Passagiersrechten

Changed
20/06/2023

Als scheepspassagier heeft u een aantal rechten die vastgelegd zijn in Europese Verordeningen:

 • recht op toegang tot het vervoer zonder discriminatie;
 • recht op informatie over uw reis, over reisverstoringen, over uw rechten als passagier.
 • recht op compensatie voor het ongemak van een vertraging of annulatie van een scheepsreis.  Deze compensatie kan zijn: zorg en bijstand tijdens het wachten, volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reiskosten, de mogelijkheid kosteloos alternatief vervoer te gebruiken;
 • recht op een vlotte behandeling van uw klacht;
 • recht op de goede handhaving van uw rechten.

Bij een ongeval heeft u als scheepspassagier onder meer recht op:

 • een financiële vergoeding, eventueel met voorschot;
 • verhaal tegen de verzekeraar van de vervoerder;
 • correcte informatie over uw rechten bij ongeval.

Passagiers met beperkte mobiliteit

Personen met beperkte mobiliteit moeten dezelfde mogelijkheden hebben om te reizen als iedereen. Voor hen gelden de volgende bijkomende passagiersrechten:

 • recht op toegang tot het vervoer zonder discriminatie om reden van handicap of beperkte mobiliteit;
 • recht op speciale, kosteloze bijstand in havens en aan boord van schepen;
 • recht op schadevergoeding bij verlies of schade aan mobiliteitshulpmiddelen.

Welke rechten heeft u bij annulatie of vertraging?

Indien de dienst wordt geannuleerd of vertraagd moet u tijdens het wachten steeds op adequate wijze en tijdig worden geïnformeerd over het incident.

Indien de reis wordt geannuleerd of het vertrek wordt met meer dan 90 minuten vertraagd, dan moet men u de keuze tussen twee mogelijkheden aanbieden:

 • ofwel u krijgt uw ticket terugbetaald en zo nodig een gratis reis terug naar het vertrekpunt, bijvoorbeeld als door de vertraging het doel van uw reis niet langer haalbaar is;
 • ofwel u wordt bij de eerste mogelijkheid onder gelijkwaardige voorwaarden naar uw eindbestemming gebracht, zonder extra kosten.

Indien het vertrek meer dan 90 minuten vertraagd is, heeft u in het merendeel der gevallen ook recht op:

 • een maaltijd en verfrissingen (in verhouding tot de wachttijd);
 • accommodatie indien u de nacht ter plaatse moet doorbrengen.

Wanneer heeft u recht op een schadevergoeding?

Indien de aankomst met meer dan een uur vertraagd is, heeft u recht op een schadevergoeding. Naargelang van de omvang van de vertraging, kan deze schadevergoeding 25% of 50% van de ticketprijs bedragen.

Let op: er is geen schadevergoeding verschuldigd als de vertraging te wijten is aan een natuurramp of aan uitzonderlijke weersomstandigheden.

Info en klachten

Als u meent dat uw rechten als scheepspassagier niet nageleefd zijn, kunt u een klacht indienen. U doet dat in eerste instantie bij de vervoerder of de terminalexploitant. Gaat u niet akkoord met hun antwoord op uw klacht, dan kan u zich via dit e-mailadres (waterborne.passengerrights@mobilit.fgov.be wenden tot de Nationale handhavingsinstantie bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze instantie waakt erover dat de Europese Verordeningen voor scheepspassagiersrechten nageleefd worden.

Welke Europese Verordeningen leggen uw rechten vast?

De rechten van de scheepsvaartpassagiers zijn vastgelegd in:

 • Verordening (EU) nr.1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004.
 • Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

Onderaan kunt u deze wetteksten downloaden en vindt u een samenvatting.

Mobiele applicatie

Alle informatie over passagiersrechten kan via een kosteloze applicatie op smartphones worden gedownload. 
"Uw rechten als reiziger": download de app ( Google AndroidiPhoneiPad,  Windows Phone )

Contact

Via mail: waterborne.passengerrights@mobilit.fgov.be
Telefonisch: +32 (0)2 277 33 93 

Your Europe

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve