Lading: bevrachtingsvoorwaarden

Changed
16/11/2022

Met de wet van 29 juni 2008 (gepubliceerd in het Staatsblad van 10 oktober 2008) heeft België het verdrag van Boedapest opgenomen in de wetgeving. Dit verdrag bevat de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001. Het verdrag treedt voor België in werking op 1 december 2008. Vanaf die datum zal elke in België gesloten overeenkomst voor het internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren onder de toepassing vallen van de bepalingen van dit verdrag. 

België sluit zich daarmee aan bij een groot aantal andere staten die over binnenvaartwegen beschikken (o.a. alle buurlanden), zodat het vervoer van goederen over de binnenwateren onder uniforme voorwaarden kan plaatsvinden. Dit is een belangrijke ontwikkeling waardoor de binnenvaart een internationale standaard heeft voor het vervoerscontract. Dit in navolging van wat reeds bestaat voor het wegvervoer (CMR) en het spoorvervoer (COTIF). 

Voor het binnenlands vervoer blijft de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting van kracht. Met uitzondering van de artikelen 5 en 33 heeft deze wet evenwel een suppletief karakter. Ze is slechts van toepassing bij ontstentenis van bepalingen in de vervoersovereenkomst. Aangezien de vervoersovereenkomst voorrang heeft, betekent dit ook dat de partijen steeds de mogelijkheid hebben om de voorwaarden van het CMNI-verdrag ook van toepassing te brengen op een binnenlands vervoer.