Verval in het recht tot sturen

Tijdelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus

 

Het verval in het recht tot sturen wordt door een rechter uitgesproken. Het heeft als doel de veroordeelde te beletten motorvoertuigen te besturen tijden een periode die kan gaan van 8 dagen tot levenslang.

Deze veroordeling kan tot bepaalde categorieën van wagens beperkt worden en er kunnen voorwaarden aan verbonden worden.

Twee soorten verval

 • Het verval, uitgesproken door de rechter als straf, in geval van een overtreding. Aan deze veroordeling kunnen een aantal voorwaarden worden verbonden.
 • Het verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid wordt uitgesproken als de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden om een motorvoertuig te besturen naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader.

 

Aanvang van het verval

 • Een verval dat als straf is uitgesproken, gaat in de vijfde dag na de dag waarop het Openbaar Ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan.
 • Het verval wegens lichamelijke ongeschiktheid van de bestuurder gaat in bij de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak is gewezen en bij de betekening wanneer zij bij verstek is gewezen, niettegenstaande voorziening (art. 43 van de wet).

 

Inleveren van het rijbewijs

"Hij die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen, is gehouden bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te laten toekomen, naargelang het geval:

 • het rijbewijs waarvan hij houder is, wanneer het gaat om verval van het recht tot sturen van een motorvoertuig waarvoor het document is afgegeven;
 • het voorlopig rijbewijs waarvan hij houder is."

 

Verval met voorwaarden

De rechter kan voorwaarden verbinden aan het verval:

1. Herstelexamens en -onderzoeken

De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer examens en onderzoeken.

 • Theoretisch examen
 • Praktisch examen
 • Geneeskundig onderzoek
 • Psychologisch onderzoek

Het herstel in het recht tot sturen is enkel mogelijk als men is geslaagd voor de examens en onderzoeken.

 

2. Beperking van het verval tot bepaalde categorieën.

De rechter kan het verval tot bepaalde categorieën beperken. De gemeente levert dan een rijbewijs "op proef" af.

 

3. Beperking van het verval tot het rijden tijdens weekends en feestdagen.

De rechter kan bevelen dat het verval enkel wordt uigevoerd:

 • van vrijdag 20 h tot zondag 20 h;
 • van 20 h op de vooravond van een feestdag tot 20 h op de feestdag

De gemeente levert dan een rijbewijs "op proef" af.

 

4. Beperking tot het besturen van voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot

De rechter kan het recht tot sturen beperken tot een motorvoertuig dat uitgerust is met een alcoholslot. Strikt genomen spreekt men niet van een verval maar van een beperking van de geldigheidsduur van het rijbewijs voor voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot.