Voertuigen in het verkeer op de openbare weg brengen

Voorwaarden waaronder voertuigen tot de openbare weg worden toegelaten

Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht als het is ingeschreven en de kentekenplaat draagt.

De uitzonderingen zijn:

 • voertuigen van landsverdediging,
 • voertuigen voorzien van een commerciële kentekenplaat,
 • voertuigen die voor hun in- of uitvoer gebruik maken van openbare wegen gelegen binnen de omschrijving van zee- of rivierhavens,
 • aanhangwagens waarvan de toelaatbare maximummassa niet meer bedraagt dan 750 kg,
 • landbouw- en bosbouwaanhangwagens (behalve bij gebruik voor vervoer voor rekening van derden),
 • aanhangwagens uitsluitend gebruik makend van de wegen binnen lucht-, zee- of rivierhavens,
 • voertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties,
 • aanhangwagens van een toeristische trein,
 • werfaanhangwagens.

In het verkeer gebracht door personen verblijvend in België

Een persoon verblijvend in België schrijft het voertuig dat hij in het verkeer wil brengen in België in, zelfs als het al in het buitenland is ingeschreven. Het verblijf in België betekent dat die persoon:

 • ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente (natuurlijke persoon),
 • ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersoon),
 • als rechtspersoon opgericht door of krachtens het internationaal of buitenlands recht en beschikken over een vaste verblijfplaats in België waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.

De uitzonderingen voor de voertuigen ingeschreven in het buitenland zijn:

 • Het voertuig dat door een buitenlands professioneel dienstverlenend bedrijf voor hoogstens zes maanden, niet hernieuwbaar, wordt verhuurd aan een persoon verblijvend in België. (Het huurcontract op naam van diegene die het voertuig in het verkeer brengt dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, ondertekend en gedateerd.)
 • Het voertuig dat een natuurlijke persoon gebruikt in de uitoefening van zijn beroep en in bijkomende orde voor privé-doeleinden, en dat door een buitenlandse werkgever aan deze persoon waarmee hij is verbonden door een arbeidsovereenkomst wordt ter beschikking gesteld. (Een kopie van de arbeidsovereenkomst dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, evenals een door de buitenlands werkgever opgesteld document waaruit blijkt dat laatstgenoemde het voertuig heeft ter beschikking gesteld van die persoon.)
 • Het personenvoertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling gelegen in een andere EU-lidstaat. (Een door de werkgever afgeleverde accreditatiekaart dient zich aan boord van het voertuig te bevinden.)
 • Het voertuig waarvan die persoon eigenaar is die als tijdelijk afwezige persoon wordt beschouwd in de zin van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en waarbij dit laatste niet langer dan zes maanden zonder onderbreking in België wordt gestald.
 • De aanhangwagen die voor hoogstens zes maand in het verkeer wordt gebracht.
 • Het voertuig dat ten kosteloze titel ter beschikking wordt gesteld van een natuurlijke persoon gedurende een periode van ten hoogste één maand. (Een door de buitenlandse titularis opgesteld document dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, waaruit blijkt dat laatstgenoemde toestemming verleent om het voertuig te gebruiken voor een bepaalde periode, met vermelding van de einddatum.)
 • Het voertuig dat wordt gebruikt door een in het buitenland verblijf houdende student gedurende de effectieve duurtijd van zijn studies, en die enkel in België verblijft om zijn studies verder te zetten in een in België gevestigde onderwijsinrichting. (Het geldig attest van zijn laatste inschrijving in voornoemde onderwijsinrichting dient zich aan boord van het voertuig te bevinden.)
 • Het voertuig ingeschreven in een andere lidstaat op naam van de natuurlijke persoon die dit voertuig uitzonderlijk in België gebruikt voor hoogstens 30 dagen per kalenderjaar en dat bestemd is om voornamelijk gebruikt te worden in eerstgenoemde lidstaat. Een door de titularis opgesteld en ondertekend document dient zich aan boord van het voertuig te bevinden dat uitdrukkelijk de begin- en einddatum van het gebruik in België vermeldt.
 • Het voertuig dat in het land van oorsprong is ingeschreven op naam van de natuurlijke persoon die tijdelijke bescherming geniet uit hoofde van Richtlijn 2001/55/EG en dat in België wordt gebruikt voor de duur van de tijdelijke bescherming.

In het verkeer gebracht door personen verblijvend in het buitenland

De personen die in het buitenland verblijven mogen in België een voertuig in het verkeer brengen dat ingeschreven is in het buitenland – in een EU-lidstaat of in een staat die partij is bij één der verdragen inzake het wegverkeer. Het voertuig moet de kentekenplaten dragen voorgeschreven door de wetgeving van de staat waar het is ingeschreven.

Het voertuig moet eveneens op de achterzijde de letter of letters voeren die aanwijzen waar het voertuig is ingeschreven. Het bewijs van de inschrijving in het buitenland wordt geleverd door de voorlegging van het buitenlands kentekenbewijs. Een persoon die verblijft in het buitenland mag evenzeer een tijdelijke inschrijving in België vragen.