Types van voertuigen

Onafhankelijk van het type voertuig bepaald in de rubriek «Homologaties», herneemt de inschrijving van voertuigen volgende definities (KB 20/07/2001 betreffende de inschrijving van voertuigen):

Voertuig

1. elk voertuig dat beantwoordt aan de begripsomschrijvingen vermeld in artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

2. elk voertuig dat beantwoordt aan volgende begripsomschrijvingen:

 • motorfietsen: tweewielige voertuigen, al dan n iet met zijspanwagen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm³ bedraagt, indien het een motor met inwendige verbranding is, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/u;
 • driewielers: voertuigen op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm³ bedraagt, indien het een motor met inwendige verbranding is, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/u;
 • vierwielers: voertuigen met een lege massa van ten hoogste 400 kg (550 kg voor voertuigen gebruikt in het goederenvervoer), exclusief de massa van de batterijen in elektrische voertuigen, met een motor met een netto-maximum vermogen van ten hoogste 15 KW.
  • personenvoertuig: motorvoertuig bestemd voor her vervoer van personen, met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.
  • nieuw voertuig: voertuig waarvan het bouwjaar niet ouder is dan twee  jaar, dat niet meer dan 6.000 km op de teller heeft en dat nog niet werd ingeschreven in België of elders.
  • gebruikt voertuig: een voertuig dat geen nieuw voertuig is.
  • afgedankt voertuig of autowrak: elk voertuig dat een afvalstof is in de zin dat de houder er zich van ontdoet of verplicht is er zich van te ontdoen in hoofde van de van de kracht zijnde reglementaire bepalingen.

Voor alle types van voertuigen die mogelijk in het verkeer kunnen worden gebracht : zie rubriek «Homologaties».

Contact

Mail DIV: help.div@mobilit.fgov.be