Geluidshinder

Changed
21/12/2022

Beheer van de geluidshinder rond luchthavens

Voor elk van de grote luchthavens op het grondgebied van een van de lidstaten van de Europese Unie schrijft Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai voor dat de lidstaten:

 • geluidsbelastingkaarten opstellen;
 • actieplannen opstellen.

Voor de toepassing van deze richtlijn in België zijn luchthavens onderworpen aan regelgeving van het gewest en moeten zij een milieuvergunning aanvragen bij deze gewestelijke overheid.  De milieuvergunning kan een grens opleggen voor de geluidsimpact in de omgeving van luchthavens, alsook specifieke exploitatievoorwaarden.

 

Geluidsbeperkende maatregelen

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) heeft rekening gehouden met de verschillende mogelijke maatregelen om de overlast rond luchthavens te verminderen en heeft het principe van de evenwichtige aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat erin de geluidsproblematiek in en rond de luchthavens in kaart te brengen en vervolgens de verschillende opties voor geluidsbestrijding te analyseren. Bij de uitvoering van deze analyse worden er vier belangrijke elementen bestudeerd:

 • de beperking van het vliegtuiglawaai bij de bron (stillere vliegtuigen);
 • de ruimtelijke ordening i.v.m. de luchthaventerreinen en het beheer van hun gebruik;
 • operationele procedures voor lawaaibestrijding;
 • exploitatiebeperkingen.

Deze evenwichtige aanpak heeft vooral tot doel om de problemen met de geluidshinder zo economisch mogelijk aan te pakken.

Om deze methode uniform toe te passen, heeft de Europese Unie Verordening (EU) nr. 598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie binnen het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG aangenomen

Certificering van luchtvaartuigen

Vliegtuigen zijn onderworpen aan voorschriften inzake geluidscertificering, vastgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Deze regels zijn door de Europese instanties bekrachtigd.

Elk nieuw vliegtuigmodel krijgt een typecertificaat van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). De individuele toestellen worden vervolgens gecertificeerd door de lidstaat waar zij zijn ingeschreven. In België is het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) hiermee belast. Om te verklaren dat een toestel aan de eisen voldoet, geeft het vervolgens een geluidscertificaat aan elk toestel.

Luchthaven Brussel-Nationaal

In tegenstelling tot de regionale luchthavens, die onder de bevoegdheid van de gewesten ressorteren, vallen het beheer en de exploitatie van Brussels Airport (luchthaven Brussel-Nationaal) onder de bevoegdheid van de federale overheid. Zo heeft de federale overheid, overeenkomstig de evenwichtige aanpak van de ICAO, de geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen van de luchthaven geleidelijk ten uitvoer gelegd in het koninklijk besluit van 25 september 2003, het ministerieel besluit van 3 mei 2004 en de latere wijzigingen daarvan.

Geluidssituatie

Conform de Vlaamse milieuwetgeving publiceert Brussels Airport Company, de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal, jaarlijks de geluidscontouren die de geluidssituatie in de omgeving van de luchthaven weergeven.

Samen met skeyes plaatst Brussels Airport Company ook een informatiewebsite online over het luchtverkeer van en naar de luchthaven. U vindt het op het volgende adres: batc.be.

Milieueffectenstudie

In juni 2019 heeft de Belgische Staat een eerste verslag van een milieueffectstudie over de geluidsproblematiek ingevolge de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal gepubliceerd, binnen de door Justitie vereiste termijnen.

Opnieuw gevat, oordeelde de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat "gelet op de complexiteit en de delicate aard van de haar toevertrouwde opdracht, thans blijkt dat de aanvankelijk voorziene termijn van één jaar onvoldoende is gebleken om Envisa in staat te stellen de contouren van haar opdracht te vatten en haar opdracht te voltooien". De rechter heeft daarom besloten om de termijn voor de mededeling van de definitieve en volledige versie van de effectstudie aan de partijen bij het geschil, te verlengen tot 1 juni 2022.

De Belgische staat heeft daarom Envisa opgedragen om zijn werkzaamheden af te ronden en een verslag op te stellen overeenkomstig de eerdere rechterlijke uitspraken. Deze documenten werden door Envisa opgesteld in het Frans, de taal van de gerechtelijke procedure, en aan de partijen bij het geschil toegezonden. Hier vindt u de linken naar de hoofdstukken van het verslag dat online werd gezet:

Volledigheidshalve behouden wij de hoofdstukken van het verslag dat in 2019 werd gepubliceerd:

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal

De Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal speelt een belangrijke rol bij het beheer van de geluidshinder op de luchthaven. De opdracht van deze dienst is:

 • het verzamelen en het verspreiden van de informatie over de gevolgde vluchtroutes en de geluidshinder van de vliegtuigen die de luchthaven Brussel-Nationaal gebruiken, op basis van de ontvangen klachten;
 • het verzamelen en het behandelen van de klachten en de suggesties van de omwonenden over het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal;
 • het verzamelen, het registreren en het analyseren van alle relevante inlichtingen voor het behandelen en het bepalen van de oorzaken van klachten van de omwonenden van de luchthaven;
 • het up-to-date houden van de documentatie over de geluidshinder en de vluchtroutes van de vliegtuigen op de luchthaven Brussel-Nationaal;
 • het faciliteren van de bemiddeling tussen alle partijen die bij de activiteiten op de luchthaven betrokken zijn en het verschaffen van logistieke en administratieve ondersteuning aan het Overlegforum dat de verschillende partijen die hinder ondervinden van overvliegende vliegtuigen regelmatig rond de tafel brengt.