Erkenning als CNG installateur

CNG (Compressed Natural Gas  -  gecomprimeerd aardgas)  is een gasmengsel voorna- melijk samengesteld uit methaan, bestemd voor de aandrijving van auto’s.

Een « cng-installateur » is de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid cng-installaties worden ingebouwd en die in het bezit van een ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

CNG kan enkel worden geïnstalleerd door bedrijven of instanties die door de lidstaten werden erkend.

Elke aanvraag of wijziging als installateur van CNG moet naar de directie Certificatie en Toezicht van de FOD Mobiliteit en Vervoer opgestuurd worden.

Contact
FOD Mobiliteit en Vervoer
Certificatie en Toezicht
Vooruitgangstraat  56
1210 Brussel
Tel: +32 (0)2 277 41 02 of +32 (0)2 277 41 03
Fax: +32(0)2 277 40 98
Mail: techdriving@mobilit.fgov.be