Hoe verkrijgbaar?

Rijbewijs categorie AM, A1, A2 en A

Omschrijving van de categorieën bestemd voor het besturen van bromfietsen – lichte vierwielers en motorfietsen

Bromfietsen: Twee- of driewielers met een maximumsnelheid van 45 km/u.

Bij tweewielige bromfietsen, een motor met:
- een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
- een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft;
 
Bij driewielige bromfietsen, een motor met:
- een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of
- een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding (diesel), of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft;

Lichte vierwielers: elk vierwielig motorvoertuig met een lege massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur, en
- een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ voor motoren met elektrische ontsteking, of
- een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding (diesel), of
- een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

Categorie AM :

Categorie AM is de nieuwe benaming voor categorie A3, en is derhalve vereist voor het besturen van bromfietsen met een maximumsnelheid van meer dan 25 km/u en lichte vierwielers. Bromfietsen met een maximumsnelheid van hoogstens 25 km/u vallen niet onder deze categorie. Hiervoor is geen rijbewijs vereist. Als er evenwel voor de categorie AM een verval van het recht tot sturen is uitgesproken dan mag er ook niet met een bromfiets met een maximumsnelheid van hoogstens 25 km/u gereden worden.. Categorie AM is in tegenstelling tot de voormalige categorie A3 een Europese categorie, en zal – in tegenstelling tot de niet-Europese rijbewijscategorie A3 – bijgevolg wel geldig zijn om in een ander Europees land een bromfiets te besturen.

Personen die houder zijn van een rijbewijs geldig voor categorie A3, zullen een rijbewijs dat geldig is voor categorie AM moeten afhalen, alvorens ze in het buitenland met een bromfiets mogen rijden. Voor het binnenlands verkeer met een bromfiets is deze omwisseling niet vereist.

Men kan deze categorie bekomen vanaf 16 jaar.

Motorfietsen :

1. Categorie A1 : Categorie A1 is de rijbewijscategorie die vereist is voor motorfietsen met een cilinderinhoud van ten hoogste 125 cm³ en met een vermogen/gewichtsverhouding van 0.1 kW/kg. Men kan deze categorie bekomen vanaf 18 jaar (rechtstreekse toegang). Driewielers met motor waarvan het vermogen niet hoger is dan 15 kW vallen eveneens onder deze categorie.


2. Categorie A2 : Categorie A2 is de rijbewijscategorie die vereist is voor motorfietsen met een vermogen tot 35 kW, en met een vermogen/gewichtsverhouding tot 0.2 kW/kg. Men kan deze categorie bekomen vanaf 20 jaar (zowel rechtstreekse als geleidelijke toegang).


3. Categorie A : Deze categorie is vereist om te kunnen sturen met gelijk welke motorfiets, in het bijzonder met motorfietsen waarvan het vermogen hoger is dan 35 kW en waarvan het vermogen/gewichtsverhouding hoger is dan 0.2 kW/kg. Men kan deze categorie bekomen vanaf 24 jaar via de rechtstreekse toegang, of vanaf 22 jaar via de geleidelijke toegang.

Driewielers met motor waarvan het vermogen hoger is dan 15 kW vallen eveneens onder deze rijbewijscategorie.

Hoe bekomen :


Parcours kandidaat cat. AM :

 
 
 
 
 

 

 
 
Kandidaat is 16 jaar ► Theoretisch examen
(Mogelijk 3 maanden voor 16de verjaardag) ►
Praktische opleiding ► Praktisch examen ► Gemeente – Dienst rijbewijs
Rijschool Door zelfstudie of na theoriecursus in rijschool Minimum 4 uur praktijkles Privaat terrein Bekomen rijbewijs geldig voor beoogde categorie


Parcours rechtstreekse toegang tot cat. A1, A2 of A :

Kandidaat heeft de vereiste leeftijd voor de beoogde rijbewijscategorie ► Theoretisch examen
(Mogelijk 3 maanden voor bereiken toegestane leeftijd ►
Praktische opleiding ► Praktisch examen ‘deel 1' ► Gemeente – Dienst rijbewijs ► Praktisch examen
‘deel 2’ ►
Gemeente – Dienst rijbewijs
Rijschool Door zelfstudie of na theoriecursus in rijschool Minimum 12 uur praktijkles - - Privaat terrein en openbare weg Bekomen rijbewijs geldig voor beoogde categorie
Vrije begeleiding Door zelfstudie of na theoriecursus in rijschool Minimum 9 uur praktijkles Privaat terrein Voorlopig rijbewijs model 3 Openbare weg Bekomen rijbewijs geldig voor beoogde categorie

Parcours geleidelijke toegang naar cat. A2 of A :

Kandidaat is houder van een rijbewijs A1 of A2 sedert 2 jaar  of meer ► Praktische opleiding ► Praktisch examen ‘deel 1’ ► Gemeente – Dienst rijbewijs ► Praktisch examen ‘deel 2’ ► Gemeente – Dienst rijbewijs
Rijschool Minimum 4 uur praktijkles met motorfiets die behoort tot de beoogde rijbewijscategorie - - Privaat terrein en openbare weg Rijbewijs geldig voor beoogde categorie
Vrije begeleiding Minimum 4 uur praktijkles met motorfiets die behoort tot de beoogde rijbewijscategorie Privaat terrein Voorlopig rijbewijs model 3 Openbare weg Rijbewijs geldig voor beoogde categorie

Schematisch overzicht :

Motorfietsen

Leeftijd : 24 jaar Rechtstreekse toegang      ►  Categorie A
    ▲ Geleidelijke toegang na 2 jaar                        ▲ 
Leeftijd : 20 jaar Rechtstreekse toegang      ► Categorie A2
    ▲ Geleidelijke toegang na 2 jaar                        ▲
Leeftijd : 18 jaar Rechtstreekse toegang      ► Categorie A1
Geen geleidelijke toegang van cat. AM          Χ
naar categorie A1

Bromfietsen klasse B :

Leeftijd : 16 jaar Rechtstreekse toegang      ► Categorie AM

Opmerkingen bij de bekomingsvoorwaarden :

 • Het theoretisch examen moet, indien de kandidaat reeds houder is van een rijbewijs geldig voor categorie A1 of A2, niet opnieuw worden afgelegd. Er bestaat derhalve één theoretisch examen voor alle categorieën die geldig zijn om een motorfiets te besturen
 • Het theoretisch examen categorie AM is niet geldig om een rijbewijs categorie A1, A2 of A te bekomen. Het is een ander theoretisch examen
 • Er bestaat geen geleidelijke toegang vanuit categorie AM naar categorie A1. De geleidelijke toegang heeft enkel betrekking op de motorfietscategorieën
 • Er bestaat geen geleidelijke toegang direct vanuit categorie A1 naar A. In dat geval moet de kandidaat gebruik maken van de rechtstreekse toegang naar categorie A.
 • Bij een niet-geslaagd praktisch examen (gelijk welk), kan men terugkomen zonder rijopleiding. Na een tweede keer niet-geslaagd te zijn, moet men, om opnieuw te worden toegelaten tot het praktisch examen 2 uur praktijklessen volgen in een erkende autorijschool.
 • Categorie A kan via geleidelijke overgang bekomen worden vanaf 22 jaar, doordat men via deze weg na twee jaar houder te zijn geweest van een rijbewijs geldig voor categorie A2, categorie A kan bekomen.

Onder welke voorwaarden kan ik een motorfiets of bromfiets besturen zonder houder te zijn van een rijbewijs geldig voor categorie AM, A1, A2, A (of een van de voormalige categorieën) :

 • De houder van een rijbewijs dat geldig is voor categorie B waarbij deze categorie is bekomen voor 1 mei 2011, kan op Belgisch grondgebied een voertuig besturen dat behoort tot categorie A1.
 • De houder van een rijbewijs geldig voor categorie B waarbij deze categorie is bekomen vanaf 1 mei 2011, mag op Belgisch grondgebied een voertuig besturen dat behoort tot categorie A1, op voorwaarde dat categorie B de vermelding code ‘372’ draagt. Men kan deze code bekomen na vier uur praktijkles in een erkende rijschool, en op voorwaarde dat categorie B sedert meer dan 2 jaar geldig is.
 • De houder van een rijbewijs geldig voor categorie B die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, mag op Belgisch grondgebied een trike besturen, op voorwaarde dat categorie B de vermelding van code ‘373’ draagt. Men kan deze code bekomen na vier uur praktijkles in een erkende rijschool.
 • De houder van een rijbewijs geldig voor categorie B waarbij deze categorie B is bekomen voor 1 mei 2013 mag een driewieler met motor besturen. Voor het buitenland dient hij dan wel een rijbewijs aan te vragen waarop categorie A met vermelding van beperkinscode ’79.03’ is gevalideerd. Deze beperkingscode beperkt het gebruik van categorie A tot het besturen van driewielers met motor (trike).
 • Personen die zijn geboren voor 15 februari 1961 mogen een bromfiets klasse B besturen zonder rijbewijs
 • Een bromfiets klasse A kan worden bestuurd zonder rijbewijs (uitgezonderd bij verval van het recht tot sturen)
 • Vierwielers met motor (quads) die niet behoren tot categorie AM behoren tot categorie B
 

 

RIJBEWIJS CATEGORIE B

THEORETISCH EXAMEN

 • Minimumleeftijd : Vanaf 17 jaar;
 • Mag zonder theoretische scholing. Na 2 keer opeenvolgend  niet-geslaagd te zijn moet, voor een 3de deelname een bewijs van scholing (12 uur) in een erkende rijschool worden voorgelegd. Deze lessen gelden 3 jaar.
 • Na het geslaagde theoretisch examen ontvangt de kandidaat een aanvraag om een voorlopig rijbewijs (met attest van slagen);
 • Met dit aanvraagformulier kan de laureaat bij het gemeentebestuur een voorlopig rijbewijs aanvragen.
 • Het theoretisch examen is 3 jaar geldig

 PRAKTISCHE SCHOLING

De kandidaat die slaagt voor het theoretisch examen moet een praktische opleiding volgen onder dekking van een voorlopig rijbewijs, zelfs al wil hij praktische lessen volgen in een erkende rijschool.

De kandidaat heeft de keuze :
 • Hetzij onder dekking van een voorlopig rijbewijs met begeleider (Voorlopig rijbewijs 36 maanden);
 • Hetzij onder dekking van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (Voorlopig rijbewijs 18 maanden).
Voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden)
Afleveringsvoorwaarden : - Minimum 17 jaar oud zijn;
- Sedert minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen of ervan vrijgesteld zijn;
- Niet vervallen zijn van het recht tot sturen;
- Beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden in België (geldige identiteitskaart, vreemdelingen-
kaart, …);
- Voldoen aan de gestelde medische normen om een voertuig categorie B te kunnen besturen (Medische normen groep 1);
- Bij de aanvraag moeten één of twee begeleiders worden opgegeven. Deze begeleider :
- moet een wettige woonplaats hebben in België;
- moet minstens 8 jaar beschikken over een Europees rijbewijs categorie B;
- mag het voorbije jaar geen begeleider zijn geweest voor een andere kandidaat (dit verbod geldt niet voor begeleiding van eigen kinderen, eigen pleegkinderen, kinderen of pleegkinderen van de  wettelijke partner, kleinkinderen, broers of zusters);
- mag de voorbije drie jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen. Hij moet tevens, in voorkomend geval, hersteld zijn in het recht tot sturen.    
Afleveringsvoorwaarden : - Minimum 18 jaar oud zijn;
- Sedert minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen of ervan vrijgesteld zijn;
- Niet vervallen zijn van het recht tot sturen;
- Beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden in België (Geldige identiteitskaart, vreemdelingen-kaart, …);
- Voldoen aan de gestelde medische normen om een voertuig categorie B te kunnen besturen (Medische normen groep 1);
- 20 uur praktijkles hebben gevolgd. Als bewijs hiervan dient de rijschool een ‘bekwaamheidsattest’ af te geven, die de kandidaat aan de gemeente afgeeft.     
Aan de gemeente moet worden voorgelegd :
- Een volledig ingevulde aanvraag tot voorlopig rijbewijs (Bekomen op het examencentrum), ondertekend door de kandidaat en de begeleider(s);
- Retributie : 20 euro (+ gemeentelijke heffing).
 Aan de gemeente moet worden voorgelegd :
- Een volledig ingevulde aanvraag tot voorlopig rijbewijs (bekomen op het examencentrum) met vermelding van het door de rijschool aangebrachte ‘bekwaamheidsattest’;
- Retributie : 20 euro (+ gemeentelijke heffing).
 Geldigheid van het voorlopig rijbewijs 36 maanden :
- Geldigheid : 36 maanden;
- Het voorlopig rijbewijs 36 maanden kan niet worden verlengd. Tijdens de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs 36 maanden kan men éénmaal een voorlopig rijbewijs 18 maanden bekomen (voorwaarden zie kolom ‘Voorlopig rijbewijs 18 maanden).  
Geldigheid van het voorlopig rijbewijs 18 maanden :
- Geldigheid : 18 maanden;
- Het voorlopig rijbewijs 18 maanden kan niet worden verlengd. Tijdens de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs 18 maanden kan men een maal een voorlopig rijbewijs 36 maanden bekomen (voorwaarden zie kolom ‘Voorlopig rijbewijs 36 maanden).  
 Gebruiksvoorwaarden :
- De kandidaat moet vergezeld zijn van een begeleider die als begeleider staat vermeld op het voorlopig rijbewijs, of van een gebrevetteerde rijschoolinstructeur;
- De kandidaat mag niet rijden op vrijdag, zaterdag en zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen zelf van 22 uur tot 6 uur ’s anderendaags;
- De kandidaat moet een voertuig besturen dat behoort tot categorie B;
- De kandidaat mag enkel sturen op Belgisch grondgebied;
- Het voertuig moet op de achterruit voorzien zijn van een ‘L-teken’;
- Het voertuig moet voorzien zijn van twee achteruitkijkspiegels, aan beide kanten een;
- Het voertuig mag geen aanhangwagen trekken
- Het voertuig mag in commercieel verband geen goederen vervoeren.
 Gebruiksvoorwaarden :
- De kandidaat mag vergezeld zijn van een persoon die voldoet aan de voorwaarden om te kunnen optreden als begeleider voor een houder van een voorlopig rijbewijs 36 maanden. Een gebrevetteerde rijschoolinstructeur mag eveneens als passagier meerijden. Het aantal aldus toegelaten passagiers mag evenwel niet meer bedragen dan 2;
- De kandidaat mag niet rijden op vrijdag, zaterdag en zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen zelf van 22 uur tot 6 uur ’s anderendaags;
- De kandidaat moet een voertuig besturen dat behoort tot categorie B;
- De kandidaat mag enkel sturen op Belgisch grondgebied;
- Het voertuig moet op de achterruit voorzien zijn van een ‘L-teken’;
- Het voertuig mag geen aanhangwagen trekken;
- Het voertuig mag in commercieel verband geen goederen vervoeren.
Omschakeling naar een voorlopig rijbewijs 18 maanden :
De kandidaat kan, tijdens de geldigheidsduur en, op voorwaarde dat het theoretisch examen geldig is (geldigheid 3 jaar), een voorlopig rijbewijs 18 maanden aanvragen. Hij moet evenwel voldoen aan de afleveringsvoorwaarden voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden.  De verplichte stage (zie ‘Toegangsvoorwaarden voor het praktisch examen’). Deze omschakeling kan slechts één keer (Uitg. zie opmerkingen)    
Omschakeling naar een voorlopig rijbewijs 36 maanden  :
De kandidaat kan, tijdens de geldigheidsduur en, op voorwaarde dat het theoretisch examen geldig is (geldigheid 3 jaar), een voorlopig rijbewijs 36 maanden aanvragen. Hij moet evenwel voldoen aan de afleveringsvoorwaarden voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden. De verplichte stage (zie ‘Toegangsvoorwaar-den voor het praktisch examen’). Deze omschakeling kan slechts één keer. (Uitg. zie opmerkingen)    
 
Geldigheidsdatum voorlopig rijbewijs 36 maanden :
Na de geldigheidsdatum van het voorlopig rijbewijs 36 maanden – en zonder tijdige omschakeling naar een voorlopig rijbewijs 18 maanden – mag de kandidaat niet meer sturen met dit voorlopig rijbewijs. Hij kan een praktisch examen afleggen met een voertuig van een erkende rijschool, nadat hij een praktische rijschoolopleiding heeft gevolgd van (minstens) 6 uur. De kandidaat kan, indien hij niet wenst met een rijschool praktisch examen af te leggen of - indien hij de scholing zonder rijschool wil verder zetten - pas drie jaar na de uiterste geldigheidsdatum van het in geldigheid verstreken voorlopig rijbewijs een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen.
Geldigheidsdatum voorlopig rijbewijs 18 maanden :
Na de geldigheidsdatum van het voorlopig rijbewijs 18 maanden – en zonder tijdige omschakeling naar een voorlopig rijbewijs 36 maanden – mag de kandidaat niet meer sturen met dit voorlopig rijbewijs. Hij kan een praktisch examen afleggen met een voertuig van een erkende rijschool, nadat hij een bijkomende opleiding heeft gevolgd van (minstens) 6 uur. De kandidaat kan, indien hij deze bijkomende 6 uur rijschool niet wenst te volgen of – indien hij opnieuw onder dekking van een voorlopig rijbewijs zich verder wil scholen - pas drie jaar na de uiterste geldigheidsdatum van het in geldigheid verstreken voorlopig rijbewijs, een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen.
Twee keer niet geslaagd in het praktisch examen :
Na twee niet-gelukte pogingen voor het praktisch examen, moet de kandidaat 6 uur rijles hebben gevolgd in een erkende autorijschool. 
Twee keer niet geslaagd in het praktisch examen :
Na twee niet-gelukte pogingen voor het praktisch examen, moet de kandidaat 6 uur rijles hebben gevolgd in een erkende autorijschool.
Theoretisch examen :
Om een voorlopig rijbewijs te bekomen, moet de kandidaat sedert minder dan 3 jaar zijn geslaagd voor het theoretisch examen. Dit geldt zowel voor een eerste aanvraag als voor een omschakeling naar een ander model (van voorlopig rijbewijs model 36 maanden naar voorlopig rijbewijs model 18 maanden ). Als het theoretische examen niet meer geldig is, mag de kandidaat verder rijden met het voorlopig rijbewijs 36 maanden  waarvan hij nog houder is. Voor het afleggen van het praktisch examen zal hij nochtans sedert minder dan drie jaar moeten zijn geslaagd voor het theoretisch examen, eventueel door opnieuw een theoretisch examen met succes af te leggen.
Theoretisch examen :
Om een voorlopig rijbewijs te bekomen, moet de kandidaat sedert minder dan 3 jaar zijn geslaagd voor het theoretisch examen. Dit geldt zowel voor een eerste aanvraag als voor een omschakeling naar een ander model (van voorlopig rijbewijs model 36 maanden naar voorlopig rijbewijs model 18 maanden ). Als het theoretische examen niet meer geldig is, mag de kandidaat verder rijden met het voorlopig rijbewijs  18 maanden waarvan hij nog houder is. Voor het afleggen van het praktisch examen zal hij nochtans sedert minder dan drie jaar moeten zijn geslaagd voor het theoretisch examen, eventueel door opnieuw een theoretisch examen met succes af te leggen.
 
Toelatingsvoorwaarden voor het praktisch examen :
De kandidaat moet :
- Een geldig identiteitsdocument kunnen voorleggen (artikel 3, KB 23 maart 1998);
- Minstens 18 jaar zijn;
- Beschikken over een geldig theoretisch examen (geslaagd sedert minder dan 3 jaar);
- Voldaan hebben aan de verplichte stage (3 maanden hebben gereden met een voorlopig rijbewijs 36 maanden of 18 maanden). Om deze stage te bewijzen moet men een geldig voorlopig rijbewijs 36 maanden of 18 maanden voorleggen. Indien het voorlopig rijbewijs niet meer geldig is, moet de kandidaat deze stage bewijzen aan de hand van een stage-attest afgegeven door de gemeente;
- Vergezeld zijn van een van zijn begeleiders indien hij een voorlopig rijbewijs 36 maanden voorlegt;
- Een kandidaat die reeds twee niet-geslaagde praktische examens heeft afgelegd, moet een attest van een rijschool voorleggen dat 6 uur gevolgde praktijkles bevestigt.
 
 
Het examenvoertuig (voorlopig rijbewijs 36 maanden) moet :
- Behoren tot categorie B;
- Achteraan voorzien zijn van het voorgeschreven ‘L-teken’;
- Handrem moet binnen het handbereik van de begeleider zijn;
- Een tweede binnenspiegel en buitenspiegel moet aangebracht zijn, ten behoeve van de begeleider;
- Het voertuig moet voorzien zijn van veiligheidsgordels;
- Het voertuig moet op vlakke weg minstens 100 km/uur kunnen rijden;
- Het voertuig moet uitgerust zijn met een gesloten cabine.
 

Na twee niet-geslaagde pogingen voor het praktisch examen, wordt de kandidaat enkel toegelaten nadat hij 6 uur praktijkles volgde in een erkende autorijschool.
Toelatingsvoorwaarden voor het praktisch examen :
De kandidaat moet :
- Een geldig identiteitsdocument kunnen voorleggen (artikel 3, KB 23 maart 1998);
- Minstens 18 jaar zijn;
- Beschikken over een geldig theoretisch examen
(geslaagd sedert minder dan 3 jaar)
Voldaan hebben aan de verplichte stage (3 maanden hebben gereden met een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden). Om deze stage te bewijzen moet men een geldig voorlopig rijbewijs 36 maanden of 18 maanden voorleggen. Indien het voorlopig rijbewijs niet meer geldig is, moet de kandidaat deze stage bewijzen aan de hand van een stage-attest afgegeven door de gemeente;
- De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs 18 maanden kan zich aanbieden met een rij-instructeur van een erkende rijschool en met een voertuig van een erkende rijschool. Hij kan eveneens zich aanbieden met een ‘eigen’ voertuig, met een zelfgekozen begeleider, die aan de voorwaarden voldoet.
- Een kandidaat die reeds twee niet-geslaagde praktische examens heeft afgelegd, moet een attest van een rijschool voorleggen dat 6 uur gevolgde praktijkles bevestigt.
Het examenvoertuig (voorlopig rijbewijs 18 maanden) moet :
- Behoren tot categorie B;
- Ofwel een lesvoertuig zijn van een erkende autorijschool;
- Ofwel een ‘eigen voertuig’ : voorwaarden zie onder ‘Het examenvoertuig (voorlopig rijbewijs 36 maanden).     Na twee niet-geslaagde pogingen voor het praktisch examen, wordt de kandidaat enkel toegelaten nadat hij 6 uur praktijkles volgde in een erkende autorijschool.      
Afhalen van het rijbewijs :
- Op het gemeentehuis (Dienst Rijbewijs);
- Na voorlegging van de rijbewijsaanvraag(afgegeven door het examencentrum);
- Na ondertekening van een aantal verklaringen : medische geschiktheid, niet vervallen van het recht tot sturen, …);
- Retributie : 20 euro (+ gemeentelijke heffing);
- De aanmaak van het rijbewijs kan enkele dagen duren
- Het rijbewijs moet worden afgehaald binnen de 3 maanden na de indiening van de aanvraag.
Afhalen van het rijbewijs :
- Op het gemeentehuis (Dienst Rijbewijs);
- Na voorlegging van de rijbewijsaanvraag (afgegeven door het examencentrum);
- Na ondertekening van een aantal verklaringen : medische geschiktheid, niet vervallen van het recht tot sturen, …);
- Retributie : 20 euro (+ gemeentelijke heffing);
- De aanmaak van het rijbewijs kan enkele dagen duren
Het rijbewijs moet worden afgehaald binnen de 3 maanden na de indiening van de aanvraag.
 
Opmerkingen :

Pas na het afhalen van het rijbewijs mag de kandidaat zonder begeleiding een voertuig besturen.

Om aanspraak te kunnen maken op enige onderdelen van de oude reglementering, moet het voorlopig rijbewijs dat in jouw bezit is, afgegeven zijn voor 3 februari 2014. Indien dat niet het geval is, moet je het parcours volgen zoals hierboven omschreven. Enkele voorbeelden :

 • Indien uw voorlopig rijbewijs 36 maanden is afgegeven voor 3 februari 2014, staan de begeleiders niet vermeld op dit voorlopig rijbewijs. De begeleider(s) dienen dan gewoon te beantwoorden aan de voorwaarden die aan het begeleiderschap worden gesteld (zie ‘voorwaarden begeleider’)
 • Indien uw voorlopig rijbewijs 36 maanden of 18 maanden is afgegeven voor 3 februari 2014, moet het theoretisch examen niet geldig zijn op de dag van het praktisch examen;
 • Indien uw voorlopig rijbewijs 36 maanden of 18 maanden is afgegeven voor 3 februari 2014 en nog geldig is, kan je nog één keer omwisselen naar het andere model (van een voorlopig rijbewijs 36 maanden naar een voorlopig rijbewijs 18 maanden of omgekeerd, en indien u aan de voorwaarden om dit te bekomen voldoet), zelfs al heeft u reeds eerder (voor 3 februari 2014) een dergelijke omwisseling gedaan. Uw theoretisch examen moet nog wel geldig zijn, of u moet opnieuw met succes een theoretisch examen hebben afgelegd.
Deze (of andere) verworven rechten voor houders van een voorlopig rijbewijs afgegeven voor 3 februari 2014 vervallen bij de aanvraag om een nieuw voorlopig rijbewijs, om welke reden dan ook (aanvraag vervanging, aanvraag ander model, …). Dus, éénmaal de kandidaat een nieuw voorlopig rijbewijs verkrijgt is de nieuwe reglementering van toepassing