Oude commerciële nummerplaten

Kentekenplaten die door de DIV zijn verlengd of uitgegeven tot 14 december 2020 blijven geldig tot 31 december 2021. Deze kentekenplaten behouden hun oude nummering en blijven ook onderworpen aan de oude gebruiksvoorwaarden.

  

 

De commerciële plaat naar Europees model heeft de volgende look gekregen:

 Commerciële plaat

De commerciële platen worden in twee categorieën opgesplist: de proefrittenplaten en de handelaarsplaten.

Er zijn 8 soorten platen:

 • proefrittenplaat auto
 • proefrittenplaat moto
 • proefrittenplaat aanhangwagen
 • proefrittenplaat bromfiets
 • handelaarsplaat auto
 • handelaarsplaat moto
 • handelaarsplaat aanhangwagen
 • handelaarsplaat bromfiets

De commerciële platen zijn van groene kleur op een retroflecterende achtergrond. De samenstelling van de tekens als volgt: drie letters gevolgd door drie cijfers. Proefrittenplaten beginnen steeds met de letters «ZZ», de handelaarsplaten beginnen steeds met «Z». Rechts op de nummerplaat bevindt zich een vignet met geldig jaartal.  Enkel de handelaarsplaat voor bromfiets zal beginnen met de letters "SZ" en de proefrittenplaat met de letters "SZZ".

Geldigheid

De geldigheid van een commerciële plaat is één jaar (tot en met 31 december) en dient ieder jaar tussen 01 oktober en 31 december hernieuwd te worden (eens deze periode verstreken, is geen enkele verlenging meer mogelijk en dient de houder de commerciële plaat laten schrappen via bpost.

01/10/2016 : In tegenstelling tot vorige jaren, dient de titularis van een commerciële inschrijving (zowel handelaars als proefritten) zich niet te begeven naar een keuringsinstelling om de sticker tot verlenging van de geldigheid te bekomen.

De sticker bevindt zich in de enveloppe met het nieuwe inschrijvingsbewijs.

De inschrijvingsbewijzen afgeleverd bij commerciële platen bevatten:

 • de uiterste geldigheidsdatum (31/12/ …),
 • de aard van de afgeleverde plaat,
 • het ondernemingsnummer van de houder of identificatienummer bij het Rijksregister;
 • de maximale cilinderinhoud of de M.T.M. (maximale toegelaten massa) maximum aan te vragen door de houder wanneer het een «handelaarsplaat» betreft.

De aanvraag

Besteed veel zorg aan uw aanvraag. Vul het formulier goed leesbaar in door gebruik te maken van drukletters en cijfers die niet foutief gelezen kunnen worden.

 • Plaats slechts en letter, cijfer of spatie per vakje.
 • Vermijd schrappingen of overschrijvingen, vooral in de naam van de aanvrager.
 • Schrijf niets in de vet omlijnde vakken, die zijn uitsluitend voor de dienst bestemd.
 • Indien om één of andere reden, een tweede formulier voor dezelfde aanvraag ingevuld wordt, hecht dan beide formulieren aan een en vermeld in vak U "bijkomende inlichtingen" het nummer van het andere formulier.
 • Indien er bijlagen zijn, vermeld dan het nummer van het formulier in de rechter bovenhoek van elke bijlage.
 • Vul het formulier zorgvuldig in, zoals hierna is uitgelegd.
 • Bewaar het refertenummer van het formulier (9 cijfers onder codebarre). Maak liefst een fotokopie van uw aanvraag.

Zie onderaan de pagina voor volgende inlichtingen:

 • Procedures voor het afleveren van commerciële platen
 • Verlenging handelaarsplaat Z
 • Verlenging proefrittenplaat ZZ
 • Tarieven en kosten

Vernieuwing

Er worden geen duplicaten afgeleverd voor een verloren of gestolen plaat en/of een inschrijvingsbewijs. De houder kan wel een «aanvraag om inschrijving onder commerciële plaat» indienen om een ander nummer te verkrijgen.

Duplicaat

De houder van een beschadigde kentekenplaat of van een beschadigd kentekenbewijs kan een duplicaat verkrijgen. Daartoe maakt hij een aanvraagformulier tot inschrijving over. Dit formulier moet voorzien zijn van alle attesten noodzakelijk voor de inschrijving, met inbegrip van het verzekeringsattest. De betaling van de vergoeding voor een duplicaat van inschrijvingsbewijs bedraagt € 45 + € 26 = € 71 te betalen aan bpost. Het bedrag voor een duplicaat beschadigde kentekenplaat zijn € 30, eveneens te betalen aan bpost.

Schrapping van commerciële platen

De schrapping van een commerciële kentekenplaat moet binnen de 15 dagen gebeuren, zelfs als de geldigheid nog steeds loopt, door deze bij bpost af te geven (zie onderstaande folder) wanneer:

 • De activiteit verbonden aan de kentekenplaat stopgezet wordt;
 • U niet meer verzekerd bent om deze kentekenplaat te gebruiken;
 • U niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de verlenging van de kentekenplaat: schrapping ten laatste op 15 januari.

Commerciële platen in het buitenland

Wat de “proefrittenplaat” en de “handelaarsplaat” betreftbenadrukt de Europese Commissie dat er, in afwachting van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie of van een harmonisatie van de Europese wetgeving, binnen de Europese Unie geen wederzijdse erkenning van “proefrittenplaten” en “handelaarsplaten” is. Het is dus de verantwoordelijkheid van de houder van de plaat om bij elke lidstaat na te gaan of (en onder welke voorwaarden) deze het verkeer van de Belgische “proefrittenplaat” en de Belgische “handelaarsplaat” al dan niet toelaat.

Status opvragen

Hier kunt u de status van uw nummerplaataanvraag of -registratie opvragen.

Reglementering

Voor het gebruik van de commerciële kentekenplaten, zie de link naar de reglementering.

Contact

Mail: help.div@mobilit.fgov.be