Stappenplan

UAV, UAS, RPAS, drone... welke benaming is juist?

Er bestaat een hele waaier aan termen om deze momenteel zeer populaire onbemande luchtvaartuigen te benoemen. Hieronder leggen we u de verschillende betekenissen uit.

Tegenwoordig wordt in het Engels op het internet vooral de term UAV gebruikt (wat staat voor Unmanned Aerial Vehicle). Het ziet er echter naar uit dat deze term langzaam maar zeker zal verdwijnen omdat de burgerluchtvaartautoriteiten van meerdere landen besloten hebben om een andere benaming te gebruiken.

Een RPA (wat staat voor Remotely Piloted Aircraft) is een op afstand bestuurd onbemand luchtvaartuig met een maximale opstijgmassa van niet meer dan 150 kg, bestuurd vanaf een grondcontrolestation.

De benaming RPAS (wat staat voor Remotely Piloted Aircraft System) duidt een op afstand bestuurd luchtvaartuig aan en de bijhorende besturingsapparatuur en nodige bestuurs- en controleverbindingen.

De term UAS (wat staat voor Unmanned Aerial System) wordt internationaal erkend en duidt het volledige vluchtuitvoeringssysteem aan: het luchtvaartuig, het controlestation en de draadloze dataverbinding. Dit is de term die wordt gebruikt in de Europese wetgeving. Deze benaming krijgt dus de voorkeur op deze website wanneer het over onbemande luchtvaartuigen gaat.

Hoewel "drone" oorspronkelijk onbemande luchtvaartuigen in een militaire context aanduidde, wordt deze term ook vaak gebruikt door zowel amateurs als professionals, zowel in het Frans als in het Nederlands. Deze benaming is echter informeel en wordt dus niet gebruikt in officiële contexten.

  • "Speelgoeddrone"

Een UAS wordt als speelgoed beschouwd als het, al dan niet uitsluitend, bedoeld is voor kinderen van minder dan 14 jaar en voldoet aan de eisen van richtlijn 2009/48/CE betreffende de veiligheid van speelgoed. Normaal gezien staat dit vermeld op de verpakking, in de handleiding of op het UAS zelf. Buiten enkele uitzonderingen mogen deze UAS'en in de categorie OPEN worden gebruikt.

  • Door een particulier gebouwd UAS

Officieel wordt een door een particulier gebouwd UAS gedefinieerd als een UAS dat voor eigen gebruik door de bouwer is geassembleerd of vervaardigd, met uitzondering van UAS'en die zijn vervaardigd uit een reeks onderdelen die als een bouwpakket in de handel worden gebracht.

Afhankelijk van hun gewicht en hun karakteristieken kunnen zelfgebouwde UAS'en in de categorieën OPEN en SPECIFIC vallen. Bouwt u zelf een UAS? Zorg dan dat u dit helemaal in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving doet (en dan vooral op het vlak van gewicht en navigatielichten, of er een camera aanwezig is of niet, ...)

Piloten op afstand en UAS-exploitanten

Een UAS-exploitant is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert met of van plan is vluchten uit te voeren met een UAS of meer UAS'en. Dit wil zeggen dat deze persoon met een eigen of gehuurd UAS vluchten zal uitvoeren (bijvoorbeeld om foto's of opnames te maken, om topologie te bestuderen, om infrastructuur te inspecteren,...). De exploitant moet zich registreren bij het DGLV en zich verzekeren alvorens de vluchten uit te voeren. Hij of zij moet het UAS niet onder zijn of haar naam laten inschrijven.

Een piloot op afstand is de natuurlijke persoon die de drone bestuurt. Als u een drone hebt verkregen, voor uzelf of als cadeau, dan bent u of de persoon die de drone krijgt zowel de piloot als de exploitant.

Wetgeving

Momenteel heeft elke lidstaat van de Europese Unie eigen regels over het gebruik van UAS'en (drones). Daarom heeft de Europese Commissie twee verordeningen opgesteld om de drone-activiteit in Europa aan te moedigen en de wetgeving hierrond te harmoniseren.

Die zijn van toepassing vanaf 31 december 2020 in alle lidstaten van de Europese Unie, ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland. 

Een UAS-exploitant of een piloot op afstand die aan de voorwaarden van de Europese wetgeving voldoet, zal dus in zijn/haar land van herkomst, maar ook in alle andere lidstaten vluchten kunnen uitvoeren op basis van de certificaten (registratie, piloot, exploitant) die in zijn/haar land van herkomst zijn verkregen. 

In de nieuwe Europese wetgeving worden drie UAS-categorieën onderscheiden naargelang het risico dat aan de vluchtuitvoering verbonden is, voor de luchtvaartveiligheid of voor mensen of goederen op de grond. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt naargelang het doel (recreatief/sportief of commercieel). Hoe groter het risico, hoe strenger de vereiste goedkeuring van het DGLV wordt. Zorg dus dat u weet in welke categorie u zal vliegen zodat u weet waarvoor u bij het DGLV moet zijn. 

UAS-categorieën: OPEN, SPECIFIC en CERTIFIED

Uw vluchtuitvoeringen vallen in de categorie OPEN als ze beantwoorden aan de beschrijving in deze tabel. Let ook goed op de subcategorie waartoe uw vluchtuitvoering behoort. 

Uw vluchten vallen in de categorie SPECIFIC als ze niet aan de voorwaarden van de categorie OPEN voldoen. Het gaat over vluchten:

  • met een verhoogd risico
  • hoger dan 120 m AGL
  • boven mensen
  • buiten zicht (BVLOS)
  • voor dropping

Wanneer UAS-vluchtuitvoeringen een te hoog risico inhouden om in de categorie SPECIFIC te worden uitgevoerd (ofwel vanwege de soort vluchtuitvoering, of op basis van de resultaten van de operationele risicobeoordeling), vallen ze in de categorie CERTIFIED. Let wel: de exploitatievoorwaarden voor de categorie CERTIFIED liggen nog niet helemaal vast, en vluchtuitvoeringen in deze categorie zullen niet mogen plaatsvinden vanaf 31 december 2020.