Onmiddellijke inningen

Onmiddellijke Inning bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer (K.B. betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, Belgisch Staatsblad van 30 april 2014) 

 

Opgelet: Vanaf 23-08-2021 moet elke overtreder een administratieve toeslag betalen om de administratieve kosten van het Cross Border Platform te dekken (cf. Programmawet van 21 juni 2021).  Het betreft een vaste en eenmalige toeslag die Justitie heft ten bedrage van 8,84 euro voor een dossier zonder verzending van een gerechtsbrief of aangetekende zending (bv. een onmiddellijke inning of minnelijke schikking) en van 25,32 euro voor een dossier met verzending van een gerechtsbrief of aangetekende zending (bv. een bevel tot betalen). Deze bijdrage, die jaarlijks wordt geïndexeerd, komt bovenop de bedragen voor de onmiddellijke inningen hieronder vermeld. Voor meer informatie: zie https://www.verkeersboetes.be/news

 

1. Krijg ik in geval van een verkeersovertreding steeds een onmiddellijke inning?

NEEN. Dat hangt af van het type overtreding. Er is één overtreding waarvoor de onmiddellijke inning verplicht is, namelijk voor professionele bestuurders met een alcoholconcentratie tussen 0,2 en 0,5 promille. Voor de andere overtredingen is de onmiddellijke inning de regel, al bestaan er uitzonderingen (zie hieronder). Voor de zwaarste overtredingen krijgt men normaliter geen onmiddellijke inning maar wel een proces-verbaal gevolgd door een minnelijke schikking of een veroordeling door de rechtbank in een later stadium.

Indien men minderjarig is, is een onmiddellijke inning uitgesloten.

In de volgende gevallen is een onmiddellijke inning eveneens uitgesloten voor een persoon met woonplaats of vaste verblijfplaats in België:

- bij het tegelijkertijd begaan van meerdere overtredingen, indien de totale som meer dan 347 euro bedraagt (zie ook onder punt 3);

- bij het overschrijden van de snelheidslimiet met meer dan 40km/u, of 30km/u in bebouwde kom/zone 30/(woon)erf;

- bij het tegelijkertijd begaan van een overtreding van de derde graad en een andere overtreding;

- voor een overtreding van de vierde graad (voor buitenlandse bestuurders is een onmiddellijke inning dan wel mogelijk). 

 

2. Welke zijn de bedragen van onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste, tweede, derde en vierde graad?

Een onmiddellijke inning bedraagt 58 euro voor een overtreding van de eerste graad, 116 euro voor de tweede graad, 174 euro voor de derde graad en 473 euro voor de vierde graad. Een overtreding van de vierde graad kan enkel voor buitenlanders worden afgehandeld met een onmiddellijke inning; Belgen die een overtreding van de vierde graad begaan worden gedagvaard voor de rechtbank. 

 

3. Ik beging meerdere overtredingen tegelijkertijd. Kunnen de onmiddellijke inningen daarvoor gecumuleerd worden?

JA. De hierboven vermelde bedragen gelden per overtreding; indien men tegelijkertijd meerdere overtredingen begaat, moeten deze bedragen worden opgeteld.

Er is echter een maximale totaalsom voorzien. Voor personen met een woonplaats of vaste verblijfplaats in België is een onmiddellijke inning uitgesloten indien de totale som meer dan 347 euro bedraagt. Boven deze som ontvangt men geen voorstel tot onmiddellijke inning meer, maar wordt men in principe gedagvaard voor de rechter. Alcoholovertredingen tellen weliswaar niet mee voor de berekening van deze maximumsom.

Voor bestuurders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België bedraagt de maximumsom die mag worden geïnd 866 euro. Voor het berekenen van deze maximumsom komen ook hier overtredingen inzake alcohol niet aanmerking.  

 

4. Welke zijn de bedragen voor een onmiddellijke inning voor snelheidsovertredingen? 

Voor de eerste 10km/u teveel betaalt men 53 euro. Indien men meer dan 10km/u teveel reed, betaalt men daarbovenop binnen de bebouwde kom/zone 30/(woon)erf voor elke bijkomende km/u 11 euro. Buiten de bebouwde kom/zone 30/(woon)erf betaalt men voor elke bijkomende km/u 6 euro. 

 

5. Kan men voor rijden onder invloed van alcohol een onmiddellijke inning krijgen? 

JA. Sinds 1 juli 2014 kunnen overtredingen inzake rijden onder invloed van alcohol met een onmiddellijke inning worden afgehandeld. Het openbaar ministerie kan evenwel beslissen om vanaf een bepaalde alcoholconcentratie geen onmiddellijke inning toe te passen maar de persoon rechtstreeks te dagvaarden of om hem een minnelijke schikking voor te stellen.

Indien de alcoholconcentratie ligt tussen 0,22 en 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (UAL) (= tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed), kan de politie een onmiddellijke inning van 179 euro voorstellen. Met een alcoholgehalte tussen 0,35 en 0,44 mg/l UAL riskeert de bestuurder een onmiddellijke inning van 420 euro (een minnelijke schikking of een dagvaarding blijven ook mogelijk).

De onmiddellijke inning voor een alcoholconcentratie tussen 0,44 en 0,50 mg/l UAL bedraagt 578 euro.

Vanaf een alcoholgehalte van 0,50 mg/l UAL krijgt een bestuurder met een woonplaats of vaste verblijfplaats in België geen onmiddellijke inning meer, maar handelt het parket de zaak af met een minnelijke schikking of wordt de overtreder voor de rechtbank gedagvaard. Bestuurders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België daarentegen riskeren wel een onmiddellijke inning van 1260 euro voor een alcoholgehalte van minstens 0,50 en lager dan 0,65 mg/l UAL. Met een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL betalen deze burgers de som van 1260 euro in consignatie om de eventuele geldboete en gerechtskosten na een gerechtelijke veroordeling te dekken. Op die manier ontspringen overtreders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België niet langer de dans.

Belangrijk is dat, zelfs als de bestuurder een onmiddellijke inning krijgt voorgesteld, het openbaar ministerie binnen de 30 dagen kan beslissen om alsnog een vordering in te stellen tegen de overtreder. Wanneer de overtreder in een recent verleden bijvoorbeeld nog een boete heeft gekregen voor rijden onder invloed van alcohol, kan het openbaar ministerie de hardleerse overtreder dagvaarden voor de rechtbank.

Wanneer professionele bestuurders (vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs,…) betrapt worden met een alcoholconcentratie tussen 0,09 mg/l UAL (= 0,2 promille) en 0,22 mg/l UAL (= 0,5 promille), moeten zij een onmiddellijke inning van 105 euro betalen.

 

6. Hoe kan ik een onmiddellijke inning betalen?

Dit hangt af van het feit of men zijn woon- of vaste verblijfplaats al dan niet in België heeft en of de politie de persoon al dan niet heeft staande gehouden. 

 

Met woonplaats of vaste verblijfplaats in België

Zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België

Staande houding

  • Per overschrijving
  • Met bank- of kredietkaart via een mobiele betaalterminal van de politie
  • In geld
  • Met bank- of kredietkaart via een mobiele betaalterminal van de politie

Als men niet onmiddellijk betaalt, dient men het bedrag aan de politie in consignatie te geven om de eventuele geldboete en gerechtskosten te dekken.

Vaststelling in de vlucht

 

7. Hoe word ik geïnformeerd over mijn overtreding en de onmiddellijke inning die ik moet betalen?

Dit hangt opnieuw af van het feit of u uw woonplaats of vaste verblijfplaats al dan niet in België hebt. Personen met woonplaats of vaste verblijfplaats in België ontvangen een afschrift van het proces-verbaal, alsook een uitnodiging tot betalen.

Indien een buitenlander een verkeersovertreding begaat, kan hem een onmiddellijke inning worden voorgesteld per informatiebrief.  De informatiebrief is in feite het equivalent voor het proces-verbaal dat aan de Belgische overtreder wordt verzonden; beide documenten hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet is bewezen door de overtreder.

Om de rechten van verdediging van de buitenlandse overtreder te vrijwaren, ontvangt deze in de taal van zijn inschrijvingsdocument, als die gekend is, en anders in een van de officiële talen van de lidstaat van zijn inschrijving, informatie over de aard van de overtreding, de plaats en het tijdstip ervan, de eventuele aanwezige verkeerstekens, de geschonden reglementaire bepalingen, het te betalen bedrag en eventueel de metingsapparatuur voor de vaststelling. 

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.