Erkenning van een omkaderingsinstelling

Aanvraag tot erkenning of tot wijziging van een omkaderingsinstelling in het kader van het KB van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma.

De vereiste voorwaarden voor de erkenning als omkaderingsinstelling zijn opgenomen in artikel 4 van het KB van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en in het omkaderingsprogramma. De erkenning is niet beperkt in de tijd op voorwaarde dat de omkaderingsinstelling de reglementaire voorschriften respecteert.

Om erkend te worden moeten de instellingen aan de volgende erkenningsvoorwaarden voldoen:

 • (1) De instelling heeft een zetel op Belgisch grondgebied;
 • (2) De vestiging beschikt over minstens één psycholoog of criminoloog, met minimum 3 jaar beroepservaring die een opleiding gevolgd hebben inzake de risico’s en de gevolgen van het rijden onder invloed van alcohol en over de opbouw en afbraak van ademalcohol, alsook een cursus aangaande het alcoholslot;
 • (3) De omkaderingsinstelling dient een dossier in bestaande uit de inhoud en de planning van de door de instelling gegeven begeleiding en opleiding van de veroordeelde bestuurder overeenkomstig artikelen 5, 6, 8 en 11 van het voorgenoemde KB. Het dossier dat ingediend wordt bij de FOD moet een presentatie bevatten met de volgende gegevens:
  • De verklaring die opgemaakt wordt tijdens het inleidende begeleidingsgesprek met de bestuurder (artikel 5).
  • De inhoud van de opleiding betreffende de modaliteiten voor het gebruik van de alcoholslot, de gevolgen van het omzeilen van dit toestel alsook de risico’s en gevolgen van het rijden onder invloed van alcohol en over de opbouw en afbraak van ademalcohol (artikel 6).
  • De inhoud van de 3 uur durende opleiding die gegeven zal worden tussen de 4e en de 8ste maand na installatie van dit toestel en die moet handelen over de ervaringen met het gebruik van het toestel, het gescheiden houden van rijden en drinken, en de intenties en strategieën van de betrokkene om ook na de verwijdering van het toestel rijden en drinken gescheiden te houden (artikel 6).

Voor de planning op basis van de geregistreerde gegevens elke 2 maand tijdens het eerste jaar en elke 6 maand vanaf het 2e jaar door het dienstencentrum, moet de omkaderingsinstelling minimum 2 maal per jaar een individueel begeleidingsgesprek plannen. Elk bijkomend gesprek moet verantwoord worden door middel van de analyse van de geregistreerde gegevens van de alcoholtest.

Tot slot voorziet artikel 11 nog een gesprek ter afronding aan het einde van de straf.

 • (4) De instelling houdt zich aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de personeelsgegevens;
 • (5) De instelling beschikt over voldoende capaciteit om het inleidende begeleidingsgesprek te laten doorgaan binnen de 14 kalenderdagen nadat de bestuurder contact opgenomen heeft (art.5, 1°), alsook voor het organiseren van de opleiding (art.6) binnen de maand na deze datum.

De door de FOD Mobiliteit en Vervoer reeds erkende psycho-medisch-sociale centra, belast met de medisch en psychologische examens, moeten enkel aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarden 2, 3 en 5.

Voor het indienen van de eerste erkenning moet u onderstaand formulier "Aanvraag tot erkenning als omkaderingsinstelling in het kader van het KB van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma" invullen. Het volledig ingevulde formulier, alsook de bij te voegen documenten, moeten naar het volgende adres opgestuurd worden:

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Certificatie en Inspectie
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Elke wijziging van de eerste erkenning moet meegedeeld worden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer.