Beheer van de geluidshinder

Het beheer van de geluidshinder die door het luchtverkeer veroorzaakt wordt, is een ingewikkelde materie die verschillende domeinen van bevoegdheden aanbelangt. Gelet op het specifieke karakter van elke luchthaven, moet men elke situatie analyseren: de resultaten zijn dan ook verschillend per luchthaven.

De Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO) heeft rekening gehouden met de verschillende mogelijke maatregelen om de overlast te verminderen en heeft het principe van de evenwichtige aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat erin de geluidsproblematiek in en rond de luchthavens in kaart te brengen en vervolgens verschillende opties voor geluidsbestrijding te analyseren:

  • de beperking van het vliegtuiglawaai bij de bron (stillere vliegtuigen);
  • de ruimtelijke ordening i.v.m. de luchthaventerreinen en het beheer van hun gebruik;
  • operationele procedures voor lawaaibestrijding;
  • exploitatiebeperkingen.

Het gaat om een zo economisch mogelijke aanpak. De ICAO heeft een beleid ontwikkeld voor elk van deze opties, alsook in verband met geluidsheffingen.

Behoudens zeer bijzondere gevallen steunen de ingevoerde maatregelen op deze aanpak die ook in de Europese regelgeving terug te vinden is. De richtlijn 2002/30/EG van 26 maart 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap, heeft als doelstelling de duurzame ontwikkeling van het luchtvervoer via de beperking van de door vliegtuigen veroorzaakte geluidsoverlast op luchthavens.

Overeenkomstig deze richtlijn kunnen luchthavens exploitatiebeperkingen opleggen, zoals:

  • de progressieve uitdienstneming van de meest lawaaiige vliegtuigen via een aanpak van de geluidsproblemen “luchthaven per luchthaven”;
  • een diepgaand onderzoek van de 4 bovenvermelde opties.

Wat betreft de luchthaven Brussel-Nationaal moet de door de Europese regelgeving opgelegde aanpak gerespecteerd worden.