Traceerbaarheid van voertuigen (+ preregistratie)

De Kruispuntbank van de voertuigen

Om problemen inzake mobiliteit aan te pakken, met name op het vlak van de voertuigen, werd gekozen voor een Kruispuntbank van de voertuigen. Om tot een dergelijke Kruispuntbank van de voertuigen te komen, werd het project MOBIVIS in het leven geroepen.

 

De toekomstige Kruispuntbank van de voertuigen wil een efficiënte gegevensuitwisseling garanderen tussen verschillende diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn met voertuigen in de uitvoering van hun opdrachten van openbaar nut.

 

De Kruispuntbank als basis voor de opspoorbaarheid

Daarnaast moet deze Kruispuntbank ook een opspoorbaarheid van de voertuigen in het leven roepen, die toelaat dat alle voertuigen kunnen worden opgespoord gedurende hun levensloop.

 

Op basis van de huidige regelgeving worden immers enkel de voertuigen geïdentificeerd die werkelijk in het verkeer werden gebracht en dit op basis van de inschrijvingsprocedure bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De inschrijving biedt op die manier een belangrijke grond voor de uitvoering van talrijke beleidsacties en diensten ten opzichte van de burgers en de ondernemingen.

 

Probleem is echter wel, dat door middel van deze inschrijving enkel de titularis van de inschrijving, nl. de persoon of onderneming die het voertuig in het verkeer brengt, is gekend. Aangezien dit niet altijd de eigenaar is van het voertuig, rijst er een probleem inzake de opspoorbaarheid van de voertuigen.

 

In de praktijk zal deze opspoorbaarheid worden gerealiseerd door een permanente opvolging van de eigendom van het voertuig en dit vanaf het ogenblik waarop het voertuig de fabriek verlaat, in zoverre die in België ligt, of het voertuig wordt ingevoerd, tot op het moment dat het voertuig wordt uitgevoerd of vernietigd. Ook zal elke verandering van eigenaar aan de Kruispuntbank moeten worden gemeld.

 

De Kruispuntbank voorziet in drie nieuwe procedures

  • De verplichte preregistratie    van ieder inschrijfbaar voertuig via het Vehicle Identification Number (VIN): het leven van een voertuig in België begint op het ogenblik van zijn invoer. De eerste verantwoordelijke van het voertuig is dus de (rechts- of natuurlijke) persoon die het voertuig in België binnenbrengt. Voor nieuwe voertuigen zijn dit meestal de officiële mandatarissen die voor het merendeel bij de DIV een preregistratie uitvoeren (automatische gegevensoverdracht van gededouaneerde voertuigen). Deze voertuigen en hun verantwoordelijke eigenaars zijn dus gekend bij de DIV vanaf hun binnenkomst in België.
  • De registratie van de successieve eigenaar tijdens elke eigendomsoverdracht. Zo zal de Kruispuntbank moeten worden geïnformeerd van elke eigendomsoverdracht.
  • De schrapping van het voertuig uit de Kruispuntbank bij vernietiging of uitvoer.

 

Contact voor de preregistratie van voertuigen :

mail :  div.prereg@mobilit.fgov.be