Een voertuig exporteren - transit

Changed
06/12/2022

Algemene informatie over de twee nieuwe transitplaten X en W

De vervaldatum wordt aangegeven als volgt:

 • de ingeslagen cijfers geven het jaar aan
 • de twee stickers geven de dag (bovenaan) en de maand (onderaan) aan. Ze zijn blauw of rood naargelang van het fiscaal stelsel.

De voorplaat en de achterplaat (behalve voor motor- en bromfietsen & aanhangwagens) worden samen uitgereikt tegen betaling van € 75.

De aanvragen moeten worden voorgelegd aan de loketten van de DIV-Brussel die voor de behandeling zorgen. De DIV reikt geen platen meer uit. Dit gebeurt door bpost.

bpost levert de platen X & W op het door de klant gekozen adres in België op J+1 (de dag volgend op de dag van de behandeling van de aanvraag).

De platen X en W kunnen ook worden afgehaald in het Postkantoor  BRUSSEL DE BROUCKERE, Anspachlaan 1 / 5, 1000 Brussel (tel: 022/012345), tegen betaling van € 75, tussen 17 en 18 uur. (Ook open op zaterdag tussen 10u en 16u.)  Indien de aanvraag door de DIV vóór 13u00 behandeld werd, kan de plaat nog dezelfde dag worden afgehaald bij dit Postpunt, tussen 17 en 18 uur. Dit Postpunt is open op alle werkdagen van maandag tot vrijdag. Voor een plaat W moet het dringende karakter bewezen worden.

De exportplaat X 

De plaat X is uitsluitend bestemd voor de export van een voertuig en is slechts 30 kalenderdagen geldig. In bepaalde omstandigheden (vrijstelling van BTW) kan de geldigh.)eid langer zijn. Zie tabel “Geldigheidsduur van de tijdelijke kentekenplaten van korte duur”.

 

De volgende personen mogen een plaat X aanvragen:

 • de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister of in het wachtregister en die een voertuig in België hebben gekocht om het te exporteren;
 • de rechtspersonen die in een lidstaat van de EU zijn gevestigd maar die niet in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn ingeschreven en die een voertuig in België hebben gekocht om het te exporteren;
 • de natuurlijke personen die voor een internationale of Europese onderneming met maatschappelijke zetel in België werken: deze personen hebben een voertuig in België gekocht om het te exporteren (voor zover ze van de FOD Financiën een vrijstelling van rechten bij invoer en/of van de BTW gekregen hebben);
 • de natuurlijke personen die in het Rijksregister ingeschreven waren en die met het oog op hun verhuis naar het buitenland een voertuig in België gekocht hebben, en die van de FOD Financiën een vrijstelling van rechten bij invoer en/of van de BTW gekregen hebben;
 • de rechtspersonen die ingeschreven zijn in een Belgisch handelsregister of met een vaste inrichting in België krachtens het internationaal, buitenlands of Belgisch recht en die een voertuig hebben verworven met een door de FOD Financiën toegekende vrijstelling van rechten bij invoer en/of van de BTW, met het oog op de overbrenging van dit voertuig naar één vaste inrichting in het buitenland;
 • de natuurlijke personen die in België zijn ingeschreven en die, met het oog op een tijdelijk verblijf in het buiteland, het voor hun reis gebruikte voertuig, wensen te exporteren. Natuurlijke personen met hun hoofdverblijfplaats in België kunnen slechts 1 tijdelijke exportplaat per jaar en persoon aanvragen.

 

De tijdelijke plaat W

Een plaat W is bestemd voor personen die tijdelijk verblijven in België. Zie  tabel “Geldigheidsduur van de tijdelijke kentekenplaten van korte duur”.

 

De volgende personen mogen een plaat W aanvragen:

 • de tijdelijk in België afwezige personen;
 • de natuurlijke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een staat die geen partij is bij de verdragen inzake het wegverkeer;
 • de personen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieprocedure tot het bekomen van een verblijfsvergunning in België;
 • de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente;
 • studenten uit een niet-EU-lidstaat gedurende de effectieve duurtijd van hun studies;
 • personen uit een niet-EU-lidstaat die voor rekening van een buitenlandse firma een opdracht komen uitvoeren, voor de duur van deze opdracht;
 • de houders van een visum die in België een voertuig hebben gekocht voor een tijdelijk verblijf (idem voor personen die geen visum nodig hebben);
 • de buitenlandse eigenaars van een voertuig dat ze naar België overbrengen of laten overbrengen zonder dat het een geldige buitenlandse nummerplaat draagt of nog geldig verzekerd is.

Procedure en verzekering

Aanvragen voor een plaat X of W moeten worden voorgelegd aan de loketten van de DIV op dit adres: City Atrium - Vooruitgangstraat 60 - 1210 Brussel

De aanvrager moet het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Hij kan zich daarbij laten helpen/vertegenwoordigen door een mandataris (bv. een daarin gespecialiseerde firma).

Indien de aanvrager geen hoofdverblijfplaats in België heeft, moet hij zijn adres in het buitenland vermelden.

De aanvrager moet het bewijs leveren dat hij een VERZEKERING van burgerrechtelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten voor het aantal maanden waarvoor de tijdelijke inschrijving wordt aangevraagd. De verzekeringsmaatschappij mag in België erkend zijn of moet haar zetel in het EU-land van bestemming van het voertuig hebben.

OPGEPAST: Niet alle verzekeringsmaatschappijen bieden een transitverzekering aan! Neem eerst contact op met de verzekeraars om te weten of zij dit type verzekering aanbieden.

De in België erkende verzekeraars die transitverzekeringen aanbieden, kleven op het aanvraagformulier een geel vignet met een streepjescode dat ze dateren en ondertekenen. Bij dit formulier wordt eveneens het originele bewijs van het verzekeringscontract ("groene kaart") gevoegd.

Deze "groene kaart" moet geldig zijn vanaf de dag van inschrijving en ten minste tot de vervaldatum van de inschrijving.

De aanvraag wordt uitsluitend behandeld op basis van originele documenten. Geen enkele fotokopie, zelfs voor wettig verklaard, wordt aanvaard. De DIV-loketbediende moet de juistheid van de vermeldingen op het aanvraagformulier nagaan aan de hand van de originele stukken.

Het is ons verboden een tijdelijke inschrijving uit te voeren zolang de aanvraag niet in orde is en alle vereiste documenten niet zijn getoond. De belofte om de documenten later te bezorgen of om ze te tonen wanneer de inschrijvingsdocumenten worden uitgereikt, volstaat niet om de aanvraag uit te voeren.

Prijs en afhaalpunten

De aanvragen voor een plaat X of W worden uitsluitend behandeld aan de loketten TRANSIT (City Atrium - Brussel).

Indien geen bepaald leveringsadres in België werd opgegeven, moet een plaat X worden afgehaald in het Postkantoor  BRUSSEL DE BROUCKERE, Anspachlaan 1 / 5, 1000 Brussel, tel : 022/012345, tussen 17 en 18 uur. (Ook open op zaterdag tussen 10u en 16u.), tegen betaling van € 75. Indien de aanvraag door de DIV vóór 13u00 behandeld werd, kan de plaat nog dezelfde dag worden afgehaald in dit Postpunt, tussen 17 en 18 uur.

bpost levert de plaat W op het gekozen adres in België op J+1 (de dag volgend op de dag van de behandeling van de aanvraag) tegen betaling van € 75. Indien de aanvrager kan bewijzen dat hij dringend de plaat nodig heeft en voor zover de aanvraag door de DIV vóór 13u00 behandeld kan worden, kan de aanvrager de dag zelf de plaat afhalen in het Postkantoor  BRUSSEL DE BROUCKERE.

De “spoedlevering”-procedure (rush tegen € 80) voor normale platen is niet van toepassing op platen X en W.

Verlenging

Een tijdelijke inschrijving kan worden verlengd, indien dit wordt aangevraagd VÓÓR DE VERVALDATUM en indien de voorwaarden waaronder de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend, nog steeds gelden op het ogenblik van de aanvraag tot verlenging. De totale duur mag de maximale geldigheidsduur die het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen vastlegt, niet overschrijden.

Bij een verlenging wordt een nieuwe plaat met een nieuw nummer uitgereikt. Een nieuw inschrijvingsbewijs met vermelding van de nieuwe vervaldatum zal worden uitgereikt met de nieuwe plaat waarop twee nieuwe stickers zullen worden aangebracht. Deze nieuwe plaat kost ook € 75.

Zie  tabel “Geldigheidsduur van de tijdelijke kentekenplaten van korte duur”.

Een verlengingsaanvraag wordt ook uitsluitend behandeld op basis van originele documenten.

Elke plaat wordt automatisch geschrapt na de vervaldatum.

 

Persoon zonder hoofdverblijfplaats in België

Deze persoon vermeldt het volledige adres van zijn tijdelijke verblijfplaats in België, evenals het volledige adres van zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland. Voor een plaat W moet het bewijs van dit adres in het buitenland geleverd worden. Wat de plaat X en de plaat W betreft, moet de persoon zijn visum voorleggen indien dit visum voor het betrokken land verplicht is (Schengen-visum).

Hij moet de volgende documenten bij zijn aanvraag voegen:

 • zijn origineel geldig paspoort of zijn originele geldige identiteitskaart uitgereikt in het buitenland in een taal die de DIV begrijpt of vergezeld van een officiële vertaling;
 • een recent en origineel attest van verblijf in het buitenland indien de identiteitsdocumenten geen adres vermelden; 
 • een verzekeringsvignet (zie punt over de verzekering in het hoofdstuk Procedure).

Net als een niet-inwoner van België, kan een maatschappij die in een lidstaat van de Europese Unie is opgericht, een plaat X uitgereikt krijgen, op voorlegging van een geldig attest dat bewijst dat zij effectief in het buitenland is opgericht of geregistreerd. Dit recent attest moet worden uitgereikt door een officiële buitenlandse instantie. Op het attest moet duidelijk de naam en het adres van de maatschappij en haar BTW-nummer zijn vermeld, zoals aangegeven op het formulier voor de inschrijvingsaanvraag.

Platen X & W: onverenigbaarheden

Een voertuig dat onder een plaat X werd ingeschreven, kan nadien niet worden ingeschreven onder een tijdelijke plaat door een andere titularis. De plaat X is bedoeld om een voertuig werkelijk te exporteren. Het voertuig kan later onder een normale Belgische plaat worden ingeschreven wanneer alle procedures in verband met de dedouanering en de BTW in orde zijn.

Een voertuig dat onder een plaat W werd ingeschreven, kan later worden ingeschreven onder een tijdelijke plaat door een andere titularis, vóór de vervaldatum van de W-inschrijving.

Eens de geldigheid van de plaat W verstreken is, kan het voertuig enkel nog onder een normale plaat worden ingeschreven.

Misbruik

Bij misbruik van een plaat X, zal de titularis van de inschrijving gedurende een periode van 5 jaar geen tijdelijke inschrijving meer kunnen krijgen, vanaf het ogenblik dat de DIV kennis heeft genomen van het misbruik.