Erkenningsaanvraag voor een dienstencentrum

Erkenningsaanvraag voor een dienstencentrum in het kader van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma.

Elk dienstencentrum moet een erkenning aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het plaatsen van een alcoholslot. Deze erkenning is onbeperkt in de tijd op voorwaarde dat het organisme de reglementaire voorschriften respecteert. Om erkend te worden moet het dienstencentrum voldoen aan de vereiste voorwaarden, opgenomen in het artikel 7 § 2 van het KB van 26 november 2010:

 • Een zetel hebben op Belgisch grondgebied;
 • Beschikken over een licentie van de fabrikant van het alcoholslot en de nodige middelen om een alcoholslot te installeren;
 • Beschikken over minimum één technicus die een alcoholslot van minstens één merk, dat op de Belgische markt verkrijgbaar is en waarvoor een modelgoedkeuring bestaat, kan installaren;
 • Zich houden aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de automatische verwerking van persoonsgegevens;
 • Beschikken over voldoende capaciteit om het alcoholslot binnen de 14 kalenderdagen na het verzoek van de betrokkene te installeren;
 • In de mogelijkheid zijn om binnen de 24 uur bijstand te verlenen in geval van defect van het alcoholslot (enkel in België);
 • Aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die belast zijn met de contrôle op de naleveing van de erkenningsvoorwaarden de vrije toegang verlenen tot de lokalen van het dienstencentrum en inzage in de voor de controle relevante gegevens.

Het koninklijk besluit legt de taken van het dienstencentrum vast:

 • Nagaan of het toestel correct werkt, het onderhoud en de herstellingen op zich nemen, alsook het verwijderen na voltooiing van het programma na de erkenning van het dienstencentrum en in België bijstand verlenen indien het apparaat niet meer werkt.
 • Een code meedelen, met de goedkeuring van het omkaderingsorganisme, waarmee het gedurende 24 uur mogelijk is om het voertuig te starten zonder dat men moet blazen in het alcoholslot.
 • Het omkaderingsorganisme onmiddellijk melden van elke download (naar aanleiding van de presentatie van het voertuig elke twee maand tijdens het eerste jaar en vervolgens elke zes maand). De gedownloade gegevens worden vervolgens geregistreerd op een beschermde computer of beschermde website, zodat enkel het omkaderingsorganisme deze kan lezen of consulteren. De registratie en het doorgeven van de gegevens mogen enkel gebeuren op het Europees grondgebied.
 • De gegevens mogen niet langer bijgehouden worden dan nodig voor de realisatie van het einddoel waarvoor ze verzameld werden. De maximale bewaringstermijn van de gegevens bedraagt tot één jaar na het einde van het omkaderingsprogramma.
 • Indien het dienstencentrum vermoedens heeft dat de veroordeelde bestuurder het alcoholslot tracht te omzeilen, in het bijzonder wanneer deze laatste het apparaat geopend heeft, het uitgeschakeld of beschadigd heeft, moeten bepaalde gegevens schriftelijk binnen de 7 kalenderdagen aan de omkaderingsinstelling gemeld worden:
  • de identificatie van het toestel;
  • de datum van installatie van het toestel;
  • de onderhouds- en herstelwerkzaamheden;
  • de eventuele pechverhelpingen;
  • de eventuele verwijdering van het toestel;
  • de met redenen omklede vermoedens dat de veroordeelde bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.
 • Zijn tarieven meedelen aan het dienstencentrum, in het geval dat deze een rol van coördinator speelt en dat deze op voorhand de som van de forfaitaire kosten moet opmaken.

De alcoholsloten zijn onderworpen aan de modelgoedkeuring, de eerste ijk, aan de periodieke controle en aan de technische controle. De periodieke controle vindt ten minste elke 12 maand plaats.

Erkenningsaanvraag

Om de eerste erkenningsaanvraag in te dienen gebruikt u onderstaand formulier "Aanvraag erkenning als dienstencentrum in het kader van het KB van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma".. Het volledig ingevulde formulier, alsook de bij te voegen documenten, moeten opgestuurd worden naar het volgende adres:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Certificatie en Inspectie
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Elke wijziging van de gegevens van de eerste aanvraag moet binnen de maand gemeld worden aan de directie Certificatie en Inspectie.