Vervoer voor eigen rekening

 

Onder ‘vervoer voor eigen rekening’ verstaan we vervoer dat voor niet-lucratieve en niet-commerciële doeleinden door een natuurlijke of rechtspersoon wordt verricht, met dien verstande:

  • dat de vervoersactiviteit voor die natuurlijke of rechtspersoon slechts een bijkomstige activiteit vormt; en
  • dat de gebruikte voertuigen eigendom zijn van die natuurlijke of rechtspersoon, of door die persoon op afbetaling zijn aangekocht, of dat voor de voertuigen een leasingovereenkomst op lange termijn is afgesloten. Zij moeten ook bestuurd worden door een personeelslid van de natuurlijke of rechtspersoon, door de natuurlijke persoon zelf, of door personeel dat in dienst is van de onderneming of krachtens een contractuele verbintenis ter beschikking van de onderneming is gesteld.
  • elk nationaal vervoer voor eigen rekening is slechts toegestaan wanneer het in hoofdzaak bestaat uit het vervoer van personen die een reële en vaste band hebben met de onderneming.