Het bestuurdersattest

Wanneer van toepassing?

Het bestuurdersattest is verplicht voor elk nationaal en internationaal vervoer dat uitgevoerd wordt met een in België ingeschreven voertuig onder dekking van een communautaire vervoersvergunning, voor zover de bestuurder noch onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch een langdurig ingezetene is in één van deze landen (zie richtlijn 2003/109/EG van de Raad betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen).

De verplichting geldt ook bij het verrichten van binnenlands beroepsgoederenvervoer in een andere lidstaat (= cabotagevervoer).

Hoe verkrijgt u het attest?

Het bestuurdersattest wordt afgegeven door het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid – Dienst goederenvervoer aan de vervoeronderneming die houdster is van een communautaire vervoersvergunning. De aanvraag dient door de vervoersonderneming te gebeuren. De bestuurder moet tegelijkertijd beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

  • houder zijn van een Belgische arbeidskaart, tenzij hij vrijgesteld is overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
  • ingeschreven zijn in de Belgische sociale zekerheid;
  • tewerkgesteld worden volgens de bij wet of collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde loon- en arbeidsvoorwaarden.

Het attest wordt geweigerd of ingetrokken indien de bestuurder niet (meer) voldoet aan één of meerdere van deze voorwaarden.  Of hij voldoet aan de derde voorwaarde, zal in principe na de afgifte van het bestuurdersattest in de onderneming worden nagegaan.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier en kan ingediend worden via de post of via een fax. Het formulier dient volledig en zorgvuldig te worden ingevuld en ondertekend. Bij het ingevulde formulier moeten de volgende documenten worden gevoegd:

  • Een recto verso fotokopie van het identiteitsbewijs van de bestuurder;
  • Een recto verso fotokopie van de arbeidskaart van de bestuurder, of een bewijs van vrijstelling van arbeidskaart (in de vorm van een brief), opgesteld door de diensten die bij de Gemeenschappen bevoegd zijn voor de afgifte van de arbeidskaarten;
  • Een recto verso fotokopie van het rijbewijs van de bestuurder.

Hoe geldig gebruiken?

Het bestuurdersattest wordt afgegeven aan de vervoeronderneming die het ter beschikking stelt van de bestuurder, wanneer die een voertuig bestuurt dat gedekt wordt door een vergunning communautair vervoer. Het afschrift van het bestuurdersattest dat tegelijk met het originele exemplaar wordt afgeleverd, moet in de lokalen van de vervoeronderneming worden bewaard.

Het bestuurdersattest wordt afgegeven op naam van één enkele onderneming en één enkele bestuurder en kan niet worden overgedragen aan derden.

Het bestuurdersattest zal, in voorkomend geval, geldig zijn tot aan de geldigheidsdatum van arbeidskaart die aan de bestuurder uitgereikt is. In ieder geval is het attest ten hoogste gedurende één jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

De vervoeronderneming moet het attest onmiddellijk aangetekend terugzenden wanneer zij de betreffende bestuurder niet langer tewerkstelt. Ook wanneer de bestuurder niet langer voldoet aan de bovengenoemde criteria, of wanneer de vermeldingen op het attest onleesbaar of onjuist zijn geworden, moet ze het attest terugbezorgen. In het laatste geval wordt het attest vervangen.

De onderneming dient de vernieuwing van het bestuurderattest minstens 15 dagen vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn aan te vragen.  De aanvraag gebeurt met hetzelfde aanvraagformulier, rekening houdend met de opmerkingen hierboven onder ’Hoe aanvragen?’.

Zoals de vergunning communautair vervoer, dient ook het bestuurdersattest in het voertuig aanwezig te zijn en te worden getoond op verzoek van de ambtenaren die met de controle belast zijn, zowel op Belgisch grondgebied als op het grondgebied van de andere lidstaten.

De Belgische bevoegde autoriteiten gaan op geregelde tijdstippen na of nog steeds voldaan wordt aan de bovengenoemde voorwaarden voor afgifte van het bestuurdersattest.

Contact

Tel: +32 (0)2 277 36 49
Mail: Weg.internationaal@mobilit.fgov.be