BREXIT

Vervoer naar het Verenigd Koninkrijk na de BREXIT

 

Het is u ongetwijfeld bekend dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie zal treden.  Deze gebeurtenis zal zijn weerslag hebben op de vervoersmogelijkheden op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.

 

Indien de Europese Unie vóór 29 maart 2019 met het Verenigd Koninkrijk een politiek akkoord bereikt over de toekomstige relaties, zal de bestaande Europese regeling inzake wegvervoer echter nog doorlopen tot 31 december 2020 (dus onbeperkte transportmogelijkheden naar/van/door het Verenigd Koninkrijk voor houders van een communautaire vervoersvergunning en verderzetting van het huidige cabotageregime).  Door de politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk is de kans op dit gunstig overgangsscenario echter sterk afgenomen.

 

Anticiperend op de verwachte “no deal”, is er wel een Europese Verordening in voorbereiding die aan Britse vervoerders zou toelaten om van 30 maart 2019 tot 31 december 2019 nog onbeperkt vervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie te verrichten op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk analoge rechten zou toekennen aan Europese vervoerders.  Dit zou dan betekenen dat voor de rest van 2019 nog vervoer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk mogelijk zou blijven met communautaire vergunning.  Het cabotagevervoer zou dan met ingang van 30 maart 2019 verboden zijn.  Deze optie lijkt meer kans op slagen te hebben, maar absolute zekerheid is er op dit ogenblik nog niet.

 

Indien geen tijdig akkoord wordt bereikt over een overgangsregeling, zal de communautaire vergunning vanaf 30 maart 2019 niet meer geldig zijn voor vervoer op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.  In die hypothese is vanaf 30 maart 2019 het internationaal vervoer in relatie met het Verenigd Koninkrijk enkel nog mogelijk onder dekking van ECMT-vervoersvergunningen.  Dit is geen wenselijk scenario want ECMT-vervoersvergunningen zijn beperkt in aantal en gaan gepaard met bijkomende administratieve verplichtingen.  Niettemin moeten we ons uit voorzorg tijdig op dit scenario voorbereiden (ook al blijven we hopen dat het zich niet zal voltrekken).

 

Geldigheid van de ECMT-vervoersvergunningen

 

ECMT-vervoersvergunningen zijn geldig voor internationaal vervoer tussen quasi alle landen van het Europees continent met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.  Zij laten geen cabotagevervoer toe.

Meer dan de helft van deze vergunningen zijn uitsluitend geldig voor EURO VI voertuigen, de overige voor zowel EURO V als EURO VI voertuigen.  De vergunningen zijn geldig voor 1 kalenderjaar (groene exemplaren) of voor een periode van 30 dagen (gele exemplaren).

Het geldig gebruik van de vergunningen impliceert extra boorddocumenten :

 • een bijhorend rittenboekje[1] (ritgegevens in te vullen vóór het begin van elke rit) ;
 • een ECMT-certificaat opgemaakt door de constructeur van het motorvoertuig en van de eventuele trailer ;
 • een ECMT-keuringsattest van het motorvoertuig en van de eventuele trailer.

 

Oproep aan de vervoersondernemingen

 

Om tijdig voorbereid te zijn op een mogelijk noodscenario worden de ondernemingen die trafieken verrichten naar / door het Verenigd Koninkrijk opgeroepen om nu reeds één of meer ECMT-vervoersvergunningen aan te vragen.

Dit dient te gebeuren door middel van het formulier in bijlage (dat ook kan worden gedownload van onze website (https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizigers/goederenvervoer_derden/formulieren).   De aanvragen kunnen ons worden bezorgd per mail (weg.internationaal@mobilit.fgov.be) of per gewone post (postdatum geldt als datum van aanvraag) of worden afgegeven aan het onthaal.

 

De aanvraagperiode wordt uit praktische noodzaak beperkt tot 25 januari 2019. 

Voor later ingediende aanvragen zullen vermoedelijk geen ECMT-vervoersvergunningen meer voorradig zijn.  Voor de aanvragen die binnen de gestelde aanvraagperiode worden ingediend, is de datum van aanvraag echter niet bepalend voor de toewijzing van de vergunningen.  Het is immers niet de bedoeling om een wedloop op vergunningen te organiseren, maar wel om tijdig een beeld te krijgen van de vervoersbehoeften.

 

Aandachtspunten

 

Elke aanvraag dient zich te beperken tot het strikt noodzakelijke aantal vergunningen om de voorziene vervoersbehoeften te dekken.  Het streefdoel moet zijn dat elke ECMT-vervoersvergunning optimaal benut wordt.  Een ECMT-vervoersvergunning mag binnen de toegelaten EURO-klasse(n) afwisselend voor verschillende voertuigen worden gebruikt.

 

Gelieve in geen geval een aanvraag in te dienen voor van ECMT-vervoersvergunningen vrijgestelde transporten, zoals vervoer voor eigen rekening of vervoer voor derden met voertuigen of voertuigcombinaties met een maximaal toegelaten massa van niet meer dan 3.500 kg (de volledige lijst van vrijgestelde transporten vindt u in bijlage).

 

Aangezien ECMT-vervoersvergunningen uitsluitend vereist zijn voor motorvoertuigen, is geen ECMT-vervoersvergunning vereist voor het overzetten van niet-begeleide trailers (in dit geval zal het vervoer op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk moeten verdergezet worden door een vergunde Britse vervoersonderneming).

 

Deze oproep richt zich niet tot verhuisondernemingen.  Verhuisondernemingen kunnen te allen tijde specifieke ECMT-verhuisvergunningen aanvragen die in onbeperkt aantal voorradig zijn.  Zij worden uitdrukkelijk verzocht om zich niet te bedienen van de beperkte “gewone” ECMT-vervoersvergunningen.

 

Ondernemingen die in de voorbije weken reeds ECMT-vervoersvergunningen hebben aangevraagd, moeten een nieuwe aanvraag indienen door middel van het formulier in bijlage.

 

De verwerking van alle aanvragen kan enkele weken in beslag nemen.  De dienst vervoersvergunningen zal een optimale verdeling nastreven op basis van de reële vervoersbehoeften.

 

Het spreekt voor zich dat de aanvragen die naar aanleiding van dit bericht worden ingediend zonder voorwerp worden indien er intussen een regeling uit de bus zou komen waardoor het vervoer naar het Verenigd Koninkrijk in 2019 verder mag verricht worden met een communautaire vervoersvergunning.

 

Voor bijkomende vragen kan u de ECMT “user guide” raadplegen (https://www.itf-oecd.org/node/14555) of contact opnemen met de heer Jan Bonte, adviseur van de Directie Vergunningen en Controle :

 

TRANSPORTEN VRIJGESTELD VAN ECMT-VERVOERSVERGUNNING

 1. Vervoer van goederen met voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa, inbegrepen deze van de aanhangwagen, niet meer dan 3,5 ton bedraagt[1].
 2. Het incidenteel vervoer van goederen van of naar luchthavens in geval van omleiding van de diensten[2].
 3. Het vervoer van beschadigde of te herstellen voertuigen en de verplaatsingen van depannagevoertuigen.
 4. De lege verplaatsing van een voor goederenvervoer bestemd voertuig om een voertuig te vervangen dat in het buitenland defect is geraakt, alsook de terugrit van laatstgenoemd voertuig na herstelling.
 5. Het vervoer van levende dieren met voertuigen die hiertoe speciaal zijn gebouwd of op permanente wijze zijn ingericht en als dusdanig door de bevoegde autoriteiten van de betrokken Staat zijn goedgekeurd[3].
 6. Het vervoer van reserveonderdelen en van producten bestemd voor de bevoorrading van zeeschepen en vliegtuigen[4].
 7. Het vervoer van artikelen die nodig zijn voor dringende medische hulp, meer bepaald in geval van natuurrampen en humanitaire hulpverlening.
 8. Het vervoer zonder commerciële doeleinden van kunstvoorwerpen en kunstwerken bestemd voor tentoonstellingen en beurzen[5].
 9. Het vervoer zonder commerciële doeleinden van materieel, rekwisieten en dieren van of naar toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, filmvoorstellingen, sportmanifestaties, circusvoorstellingen, beurzen of kermissen, alsook het vervoer bestemd voor radio-, film- of televisieopnamen[6].
 10. Het goederenvervoer voor eigen rekening[7].
 11. Het begrafenisvervoer.
 12. Het postvervoer verricht in het kader van een openbare dienst[8].
 13. Het vervoer van nieuw aangeschafte voertuigen zonder lading naar hun definitieve plaats van bestemming[9].
 

[1] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Italië.

[2] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Duitsland en de Russische Federatie.

[3] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Estland, de Russische Federatie, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, de Tsjechische Republiek en Zwitserland.

[4] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Duitsland, de Russische Federatie en de Tsjechische Republiek.

[5] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Duitsland.

[6] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Duitsland.

[7] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Oostenrijk, Belarus, Bulgarije, Estland, de Russische Federatie, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Litouwen, Polen, de Tsjechische Republiek, Zweden en Turkije.

[8] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Oostenrijk en Italië.

[9] Waartegen voorbehoud werd gemaakt door Finland.

 

[1] De rittenboekjes worden aangeleverd en gefactureerd door het Instituut Wegtransport & Logistiek België (ITLB).