Rusttijden

De dagelijkse rusttijd bij 1 chauffeur aan boord

De dagelijkse rusttijd kan bestaan uit een normale dagelijkse rusttijd of een verkorte dagelijkse rusttijd.

Normale dagelijkse rusttijd

Ofwel moet de dagelijkse rusttijd ten minste 11 achtereenvolgende uren per periode van 24 uur bedragen.

Ofwel kan de normale dagelijkse rusttijd ook worden opgesplitst in twee perioden, waarvan de eerste ten minste drie ononderbroken uren bedraagt en de tweede ten minste negen ononderbroken uren bedraagt.

Verkorte dagelijkse rusttijd

De normale dagelijkse rusttijd van 11 achtereenvolgende uren mag worden verkort mits naleving van de volgende voorwaarden:

  • De minimale dagelijkse rusttijd bedraagt 9 achtereenvolgende uren.
  • De dagelijkse rusttijd kan maximaal driemaal tussen 2 wekelijkse rusttijden tot dit minimum verkort worden.

Deze inkortingen moeten niet meer worden gecompenseerd.

Bepaling van de 24 uursperiode

Binnen elke periode van 24 uur na het einde van de voorafgaande dagelijkse of wekelijkse rusttijd, moet een bestuurder een nieuwe dagelijkse rusttijd genomen hebben.

Indien het gedeelte van de dagelijkse rusttijd dat binnen die periode van 24 uur valt, ten minste negen maar niet meer dan elf uur bedraagt, wordt deze dagelijkse rusttijd als een verkorte dagelijkse rusttijd aangemerkt.

Wanneer de dagelijkse rust in twee afzonderlijke periodes is genomen, begint de periode van 24 uur aan het eind van de periode die minimaal negen uur heeft geduurd.
Dit betekent dat het hier gaat om een periode van 24 uur met een begin dat van dag tot dag variabel is.

Dagelijkse rusttijd voor een dubbele bemanning

Ieder lid van de bemanning moet ten minste negen achtereenvolgende uren rust genieten in een periode van 30 uren.

Wekelijkse rusttijd

Een wekelijkse rusttijd mag niet later beginnen dan aan het einde van zes perioden van 24 uur, te rekenen vanaf het einde van de vorige wekelijkse rusttijd.

Een wekelijkse rustperiode kan bestaan uit een normale wekelijkse rusttijd of een verkorte wekelijkse rusttijd.

Normale wekelijkse rusttijd

Een periode van rust van ten minste 45 uur.

Verkorte wekelijkse rusttijd

Een periode van rust van minder dan 45 uur die kan worden bekort tot minimaal 24 achtereenvolgende uren.

Duur van de wekelijkse rusttijd

Per periode van twee opeenvolgende weken moet een bestuurder ten minste:

  • twee normale wekelijkse rusttijden, of
  • één normale wekelijkse rusttijd en één verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur opnemen.
  • In afwijking hiervan mag een bestuurder die internationaal goederenvervoer verricht, buiten de lidstaat van vestiging twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden nemen, op voorwaarde dat de bestuurder in een willekeurige periode van vier opeenvolgende weken ten minste vier wekelijkse rusttijden neemt, waarvan er ten minste twee normale wekelijkse rusttijden zijn. (Internationaal vervoer = indien de bestuurder de twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden begint buiten de lidstaat van de vestiging van de werkgever en buiten het land van de woonplaats van de bestuurder)

Compensatie van de inkorting van de wekelijkse inkorting

De verkorting moet wel worden gecompenseerd door een equivalente periode van rust, die voor het einde van de derde week na de betrokken week in één geheel opgenomen moet worden.

Rust die wordt genomen ter compensatie van een verkorte wekelijkse rusttijd, moet aansluitend op een andere rusttijd van ten minste negen uur worden genomen.

Voor te leggen registraties bij wegcontrole

‘Registraties’: bestuurderskaart en /of tachograafschijven + printouts digitale tachograaf.

De registraties van de dag zelf en van de voorgaande 28 kalenderdagen (schijven).