Veiligheidsgordel – vrijstelling

Gezien de uitzonderlijke situatie waar we ons in bevinden en die we met vereende krachten het hoofd moeten bieden, worden nu in het hele land ingrijpende maatregelen genomen. Daarom graag uw begrip voor het feit dat de duur van het afleveren van een vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel vertraging zal oplopen.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. U kan ons bereiken via buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be

 

 

In welke gevallen kan men van de draagplicht van de veiligheidsgordel worden vrijgesteld?

Een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel kan worden toegestaan naar aanleiding van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van de veiligheidsgordel (zie art. 35.2.1.4° van het Verkeersreglement). De beoordeling van de aandoeningen die beschouwd worden als gewichtige medische tegenindicaties gebeurt door de arts die belast is met het opstellen van een doktersattest dat ter staving van de aanvraag tot vrijstelling moet worden voorgelegd.

Waar kan men een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel verkrijgen?

De FOD Mobiliteit en Vervoer is bevoegd voor de afgifte van vrijstellingen van de draagplicht van de veiligheidsgordel (op grond van gewichtige medische tegenindicaties) (zie art. 35.2.1.4° van het Verkeersreglement). Voor de gevallen die door een doktersattest worden gestaafd, wordt naargelang van het geval een vrijstelling voor een beperkte of onbeperkte termijn afgegeven. Deze vrijstelling moet schriftelijk worden aangevraagd.

Welk(e) formulier(en) moet ik invullen om een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel te verkrijgen?

Om een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel te krijgen, moet u ons een doktersattest bezorgen dat door de arts van uw keuze werd ingevuld. Dit doktersattest moet overeenstemmen met het onderstaande model (dat u kan downloaden en afdrukken). U kan dit formulier ook aanvragen op het onderstaande adres of via het hierna vermelde telefoonnummer (de volledige gegevens vindt u bij het antwoord op de vraag “waar moet ik mijn aanvraag tot vrijstelling alsook het overeenkomstige doktersattest indienen?”)

Waar moet ik mijn aanvraag tot vrijstelling en het overeenkomstige doktersattest indienen?

De aanvraag tot vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel moet verplicht per brief worden toegestuurd aan:

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Rijbewijzen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel 

Wanneer en waar kan ik een duplicaat van mijn vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel verkrijgen?

Een duplicaat van de vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel kan u verkrijgen in geval van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging (van de vermeldingen op de kaart waardoor deze onleesbaar is geworden). Om dit duplicaat te verkrijgen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de bevoegde dienst, zijnde de Dienst Rijbewijzen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel. Deze schriftelijke aanvraag moet alle gegevens over de identiteit en het adres van de aanvrager bevatten, alsook de redenen waarom dit duplicaat wordt aangevraagd. Voor de aanvraag van een duplicaat is er geen nieuw doktersattest vereist.

Als ik houder ben van een vrijstellingskaart voor een beperkte termijn, hoe kan ik dan een hernieuwing van deze vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel verkrijgen?

De aanvraag tot hernieuwing van een vrijstelling met beperkte termijn komt neer op het indienen van een nieuwe aanvraag tot vrijstelling. De voorwaarden zijn dus dezelfde als bij het indienen van de eerste aanvraag, namelijk: u dient bij de bevoegde overheidsdienst (deze gegevens vindt u terug bij het antwoord op de vraag “Waar moet ik mijn aanvraag tot vrijstelling en het overeenkomstige doktersattest indienen?”) een schriftelijke aanvraag tot vrijstelling in, samen met het overeenkomstige doktersattest (raadpleeg hiervoor het antwoord op de vraag “Welk(e) formulier(en) moet ik invullen om een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel te verkrijgen?”).

Kan ik mijn vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel ook in het buitenland gebruiken? Europees model van de vrijstellingskaart.

Alle lidstaten van de Unie hebben maatregelen genomen om het gebruik van het Europese model van de vrijstellingskaart op hun grondgebied toe te laten Om geldig te zijn in de andere lidstaten van de Europese unie moet de vrijstellingskaart overeenstemmen met het Europese model. Hoofdzakelijk komt het erop neer dat de vrijstellingskaart het symbool draagt dat wordt opgelegd door de Europese richtlijn ter zake. Sinds 1 september 1996 , geven de bevoegde overheidsdiensten enkel nog vrijstellingskaarten af volgens het Europees model. Deze zijn bijgevolg in het hele grondgebied van de Europese Unie geldig. De vrijstellingskaarten die vóór 1 september 1996 werden afgegeven, zijn enkel geldig op het Belgische grondgebied. De houders van een vrijstellingskaart die werd afgegeven vóór 1 september 1996 en die deze willen omruilen voor een Europees model, moeten hun vrijstellingskaart terugsturen en een duplicaat aanvragen.