 2021). Het betreft een vaste en eenmalige toeslag die Justitie heft van 8,84 euro voor een dossier zonder verzending van een gerechtsbrief of aangetekende zending (bv. een onmiddellijke inning of minnelijke schikking) en van 25,32 euro voor een dossier met verzending van een gerechtsbrief of aangetekende zending (bv. een bevel tot betalen). Deze bijdrage Deze bijdragen worden geïndexeerd en komen bovenop de bedragen voor de onmiddellijke inningen hierboven vermeld. Voor meer informatie: zie www.justonweb.be/fines.

 • Ik beging meerdere overtredingen tegelijkertijd. Kunnen de onmiddellijke inningen daarvoor gecumuleerd worden?

  Ja. De hierboven vermelde bedragen gelden per overtreding. Als u tegelijkertijd meerdere overtredingen begaat, worden deze bedragen opgeteld (in tegenstelling tot de administratieve toeslag die eenmalig is, zie vraag 2).

  Er is wel een maximale totaalsom voorzien (exclusief de administratieve toeslag). Voor personen met een woonplaats of vaste verblijfplaats in België is een onmiddellijke inning uitgesloten als de totale som meer dan 347 euro bedraagt. Boven deze som ontvangt u geen voorstel tot onmiddellijke inning meer, maar wordt u in principe gedagvaard voor de rechter. Alcoholovertredingen tellen niet mee voor de berekening van deze maximumsom.

  Voor bestuurders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België is de maximumsom 866 euro. Voor het berekenen van deze maximumsom komen ook hier alcoholovertredingen niet in aanmerking. 

 • Wat zijn de bedragen voor een onmiddellijke inning voor snelheidsovertredingen?

  • De eerste 10 km/u: 53 euro
  • Meer dan 10 km/u:
   • binnen de bebouwde kom/zone 30/(woon)erf: voor elke bijkomende km/u 11 euro
   • buiten de bebouwde kom/zone 30/(woon)erf: voor elke bijkomende km/u 6 euro

  Opgelet: Deze bedragen zijn exclusief de administratieve toeslag, bedoeld in vraag 2.

 • Kan ik voor het rijden onder invloed van alcohol een onmiddellijke inning krijgen?

  Ja. Sinds 1 juli 2014 kan het parket overtredingen voor rijden onder invloed van alcohol met een onmiddellijke inning afhandelen, al kan zij ook oordelen dat een minnelijke schikking of een dagvaarding meer gepast is.

  De volgende onmiddellijke inningen zijn wettelijk mogelijk (maar dus niet verplicht) als de alcoholconcentratie ligt tussen:

  • 0,22 en 0,35 mg/l UAL (= 0,5 en 0,8 promille): 179 euro
  • 0,35 en 0,44 mg/l UAL (= 0,8 en 1 promille): 420 euro
  • 0,44 en 0,50 mg/l UAL (= 1 en 1,2 promille): 578 euro

  Vanaf een alcoholgehalte van 0,50 mg/l is een onmiddellijke inning in ieder geval uitgesloten voor een bestuurder met een woonplaats of vaste verblijfplaats in België. Het parket handelt de zaak dan af met een minnelijke schikking of de overtreder wordt voor de rechtbank gedagvaard.

  Bestuurders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België riskeren wel een onmiddellijke inning van 1.260 euro voor een alcoholgehalte van minstens 0,50 en lager dan 0,65 mg/l. Met een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l betalen deze bestuurders de som van 1.260 euro in consignatie (d.w.z. in bewaring) om de eventuele geldboete en gerechtskosten na een gerechtelijke veroordeling te dekken.

  Belangrijk is dat, zelfs als u een onmiddellijke inning krijgt voorgesteld, het openbaar ministerie binnen de 30 dagen kan beslissen om toch een vordering in te stellen tegen de overtreder. Wanneer de overtreder in een recent verleden bijvoorbeeld nog een boete heeft gekregen voor rijden onder invloed van alcohol, kan het openbaar ministerie de hardleerse overtreder dagvaarden voor de rechtbank.

  Wanneer professionele bestuurders (vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs …) betrapt worden met een alcoholconcentratie tussen 0,09 mg/l (= 0,2 promille) en 0,22 mg/l (= 0,5 promille), moeten zij verplicht een onmiddellijke inning van 105 euro betalen.

  Opgelet: Deze bedragen va de onmiddellijke inning zijn exclusief de administratieve toeslag, bedoeld in vraag 2.

 • Hoe kan ik een onmiddellijke inning betalen?

  Dat hangt af van of uw woon- of vaste verblijfplaats België is en of de politie u heeft staande gehouden. 

    Met woonplaats of vaste verblijfplaats in België Zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België
  Staande houding
  • Per overschrijving
  • Met bank- of kredietkaart via een mobiele betaalterminal van de politie
  • In cash
  • Met bank- of kredietkaart via een mobiele betaalterminal van de politie

  Als u niet onmiddellijk betaalt, moet u het bedrag aan de politie in consignatie geven om de eventuele geldboete en gerechtskosten te dekken.

  Vaststelling in de vlucht
 • Hoe word ik geïnformeerd over mijn overtreding en de onmiddellijke inning die ik moet betalen?

  Personen met woonplaats of vaste verblijfplaats in België ontvangen een afschrift van het proces-verbaal en een uitnodiging tot betalen.

  Als een buitenlandse bestuurder een verkeersovertreding begaat, kan hem een onmiddellijke inning worden voorgesteld per informatiebrief. De informatiebrief is in feite het equivalent van een proces-verbaal dat aan de Belgische overtreder wordt verstuurd. Beide documenten hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is door de overtreder.

  Om de rechten van verdediging van de buitenlandse overtreder te vrijwaren, ontvangt deze de informatiebrief in de taal van zijn inschrijvingsdocument, als die gekend is, en anders in een van de officiële talen van de lidstaat van zijn inschrijving. De brief bevat informatie over:

  • de aard van de overtreding
  • de plaats en het tijdstip ervan
  • de eventuele aanwezige verkeerstekens
  • de geschonden reglementaire bepalingen
  • het te betalen bedrag
  • eventueel de metingsapparatuur voor de vaststelling