Handhaving regels luchtvaartveiligheid

Changed
28/11/2022
 • De veiligheid van de luchtvaart is een prioriteit voor het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). Om aan deze veiligheid bij te dragen houdt het DGLV toezicht op de naleving van de luchtvaartreglementering.

  Toezicht en controle

  De dienst Luchtvaartinspectie Veiligheid (SAF) waakt over de veiligheid van het Belgisch luchtruim en de Belgische luchtvaartterreinen door onderzoeken en onaangekondigde inspecties. Onze inspecteurs zijn gemandateerd om eventuele inbreuken vast te stellen via proces-verbaal. Hun bevoegdheden werden bepaald in artikel 38 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart.

  Om toe te zien op de luchtvaartoperaties begeven zij zich daarvoor vaak op het terrein.

  De inspectietaken omvatten onder andere:

  • platforminspecties van luchtvaartuigen, zoals bijvoorbeeld in het kader van SAFA- en SACA-inspecties op buitenlandse luchtvaartmaatschappijen waarbij o.a. de documenten van de bemanningsleden en van het vliegtuig, de veiligheidsuitrusting, de technische staat en de lading van het vliegtuig worden gecontroleerd;
  • controles van infrastructuur, uitrusting en de inachtneming van procedures van vliegvelden, helihavens en andere luchtvaartterreinen;
  • inspecties op verschillende luchtvaartactoren zoals luchtverkeersleidingsdiensten, technische onderhoudsbedrijven, grondafhandelaars en bedrijven betrokken bij het luchtvervoer van gevaarlijke goederen;
  • toezicht op de naleving van de regelgeving rond passagiersrechten en personen met beperkte mobiliteit door de luchthavenuitbaters;
  • controles van drone activiteiten.

  Deze inspecties worden regelmatig en risicogericht ingepland en vinden onafhankelijk plaats van de periodieke controles door andere diensten van het DGLV in het kader van audits en certificering.

  De onderzoeken, die een administratief of strafrechtelijk karakter kunnen hebben, worden op eigen initiatief aangevat of na klachten of meldingen. Bij vaststellingen van non-conformiteiten of inbreuken kan de inspectiedienst correctieve acties vragen of overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal. Onze inspecteurs kunnen overgaan tot elk onderzoek, elke controle, en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, werkelijk worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld het verhoren van personen, analyseren van camera- of radarbeelen,... De processen-verbaal van de Luchtvaartinspectie hebben een bijzondere bewijswaarde en gelden tot het bewijs van het tegendeel.

  Ook ambtenaren van de diensten Beveiliging en Milieu van het DGLV kunnen gemandateerd zijn om in hun bevoegdheidsdomein dergelijke processen-verbaal op te stellen.

  Onderzoeken naar luchtvaartongevallen en ernstige incidenten gevoerd door de Air Accident Investigation Unit hebben geen strafrechtelijk karakter maar focussen eerder op het veiligheidsaspect door oorzaken te proberen vast te stellen en aanbevelingen te definiëren om ongevallen en incidenten in de toekomst te voorkomen.

  Administratieve maatregelen en geldboeten

  Het DGLV kan voor de meeste luchtvaartovertredingen een administratieve geldboete opleggen in overleg met het Openbaar Ministerie. De wetgeving en procedure is vervat in hoofdstuk III van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 November 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart en in het Koninklijk besluit van 13 november 2009 betreffende de administratieve geldboeten van toepassing in geval van inbreuk op de luchtvaart-reglementering. Deze geldboeten kunnen zowel opgelegd worden op basis van processen-verbaal opgesteld door de Luchtvaartinspectie als door de politiediensten. De bedragen van deze geldboeten zijn gebaseerd op de strafbepalingen van de genoemde wet van 27 juni 1937.

  Daarnaast kan het DGLV ook andere tuchtmaatregelen treffen, onafhankelijk van een eventuele geldboete, zoals bijvoorbeeld het schorsen, intrekken of beperken van door haar afgeleverde vergunningen of toelatingen.