Buitenlandse rijbewijzen

Tijdelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus

 

Er zijn 2 soorten buitenlandse rijbewijzen, nl. een Europees nationaal rijbewijs en een niet-Europees nationaal rijbewijs

Europees nationaal rijbewijs

Wat is een Europees nationaal rijbewijs?

Het Europees nationaal rijbewijs is elk rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte wordt afgeleverd.

 

Wanneer omwisselen?

Als u een rijbewijs heeft dat in één van de EU-landen is afgegeven, wordt het in de hele Europese Unie erkend. Als u naar een ander EU-land verhuist, hoeft u uw rijbewijs dus meestal niet om te ruilen. U kunt er gewoon mee blijven rijden zolang het geldig is.

 

Opgelet: u mag maar één Europees rijbewijs hebben. Enkel het meest recent afgeleverde Europees nationaal rijbewijs is geldig.

 

Zodra de geldigheid van het Europees rijbewijs dreigt te verlopen, is omwisseling aangeraden. Echter, de geldigheid van het Europees rijbewijs mag verlopen zijn op het moment van aanvraag van omwisseling.

 

Verplicht omwisselen is alleen nodig:

  • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw Europees rijbewijs
  • binnen de twee jaar na inschrijving in België, voor zover u een rijbewijs heeft dat levenslang geldig is
  • als u een rijverbod oploopt in België en een tijdelijk Belgisch rijbewijs moet worden afgeleverd.
  • Bij het behalen van een nieuwe categorie ten gevolge het slagen voor het examen in België of bij het volgen van de verplichte (na)scholing voor professionele bestuurders (C/D) in België.

 

Bij verlies of diefstal dient u een attest van verlies of diefstal voor te leggen. Een attest van verlies mag afgeleverd worden door de politie, de gemeente of een ambassade/consulaat van het land van afgifte van het Europees rijbewijs.

 

Omwisselingsvoorwaarden

De aanvraag tot omwisseling dient te gebeuren bij de dienst rijbewijs van de gemeente waar u bent ingeschreven.

 

Op het moment dat een omwisseling van een Europees rijbewijs gevraagd wordt, zal de gemeente enkele omwisselingsvoorwaarden nagaan:

 

Gewone verblijfplaats

Er zal worden nagegaan waar u uw normale verblijfplaats heeft. Enkel burgers met hun gewone verblijfplaats in België kunnen een Belgisch rijbewijs bekomen.

 

Inschrijving in Belgisch bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister

Ook zal worden nagegaan hoe lang u al bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente. U kan enkel een Belgisch rijbewijs verkrijgen indien u minstens 185 dagen bent ingeschreven in België.

 

Nazicht in Europees rijbewijzennetwerk

Bij elke aanvraag tot omwisseling zal middels het Europees rijbewijzennetwerk gecontroleerd worden of het aangeboden rijbewijs dat aangeboden geldig is en niet beperkt, geschorst of ingetrokken.

 

Kost

Aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot omwisseling zijn kosten verbonden. De retributie bedraagt 20 euro, eventueel vermeerderd met een gemeentetaks.

 

Niet-Europees nationaal rijbewijs

Wat is een niet-Europees nationaal rijbewijs?

Een niet-Europees nationaal rijbewijs is een nationaal rijbewijs dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de EU of de EER.

 

Rijden met een niet-Europees nationaal rijbewijs vóór of tijdens de eerste 185 dagen van inschrijving in België

Indien u nog geen 185 dagen bent ingeschreven in België mag u rijden met:

  • een geldig erkend internationaal rijbewijs (conventies van Wenen en Genève) dat geen Belgisch rijbewijs is. Een internationaal rijbewijs is slechts geldig indien voorgelegd met het nationaal rijbewijs waarvoor het werd uitgereikt;
  • een geldig en erkend buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs dat overeenkomt met het model dat werd bepaald in de Conventies van Wenen en Genève.

 

Met “erkend” rijbewijs, worden de rijbewijzen bedoeld die erkend zijn krachtens de Conventies van Wenen en Genève of een bilateraal akkoord. Dus niet enkel de omwisselbare rijbewijzen die in de lijst op onze website staan. Er zijn namelijk ook landen die de Conventie van Wenen of Genève hebben ondertekend of waarmee België een bilateraal akkoord heeft gesloten, maar waarvan wij niet over een rijbewijsspecimen beschikken. Deze rijbewijzen zijn dan niet omwisselbaar, maar wel erkend.

 

Wat na 185 dagen van inschrijving in België?

Na inschrijving in België moet u 185 dagen wachten vooraleer u een Belgisch rijbewijs kan aanvragen. Tijdens deze periode van 185 dagen mag u met een erkend niet-Europees rijbewijs in België blijven rijden.

 

De omwisselingsprocedure kan wel gestart worden tijdens de eerste 185 dagen van inschrijving, maar het Belgisch rijbewijs mag pas afgeleverd worden na afloop van deze 185 dagen.

 

Tijdens de omwisselingsprocedure mag het buitenlands niet-Europees rijbewijs niet aan u teruggegeven worden, behalve indien u verzaakt aan de procedure. De omwisselingsprocedure kan dus ten vroegste na deze 185 dagen aflopen.

 

Er wordt geen bewijs of attest van bezit van een buitenlands niet-Europees rijbewijs afgegeven tijdens de omwisselingsprocedure. Artikel 3 van het KB van 23 maart 1998 bepaalt dat een motorvoertuig slechts bestuurd mag worden op basis van een Belgisch of Europees rijbewijs, geldig voor de categorie of de subcategorie waartoe het voertuig behoort. Een vervangend bewijs of attest is dus niet toegestaan om een voertuig te besturen. Dit betekent dat u niet zult mogen rijden totdat u een geldig Belgisch rijbewijs hebt behaald.

 

Omwisselingsvoorwaarden

De aanvraag tot omwisseling dient te gebeuren bij de dienst rijbewijs van de gemeente waar u bent ingeschreven.

 

Voor de omwisseling van een niet-Europees rijbewijs zal de gemeente nagaan of onderstaande omwisselingsvoorwaarden zijn vervuld:

 

Erkenning

Uw rijbewijsmodel moet erkend zijn.  Alle modellen van buitenlandse niet-Europese rijbewijzen en alle gelijkstellingen van categorieën zijn per land te vinden op onze website.

 

Geldig

De geldigheidsduur van uw rijbewijs of van elke omgewisselde buitenlandse categorie die erop wordt vermeld, mag niet verstreken zijn bij de opstart van de omwisselingsprocedure.

 

Authentiek en in goede staat.

Enkel een origineel nationaal buitenlands niet-Europees rijbewijs (en dus geen internationaal of voorlopig rijbewijs) komt in aanmerking voor omwisseling. Uw rijbewijs moet in goede staat zijn: leesbaar en voor echt te verklaren.

 

Vervangende of bijgevoegde attesten worden niet aanvaard. Zij kunnen het recht vermeld op uw rijbewijs niet uitbreiden noch de echtheid van uw rijbewijs bevestigen.

 

Verblijfsvoorwaarden

Verkrijgen van het buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs

 

Het rijbewijs moet afgeleverd zijn in een periode waarin u gedurende een periode van minimum 185 dagen niet ingeschreven was in België.

 

Voor het tijdstip van afgifte komen enkel de afgiftedatum, de datum van hernieuwing, de datum van vervanging of de datum van eerste afgifte in aanmerking. Er mag alleen rekening gehouden worden met de datum van eerste afgifte, vervanging of hernieuwing als deze duidelijk op uw buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs vermeld wordt.

 

De datum van het behalen van de categorieën wordt nooit beschouwd als afgiftedatum.

 

De categorieën die vermeld worden op uw rijbewijs moeten behaald zijn vóór of ten laatste op het tijdstip van afgifte van uw niet-Europees rijbewijs. Categorieën die werden behaald na dat tijdstip zullen niet worden gevalideerd op uw Belgisch rijbewijs.

 

U heeft dezelfde nationaliteit als uw buitenlands niet-Europees rijbewijs

 

Als u dezelfde nationaliteit heeft als uw buitenlands niet-Europees rijbewijs, dan moet u geen 185 dagen verblijf in het buitenland bewijzen en wordt verondersteld dat u uw normale verblijfplaats in het land van afgifte had.

 

Aangetoonde gewone verblijfplaats

 

Als u niet dezelfde nationaliteit heeft als uw buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs, moet u aantonen dat u minimaal 185 dagen tijdens het jaar van afgifte van het buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs in het land van afgifte verbleven heeft. Deze 185 dagen moeten niet opeenvolgend zijn, maar de datum van afgifte van uw niet-Europees nationaal rijbewijs moet inbegrepen zijn in de bewezen periode van verblijf.

 

Bewijsmiddelen

Een attest van residentie, opgesteld door de autoriteit ter plaatse wordt aanvaard. Daarop moet vermeld staan dat u gedurende een zekere periode (begin- en einddatum) ingeschreven was (of resideerde) op een bepaald adres.  Een verblijf louter wegens familiebezoek is niet voldoende.

 

Rekeningen van nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas), huurcontracten, arbeidscontracten of loonfiches die minstens 185 dagen dekken (inbegrepen de datum van aflevering van het rijbewijs), worden ook aanvaard.

 

Attesten van ambassades worden niet in aanmerking genomen.

 

De voorgelegde documenten moeten voorzien zijn van een stempel of zegel, de datum van opmaak en de naam en handtekening van de opsteller van het document. Scans of kopieën worden toegestaan. Bij twijfel mag de gemeente steeds het originele document opvragen.

 

Echtheidsonderzoek

De echtheid van ieder niet-Europees rijbewijs zal onderzocht worden door de federale politie. Dit kan verschillende weken in beslag nemen.

 

Beëdigde vertaling

Uw buitenlands, niet-Europees nationaal rijbewijs moet worden vertaald indien het onbegrijpelijk is voor de beambte van de administratie of indien de vertaling ervan wordt opgelegd in de instructies van de gelijkstellingsfiches die op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zijn gepubliceerd. De vertaling moet door een in België beëdigd vertaler gebeuren.

 

In ambassades werken er meestal ook beëdigde vertalers en sommige ambassades leveren in overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer standaarddocumenten voor de vertaling van rijbewijzen af.

 

Er worden geen correcties toegestaan op een beëdigde verklaring of een attest van een ambassade. Indien er een fout werd gemaakt, moet er een nieuw document worden opgemaakt.

 

Kost

Aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot omwisseling zijn kosten verbonden. De retributie bedraagt 20 euro, verhoogd volgens de consumptieprijsindex, en mogelijk vermeerderd met een gemeentetaks.

 

Wat indien uw niet-Europees nationaal rijbewijs niet kan worden omgewisseld?

Dan moet u slagen voor het theoretische en praktische rijexamen voordat u een Belgisch rijbewijs kunt aanvragen.

 

Meer informatie vindt u op de website van de gewesten:

http://departement-mow.vlaanderen.be

http://mobilite-mobiliteit.brussels

http://mobilite.wallonie.be

 

Contact

Mail: buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be