Medeverantwoordelijkheid

Wettelijke basis

Artikel 43 van de wet van 15 juli 2013 betreffende het vervoer van goederen over de weg, responsabiliseert de opdrachtgever, de verlader en de tussenpersonen in het vervoer.

Doelstellingen van de wetgever:

 • de co-actoren in het vervoer ontraden om gebruik te maken van de diensten van een vervoerder die niet in orde is;
 • de druk verminderen die sommige co-actoren uitoefenen op de vervoerders.

 

 

De vervoervergunning

De opdrachtgever (of de tussenpersoon) moet zich ervan vergewissen dat de vervoersonderneming, op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, beschikt over een geldige vergunning.

De verlader dient zich ervan te vergewissen dat, vóór de uitvoering van een vervoer van goederen, een gewaarmerkt afschrift van de vergunning werd afgegeven.

Wat verstaat men onder ‘opdrachtgever’, ‘tussenpersoon in het vervoer’ en ‘verlader’?

 • Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die een vervoerovereenkomst heeft gesloten met de vervoerder.
 • Tussenpersoon in het vervoer: de vervoercommissionair of de commissionair-expediteur.
 • Verlader: is elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die de te vervoeren goederen materieel ter beschikking stelt van de vervoerder.

Hoe kan de opdrachtgever (of de tussenpersoon in het vervoer) nagaan of een bepaalde vervoerder transport mag verrichten?

 

Belgische vervoerder


Het doeltreffendste controlemiddel is de raadpleging van de rubriek ‘Opzoeken van vergunde vervoerondernemingen’ van deze site. Op deze site kan men de vervoerder opzoeken en nakijken of hij het transport wel mag uitvoeren.

 

Buitenlandse vervoerder


Vóór het sluiten van de overeenkomst dient men deze vervoerder te vragen:


• een kopie van zijn vergunning communautair vervoer voor te leggen (wanneer de vervoerder gevestigd is in de Europese Unie); of
• een kopie van zijn vergunning internationaal vervoer voor te leggen (wanneer de vervoerder gevestigd is buiten de Europese Unie).


Deze kopieën kunnen overgemaakt worden per post, fax of ander communicatiemiddel.

 

Hoe kunt u de gelijkvormigheid van de voorgelegde vervoervergunning controleren?


De opdrachtgever kan de gelijkvormigheid van het document dat de buitenlandse vervoerder hem voorlegt, nagaan door het te vergelijken met:

 • de modellen van vergunningen communautair vervoer. Deze vergunningen zijn gelijkaardig in alle lidstaten van de Europese Unie;
 • het model van de vergunningen internationaal vervoer. Deze vergunningen zijn gelijkaardig in alle staten buiten de Europese Unie.

 


 

De vrachtbrief

De verlader moet zich er vóór de uitvoering van het transport van vergewissen dat de vrachtbrief werd opgemaakt.

 

Wat is een ‘verlader’?


‘Verlader’ is elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die de te vervoeren zaken materieel ter beschikking stelt van de vervoerder.

 

Hoe kan de verlader nagaan of de vervoerder een vrachtbrief heeft opgemaakt?


Vóór de uitvoering van het transport moet aan de vervoerder worden gevraagd de vrachtbrief voor te leggen.

 

Hoe kan men de wettelijkheid van de voorgelegde vrachtbrief controleren?

 

Belgische vervoerder (of een buitenlandse vervoerder die binnenlands vervoer verricht in België)

 
De verlader kan de wettelijkheid controleren door exemplaar dat hem voorgelegd wordt te vergelijken met de modellen van vrachtbrieven.

 

Buitenlandse vervoerder


De verlader kan de wettelijkheid controleren door na te gaan of het exemplaar dat hem voorgelegd wordt minstens de vermeldingen vereist door het C.M.R.-verdrag bevat.

 

 

De lading, de snelheid, de rij- en rusttijden

De opdrachtgever, de verlader, de vervoercommissionair of de commissionair-expediteur zijn strafbaar wanneer bewezen is dat zij instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die geleid hebben tot:

 • de overschrijding van de toegelaten massa's en afmetingen van de voertuigen;
 • de niet-naleving van de voorschriften betreffende de veiligheid van de lading van de voertuigen;
 • de niet-naleving van de voorschriften betreffende de rij- en rusttijden van de bestuurders van voertuigen;
 • de overschrijding van de toegestane maximumsnelheid van de voertuigen;
 • de niet-naleving van de voorschriften inzake cabotage over de weg.  

 


 

De vervoerprijs

De vervoerder, de opdrachtgever of de vervoercommissionair zijn strafbaar wanneer bewezen is dat zij een vervoer hebben aangeboden, verricht of laten verrichten tegen een ongeoorloofd lage prijs.

 

Wat verstaat men onder ‘een ongeoorloofd lage prijs’?


Het is een prijs die onvoldoende is om tegelijkertijd te dekken:

 • De niet te vermijden posten van de kostprijs van het voertuig, in het bijzonder de afschrijving of de huur, de banden, de brandstof en het onderhoud;
 • de kosten die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire verplichtingen, in het bijzonder sociale, fiscale en veiligheidskosten;
 • kosten die voortvloeien uit het bestuur en de leiding van de onderneming.