Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO)

                 

Federal Bureau for the Investigation of Maritime Accidents (FEBIMA)

                      

  

Over de FOSO 

De Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) is een onafhankelijk orgaan opgericht om bij te dragen aan de veiligheid van de scheepvaart. De FOSO voert onderzoeken uit naar de oorzaak van scheepsongevallen, niet om aansprakelijkheid of schuld aan te duiden, maar enkel en alleen om veiligheidsaanbevelingen te formuleren die ongevallen in de toekomst helpen voorkomen. 
 

De FOSO is opgericht bij wet van 2 juni 2012, ter omzetting van Europese richtlijnen en internationale verdragen. De instantie is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van iedere partij of instantie waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met de haar toevertrouwde opdrachten. 

 

Meldingen

Het Maritiem Informatie Kruispunt, iedere overheid, iedere openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een scheepvaartongeval of incident, meldt dit onverwijld aan de FOSO en geeft aan de FOSO alle relevante informatie en bezorgt haar, in voorkomend geval, een kopie van de processen-verbaal en van alle andere relevante documenten.


In geval van een scheepvaartongeval of incident waarbij een Belgisch schip betrokken is, meldt de kapitein, de eigenaar, de bevrachter, de beheerder of de exploitant van dit schip dit dadelijk aan de FOSO en bezorgt aan de FOSO alle relevante informatie en, in voorkomend geval, een kopie van de processen-verbaal en van alle andere relevante documenten.

 

Contact:  accidents@febima.fgov.be

 

 

Definities

 

Wat is een scheepvaartongeval?

Een gebeurtenis of een opeenvolging van gebeurtenissen, die een van de volgende feiten, die rechtstreeks in verband staan met de activiteiten van een schip, met zich heeft meegebracht :

a) de dood of ernstige verwondingen van een persoon ten gevolge van de exploitatie van een schip of in verband daarmee, of

b) het overboord slaan van een persoon veroorzaakt door de bewegingen van het schip of dat in verband staat met deze bewegingen, of

c) het verlies, het verondersteld verlies of het verlaten van een schip, of

d) materiële schade geleden door een schip, of

e) de stranding van een schip, de beschadiging ervan of zijn betrokkenheid bij een aanvaring, of

f) materiële schade veroorzaakt door de exploitatie van een schip of die verband houdt met deze exploitatie, of

g) milieuschade die voortvloeit uit de schade aan een of meer schepen welke is veroorzaakt door de exploitatie van een of meer schepen.

 

Wat is een ernstig scheepvaartongeval?

Een scheepvaartongeval dat niet als een zeer ernstig scheepvaartongeval wordt beschouwd en dat ten gevolge van een brand, een ontploffing, een aanvaring, een stranding, een contact, schade door zwaar weer, ijsschade, een scheur of vermoedelijke schade aan de romp of een andere gebeurtenis met zich meegebracht heeft :

a) structurele schade die de zeewaardigheid van het schip aantast, of

b) vervuiling, ongeacht de omvang ervan, of

c) een defect waardoor het schip moet gesleept worden of waardoor er bijstand van de wal nodig is.

 

Bij ernstige ongevallen dient een voorafgaande beoordeling te worden doorgevoerd waaruit moet blijken of een onderzoek al dan niet kan bijdragen tot de veiligheid inzake de scheepvaart.

 

Wat is een zeer ernstig scheepvaartongeval?

Een scheepvaartongeval dat met zich meegebracht heeft :

a) het volledig verlies van het schip, of

b) het verlies van mensenlevens, of

c) zware vervuiling.

 

Wat is een incident?

Een voorval veroorzaakt door de exploitatie van een schip of in verband daarmee zodat het schip of een persoon in gevaar wordt gebracht of waardoor ernstige schade zou kunnen worden toegebracht hetzij aan het schip of zijn constructie, hetzij aan het leefmilieu.