Medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgevers in het personenvervoer over de weg

De vervoervergunning

De opdrachtgever moet zich ervan vergewissen dat, op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, de vereiste vervoervergunning werd afgegeven aan de onderneming.

Wat verstaat men onder ‘opdrachtgever’?

1. Professionele opdrachtgever (bv. touroperator):

 • de opdrachtgever die een vervoerovereenkomst afsluit met een ondernemer van personenvervoer over de weg en waarvan de activiteit bestaat uit het tegen betaling of op regelmatige basis organiseren, bestellen of laten uitvoeren van reizen, in het bijzonder over de weg;
 • de ondernemer van personenvervoer over de weg die een overeenkomst van onderaanneming afsluit.

2. De niet-professionele opdrachtgever (bv. jeugdbeweging, seniorenvereniging):

 • de opdrachtgever die een vervoerovereenkomst afsluit met een ondernemer van personenvervoer over de weg of met een reisbemiddelaar, en waarvan de activiteit er niet in bestaat tegen betaling of op regelmatige basis reizen, in het bijzonder over de weg, te organiseren, bestellen of laten uitvoeren.

Hoe kan de opdrachtgever nagaan of een bepaalde vervoerder transport mag verrichten?

Het doeltreffendste controlemiddel is de raadpleging van de rubriek ‘Opzoeken van vergunde vervoerondernemingen’ (Autocars) van deze site. Op deze site kan men de vervoerder opzoeken en nakijken of hij wel het transport mag uitvoeren. U kunt ook een kopie van zijn vergunning communautair vervoer vragen.

De professionele opdrachtgever is strafbaar wanneer is bewezen dat hij heeft nagelaten zich ervan te vergewissen of de vervoerder beschikt over de communautaire vervoervergunning.

Op het ogenblik van het afsluiten van de vervoerovereenkomst, dient de vervoerder een kopie van zijn communautaire vervoervergunning te overhandigen aan de niet-professionele opdrachtgever.

Hoe kan de opdrachtgever problemen in verband met de medeverantwoordelijkheid ten aanzien van een welbepaalde vervoerder vermijden?

De veiligste methode is om een overeenkomst met de vervoerder te sluiten door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Overeenkomst inzake medeverantwoordelijkheid tussen de opdrachtgever en de vervoerder die beschikbaar is op deze website. Dit document is hoofdzakelijk bestemd voor de niet-professionele opdrachtgevers. Het is in het bijzonder bedoeld voor schoolinstellingen, jeugdbewegingen, bejaardengroepen of andere verenigingen zonder winstoogmerk. Het doel is om goede afspraken te maken over de ‘goede praktijken’ die bij een reis per autocar moeten worden nageleefd.

De lading, de snelheid, de rij- en rusttijden

De professionele opdrachtgever, de niet-professionele opdrachtgever evenals hun mandatarissen zijn strafbaar wanneer bewezen is dat zij instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die geleid hebben tot:

 • de overschrijding van het toegelaten aantal passagiers;
 • de niet-naleving van de voorschriften betreffende de rij- en rusttijden van de bestuurders van voertuigen;
 • de overschrijding van de toegestane maximumsnelheid van de voertuigen.

De vervoerprijs

De vervoerder en de professionele opdrachtgever zijn strafbaar wanneer bewezen is dat zij een vervoer hebben aangeboden, verricht of laten verrichten, tegen een ongeoorloofd lage prijs.

Wat verstaat men onder ‘een ongeoorloofd lage prijs’?

Het is een prijs die onvoldoende is om tegelijkertijd te dekken:

 • de niet te vermijden posten van de kostprijs van het voertuig, in het bijzonder de afschrijving of de huur van het voertuig, het onderhoud en de brandstof;
 • de kosten die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire verplichtingen, in het bijzonder sociale, fiscale en veiligheidskosten;
 • kosten die voortvloeien uit het bestuur en de leiding van de onderneming.

De aanwending van het getuigschrift van vakbekwaamheid

De houder van het getuigschrift of bewijs van vakbekwaamheid, aangesteld om de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk te leiden, is strafbaar wanneer is bewezen dat hij deze leiding niet permanent en daadwerkelijk op zich heeft genomen.

Wettelijke basis

De besluitwet van 30 december 1946 voorziet in een grote verantwoordelijkheid van de opdrachtgever in het personenvervoer over de weg (artikel 30 bis).

Doelstellingen van de wetgever:

 • de opdrachtgevers ontraden gebruik te maken van de diensten van een vervoerder die niet in orde is;
 • de druk verminderen die sommige opdrachtgevers uitoefenen op de vervoerders.

Contact

Kathy Adam

Tel: +32 (0)2 277 36 49
Fax: +32 (0)2 277 40 45

Mail: weg.internationaal@mobilit.fgov.be of Reizigers.weg@mobilit.fgov.be