Trans-Europees vervoersnetwerk TEN-V

Changed
08/08/2022

Situering 

In 1993 werden via het Verdrag van Maastricht (het oprichtingsverdrag van de Europese Unie) de trans-Europese netwerken ingesteld. Het idee voor die netwerken ontstond in de jaren 1980, in de context van de besprekingen over de oprichting van een eengemaakte markt. Ze beogen een betere Europese samenhang in de volgende sectoren: 

  • vervoer 
  • energie 
  • telecommunicatie 

Vandaag draagt de Europese Unie bij aan de totstandbrenging en ontwikkeling van deze drie soorten trans-Europese netwerken. 

Op deze pagina vindt u gerichte informatie over het trans-Europese netwerk voor de vervoersector, het TEN-V

Hoe werkt het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V)? 

Doel 

Het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V) is een programma voor de ontwikkeling van de vervoerinfrastructuur van de Europese Unie. Het doel van dit netwerk is om het reizigers- en goederenverkeer in Europa gemakkelijker te maken. Het beoogt daarom de interoperabiliteit (gemakkelijke verbinding) tussen het Europese netwerk van spoorwegen, wegen, binnenwateren, zeeroutes, spoorwegstations, havens en luchthavens. 

De voornaamste ambities van het TEN-V zijn: 

  • gaten in het netwerk opvullen 
  • knelpunten wegwerken (zeer druk verkeer op een bepaalde plaats) 
  • de sociale, economische en territoriale samenhang van de EU versterken 

Naast deze echte bouwprojecten ondersteunt het TEN-V ook innovatie, nieuwe technologieën en digitale oplossingen in de vervoersector. Het project mikt daarom op een kleinere milieu-impact van het vervoer in Europa, een hogere veiligheid en een betere energie-efficiëntie.

Een netwerk op twee niveaus  

Het TEN-V bestaat uit twee niveaus: een kernnetwerk (Core Network) en een uitgebreid netwerk (Comprehensive Network). 

Kernnetwerk 

Het kernnetwerk omvat de belangrijkste en meest strategische afdelingen van het uitgebreide netwerk. Het bestaat uit negen grote vervoerscorridors in Europa. Drie van die corridors zijn van belang voor België: 

Dit kernnetwerk zou tegen 2030 operationeel moeten zijn en de infrastructuur ervan zal aan strengere eisen moeten voldoen dan die voor het uitgebreide netwerk. 

Uitgebreid netwerk 

Het uitgebreide netwerk bestrijkt het hele Europese grondgebied en moet tegen 2050 gebruiksklaar zijn. 

Wettelijk en financieel kader van het TEN-V 

Het TEN-V vindt zijn grondslag in de Europese verordening nr. 1315/2013, die in 2013 in werking is getreden. De Europese Gemeenschap stelt de richtsnoeren vast en bepaalt de prioriteiten en doelstellingen. 

De ontwikkeling van het TEN-V wordt financieel mogelijk gemaakt door het programma Connecting Europe Facility2 voor de periode 2021-2027. 

Welke rol vervult de FOD? 

In het kader van het TEN-V coördineert de FOD Mobiliteit en Vervoer de relaties tussen: 

  • de Europese instellingen belast met de ontwikkeling van het netwerk  
  • alle actoren van de vervoersector in België 
  • de internationale organisaties waarbij de federale overheid betrokken is 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : eufunding@mobilit.fgov.be