Erkenning psycho-medisch-sociaal centrum (recht tot sturen)

Changed
17/01/2024
 • Een rechter kan een verval in het recht tot sturen uitspreken. Het terugkrijgen van het recht tot sturen kan afhangen van een of meer examens en onderzoeken: 

  • theoretisch examen 
  • praktisch examen 
  • geneeskundig onderzoek 
  • psychologisch onderzoek 

  De geneeskundige en psychologische onderzoeken moeten plaatsvinden bij een erkend psycho-medisch-sociaal centrum. Het centrum moet een erkenning aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. De erkenning is onbeperkt in de tijd zolang het centrum de voorwaarden voor de erkenning respecteert. 

  Voorwaarden voor een erkenning 

  Het psycho-medisch-sociaal centrum moet bij de initiële aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen. 

  Centrum 

  • Het centrum moet een zetel op Belgisch grondgebied hebben. 

  • Elke vestiging van het centrum moet aan de technische uitrusting voldoen:  
   • Elke vestiging waar onderzoeken plaatsvinden, moet op hoogstens vijftien minuten wandelafstand liggen van een halte met geregeld openbaar vervoer. 
   • De vestiging moet minstens een onthaalruimte, een gedeelte voor het administratief beheer, een lokaal voor de onderzoeken en een sanitaire inrichting hebben. 
   • De vestiging mag niet in een woonruimte ingericht worden. 
   • De lokalen moeten proper en hygiënisch zijn. 
   • De onthaalruimte, de sanitaire inrichting en de lokalen waar de medische en psychologische onderzoeken plaatsvinden, moeten zodanig van elkaar gescheiden zijn dat de privacy gewaarborgd wordt. Ook het administratief beheer moet op die manier georganiseerd worden. De lokalen voor de medische onderzoeken en de psychologische onderzoeken hoeven zich niet noodzakelijk in hetzelfde gebouw te bevinden. 
  • Het centrum moet de controleurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer vrije toegang geven tot de lokalen en inzage geven in de voor de controle relevante gegevens. 

  Artsen en psychologen 

  • Elke vestiging van het centrum moet een multidisciplinair team hebben dat uit minstens één arts en één psycholoog bestaat. Elke arts en psycholoog moet in België geregistreerd zijn.  
  • De artsen voor de medische onderzoeken moeten minstens drie jaar beroepservaring hebben.  
  • De psychologen voor de psychologische onderzoeken moeten minstens drie jaar beroepservaring in het uitvoeren van psychodiagnostiek hebben. De onderzoeken mogen ook uitgevoerd worden door assistenten in de psychologie met minstens zes jaar beroepservaring in het uitvoeren van psychodiagnostiek. De assistenten moeten dan wel onder leiding van een psycholoog staan met minstens drie jaar beroepservaring in het uitvoeren van psychodiagnostiek. 

  Proeven en onderzoeken 

  • Als het centrum de psychologische proeven met de computer organiseert, mogen die proeven plaatsvinden in een computerlokaal voor meerdere personen. Het invullen van de vragenlijsten mag ook in een lokaal voor meerdere personen. 
  • Voor kandidaten die niet in staat zijn de proeven op computer af te leggen, moeten er versies met pen en papier voorzien zijn. 
  • De inhoud en methode van de onderzoeken moet voldoen aan de wettelijke vereisten (bijlage 14 van het KB van 23 maart 1998). 
  • Het centrum moet voldoende capaciteit hebben om de geneeskundige en psychologische onderzoeken die de kandidaat voor de eerste maal aflegt, te laten plaatsvinden binnen de veertien dagen nadat het centrum het dossier van het openbaar ministerie ontvangen heeft en de kandidaat de betaling heeft gedaan. 

  Hoe een erkenning aanvragen of een wijziging melden? 

  1. Download het formulier.

  2. Vul het formulier in en voeg de nodige documenten toe.

   Initiële aanvraag 

   Vul de kaders 1,2 en 3 in. 

   Bijkomende aanvraag, intrekking of wijziging van een vestiging 

   Vul de kaders 1 en 2 in. 

   Bijkomende aanvraag, intrekking of wijziging van een personeelslid 

   Vul de kaders 1 en 3 in. 

  3. Stuur het formulier met de documenten op naar de FOD Mobiliteit en Vervoer.

   FOD Mobiliteit en Vervoer 
   Directie Certificatie en Inspectie 
   City Atrium 
   Vooruitgangstraat 56 
   1210 Brussel