B-ERRU

Sinds 1 oktober 2013 zijn we binnen de dienst Toegang tot het Beroep en tot de Markt van start gegaan met een nieuw informaticasysteem: B-ERRU. Hoewel dit voornamelijk een interne applicatie is, brengt dit toch een aantal (kleine) nieuwigheden met zich mee voor de vervoersondernemingen.

Scheiding tussen kopie en kentekenplaat

In B-ERRU wordt de kopie volledig losgetrokken van de kentekenplaat. Zie het voorbeeld hieronder: de onderneming heeft een financiële draagkracht van 29.000 euro.

  • Dit geeft de onderneming recht op maximaal 5 kopieën.
  • 5 Kopieën geven vervolgens recht op 5 vrije velden om kentekenplaten toe te voegen.

In dit voorbeeld heeft de onderneming 4 kopieën aangevraagd, maar heeft ze slechts 3 kentekenplaten hieraan toegevoegd. De onderneming kan dus nog steeds een extra kentekenplaat toevoegen (het blauwe veld).

Kopieën (4)  Kentekenplaten (3)
   
ABC023
2 ABC043
3 ABC123
4  

In B-ERRU is het aantal actieve kopieën dus niet steeds gelijk aan het aantal nummerplaten. De volledige scheiding tussen kopie en kentekenplaat kent enkele bijkomende gevolgen.

1. Vrij gebruik van de kopie

Elk van de kopieën mag gebruikt worden voor om het even welk voertuig zolang de kentekenplaat maar is doorgegeven aan de dienst. Met andere woorden, kopie 2 mag dus gebruikt worden in de voertuigen met als kentekenplaat ABC023, ABC043 of ABC123.

2. De vernieuwing, alleen voor het vervoer van goederen

Per gewaarmerkt afschrift bent u een retributie verschuldigd van 20 euro aan het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel).

Indien u aan alle voorwaarden blijft voldoen zullen alle gewaarmerkte afschriften waarop u verder recht heeft tijdig worden vernieuwd. In het voorbeeld van hierboven zal u dus op het moment van de vernieuwing 4 kopieën ontvangen (hoewel u op dat moment slechts gebruik maakt van 3 voertuigen). U bent dan 80 euro verschuldigd ten aanzien van het ITLB.

Als u echter minder kopieën nodig heeft, moet u dit dus ten minste 1 maand voor de einddatum van de geldigheid van de vervoersvergunning te kennen geven.

3. Stopzetting van een vervoersactiviteit met een bepaald voertuig

Wanneer u op een bepaald moment besluit dat u een voertuig niet langer wenst te gebruiken, volstond het vroeger alleen de kopie op te sturen. Vermits de kopie niet langer met een specifiek voertuig is verbonden, moet u ons vanaf nu daarbij ook te kennen geven welke kentekenplaat in onze databank mag worden geschrapt.

Nieuw vergunningsnummer voor nieuwe dossiers

Nieuwe ondernemingen/dossiers zullen een nieuw vergunningsnummer krijgen. Een nieuw vergunningsnummer bevat voortaan 9 in plaats van 5 cijfers.

Deze nieuwe structuur is als volgt: provincienummer + nieuw nummer + rest van voorafgaand nummer bij deling door 97.

Voor de provincie Limburg wordt een nieuw dossier dus: 5 – 010000 – 47. (47 is dus de rest die men overhoudt na een deling van 5010000 door 97).

Publiek opzoekscherm

Tenslotte willen we u er nog op wijzen dat de nummers van de kentekenplaten verschijnen op het opzoekscherm voor de vergunde vervoersondernemingen:

OPGEPAST: De nationale en communautaire vergunningen zijn ongeldig wanneer een gewaarmerkt afschrift wordt gebruikt voor een motorvoertuig met een nummer van een kentekenplaat dat niet verschijnt in het opzoekscherm.

Deze zullen kunnen geraadpleegd worden door de vervoerders, hun opdrachtgever(s) en de diensten belast met de controle van het wegvervoer.

Het is dus onontbeerlijk dat u ons de kentekenplaat meedeelt bij elke inverkeerstelling, elke wijziging of elke buiten gebruikstelling van een voertuig dat gebruikt wordt voor het vervoer van goederen over de weg. Zo niet is uw vervoersvergunning ongeldig.

Doordat dit opzoekscherm gelinkt is aan onze nieuwe informaticatoepassing is het voorlopig slechts mogelijk te zoeken op ondernemingsnummer of vergunningsnummer.