Bilaterale overeenkomsten inzake de mededeling van gegevens van de DIV

De FOD Mobiliteit en Transport sluit akkoorden af met zijn Europese tegenhangers inzake de uitwisseling van gegevens met betrekking tot de finaliteiten  inzake politie  en verkeersveiligheid. Het gaat voornamelijk over een uitwisseling van gegevens betreffende titularissen van inschrijvingen die een verkeersinbreuk begaan.

 

Bilateraal akkoord tussen Frankrijk en België

België en Frankrijk zijn belangrijke transitlanden met verhoudingsgewijs veel buitenlandse bestuurders. Beide landen waren dan ook grote pleitbezorgers van een richtlijn om de grensoverschrijdende uitwisseling in Europa mogelijk te maken van identificatiegegevens van overtreders die één van de acht voornaamste verkeersovertredingen begaan, namelijk snelheidsovertredingen, rijden door een rood licht, rijden onder invloed van alcohol, drugs, geen gordel dragen, geen helm dragen, rijden op een verboden rijstrook of gebruik van de gsm aan het stuur. De richtlijn 2015/413/EU is daarvan het resultaat; deze richtlijn geldt voor alle EU-lidstaten en vervangt de richtlijn 2011/82/EU, die in werking trad op 7 november 2013. Zie ook.

 

Voordien hadden Frankrijk en België al een bilateraal akkoord gesloten dat in werking trad op 30 juni 2012. Vanaf die datum kunnen adresgegevens van Franse verkeersovertreders eenvoudig worden opgevraagd bij de Franse autoriteiten. De Franse overtreder wordt dan rechtstreeks aangeschreven door de Belgische autoriteiten met de aanmaning de boete te betalen. Uiteraard geldt dit principe ook omgekeerd voor Belgische chauffeurs in Frankrijk. Ten opzichte van de Europese richtlijn heeft het bilateraal akkoord met Frankrijk als grote voordeel dat de Franse en Belgische autoriteiten gegevens kunnen uitwisselen voor alle mogelijke verkeersovertredingen, waaronder ook parkeerovertredingen.

 

Bilateraal akkoord tussen Nederland en België

Geïnspireerd op het bilateraal akkoord met Frankrijk, hebben Nederland en België een soortgelijk bilateraal akkoord ondertekend op 25 april 2013. Nu het ratificatieproces in beide landen is doorlopen, kan dit verdrag in werking treden op 1 juni 2016. Net zoals voor Frankrijk, maakt dit verdrag geautomatiseerde grensoverschrijdende gegevensuitwisseling met Nederland mogelijk voor alle mogelijke verkeersovertredingen, zodat Nederlanders niet langer onbestraft overtredingen kunnen begaan in België en vice versa.

 

Vermits de richtlijn 2015/413/EU reeds de rechtsgrond vormt voor gegevensuitwisseling tussen Europese Lidstaten over de acht voornaamste verkeersovertredingen, is dit bilateraal akkoord met Nederland vooral van belang voor de andere verkeersovertredingen, zoals parkeerovertredingen.

 

Het bilateraal akkoord is uitsluitend van toepassing op verkeersovertredingen die vanaf 1 juni 2016 worden gepleegd.

 

Concreet betekent dit dat de Nederlandse autoriteiten vanaf 1 juni 2016 de databank van de DIV online en automatisch kunnen bevragen om identificatiegegevens te verkrijgen van Belgen die in Nederland eender welke verkeersovertreding begaan, zoals het niet betalen van parkeergeld, het niet respecteren van de voorrangsregels of nog het niet in orde zijn met de keuring of inschrijving van het voertuig. In dat geval ontvangt de Belgische overtreder de aanmaning om de boete te betalen rechtstreeks van de Nederlandse autoriteiten en dit in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig. Dit garandeert dat Belgen wiens voertuig in het Frans of Duits is ingeschreven, vanuit Nederland zullen worden aangeschreven in het Frans respectievelijk Duits.

 

Uiteraard geldt dit principe ook omgekeerd voor Nederlandse overtreders die in ons land een overtreding begaan; de Belgische politie of gemeentelijke parkeerbedrijven die een protocol met de DIV hebben afgesloten kunnen de gegevens van de Nederlandse overtreders online en automatisch opvragen en hun rechtstreeks aanmanen tot betaling van de boete. Een Nederlandse overtreder moet in het Nederlands in kennis worden gesteld van hetgeen hem ten laste wordt gelegd; indien de overtreding in het Frans werd vastgesteld, zal de overtreder eveneens een kopie in het Nederlands ontvangen.

 

Deze bilaterale akkoorden dragen bij tot een veiliger verkeer op onze wegen en meer effectief betaalde boetes.