Elektronische vrachtbrief

 

DE DIGITALE VRACHTBRIEF

 

A. Nationaal proefproject 

Op 1 mei 2016 is het koninklijk besluit inzake de elektronische vrachtbrief (e-CMR) in werking getreden. Dit KB voorziet in een proefproject voor de duur van 3 jaar waarbij de elektronische vrachtbrief kan gebruikt worden in het nationaal wegvervoer. Het nationaal proefproject zal uitdoven op 1 mei 2019 maar de E-CMR mag verder gebruikt worden in het BENELUX proefproject.

 

B. BENELUX proefproject

Op 1 december 2017 start een Beneluxpilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-cmr) voor het intra-Benelux wegvervoer. De proef is beperkt tot het intra-Benelux vrachtvervoer en kan zowel het vervoer tussen de Beneluxlanden betreffen als nationaal vervoer, inclusief cabotage. De looptijd van de proef bedraagt 3 jaar maar kan verlengd worden.
 
Omdat het uiteindelijk doel is om, vanuit controle oogpunt, na te gaan of/onder welke voorwaarden de e-cmr als volwaardig alternatief toegelaten kan worden in het internationale wegtransport, is voor de opzet van de pilot uitgegaan van de bepalingen uit het in 2008 tot stand gekomen e-protocol bij het CMR verdrag.
 
In het kader van de proef worden bepaalde eisen gesteld aan:
  • de inhoud, de nummering en het gebruik van de e-cmr;
  • de softwareleveranciers en aan de door hen aan te leveren technologie voor de aanmaak van e-cmr’s;
  • informatieverschaffing aan de controlerende instanties.
  
De gedetailleerde opzet en inhoud van de pilot is vastgelegd in een zogenaamde Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie en is te downloaden via de volgende link.
 
 

 Lijst van erkende softwareleveranciers (PDF, 59.26 KB)

 

Regelgeving

 e-CMR protocol (PDF, 34.02 KB)

 KB e-CMR (PDF, 281.38 KB)

BENELUX beschikking