Gepersonaliseerde kentekenplaten

Vanaf 31 maart 2014 worden de mogelijkheden tot reservatie van een gepersonaliseerd opschrift uitgebreid.

Voortaan begint elke gepersonaliseerde kentekenplaat met de reliëfstempel van de DIV. Geen enkele gepersonaliseerde combinatie bestaande uit enkel cijfers is toegestaan, ook niet voor voertuigen die reeds ingeschreven werden voor 1 januari 1954 (01/07/2019).

De gepersonaliseerde combinatie moet altijd minstens 1 letter bevatten. De letters of groepen van letters worden van de cijfers of groepen van cijfers gescheiden door een streepje. Dit streepje kan eveneens letters of groepen van letters, als cijfers of groepen van cijfers scheiden. Het streepje wordt beschouwd als een karakter in de samenstelling van de combinatie.

Elke gepersonaliseerde kentekenplaat draagt 9 plaatsen waarvan 1 plaats verplicht is (de reliëfstempel links op de kentekenplaat) en maximum 8 vrije plaatsen (combinatie van maximum 8 karakters), waarbij rekening gehouden moet worden met voormelde indeling.

Een aanvraag tot reservatie van een gepersonaliseerde kentekenplaat is rechtstreeks verbonden aan:

 • een titularis van de inschrijving gekend bij de DIV op het ogenblik van de reservatie.

De gereserveerde combinatie mag in geen enkel geval gebruikt worden voor de inschrijving van  een andere titularis.

De personalisatie is eveneens toegelaten voor aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers. De visuele identificatie, als zijnde oldtimer, van deze laatste categorie gebeurt door middel van een vignet “O” dat op de kentekenplaat onder de reliëfstempel van de DIV geplaatst wordt.

Er is geen personalisatie mogelijk voor bromfietsen, lichte vierwielers, taxis, verhuurvoertuigen met chauffeur, commerciële kentekenplaten, land- of bosbouwvoertuigen (G), kentekenplaten van tijdelijke duur en transitplaten. De mogelijkheid tot het personaliseren van CD- kentekenplaten wordt in een volgende fase onderzocht.

 

Retributie

Voor de reservering van een kentekenplaat met een gepersonaliseerd opschrift zal een retributie geheven worden van € 1.000.  Hetzelfde bedrag geldt eveneens voor de titularissen van niet-gepersonaliseerde vijf- en zeskarakterplaten die nà de omzetting hun huidige kentekennummer willen behouden en omzetten naar een gepersonaliseerde kentekenplaat.

Bovenop voormeld bedrag dient ook nog de retributie (€ 30) voor de productie en aflevering van de kentekenplaat via bpost betaald te worden.

Voor gepersonaliseerde kentekenplaten kan de rush procedure uitgevoerd worden.

U dient deze aanvraag te doen via uw verzekeraar, een DIV-antenne of het DIV-loket te Brussel  en ze moet worden behandeld vòòr 13u.

 • Voor de aanvragen overgemaakt aan bpost vòòr 13u, de levering zal gebeuren de dag zelf vòòr 22u voor een supplementair bedrag van 80 euro. Indien u afwezig bent zal het pakket dezelfde dag een tweede keer worden aangeboden vòòr 22u.

U zal via telefoon op de hoogte worden gebracht van het vermoedelijke tijdstip van levering. Om deze reden is het zeer belangrijk dat u een GSM-nr of een telefoon-nrvermeld op uw aanvraagformulier.

 • Voor de aanvragen overgemaakt aan bpost na 13u, het betreft een gewone levering die zal worden uitgevoerd de volgende dag (D+1) zonder extra kost.

 

Procedure van aanvraag

 WebPERSO (PDF, 137.38 KB) vereenvoudigt via internet de huidige reservatieprocedure voor een gepersonaliseerde kentekenplaat.

 • Ga naar de website van de FOD www.mobilit.belgium.be, rubriek «mijn voertuig, mijn plaat» en tik de gewenste combinatie in.

 • Kijk welke combinaties beschikbaar zijn.

 • Vul het onlineformulier met de gewenste reservatie(s) in.

 • De DIV heeft een zwarte lijst met onmogelijke combinaties en checkt dus automatisch alle gevraagde combinaties.

 • Indien de combinatie geweigerd wordt, krijgt u een mail.

 • Indien de gevraagde combinatie goedgekeurd wordt, wordt u per mail uitgenodigd om de retributie on-line te betalen (maestro-card).

 • Bij ontvangst van de betaling wordt de combinatie voor u 5 maanden gereserveerd. Na deze termijn wordt de reservatie automatisch geannuleerd, zonder enige mogelijke terugbetaling.

 • Vraag aan uw verzekeraar om een voertuig onder het PERSO-kentekenplaat in te schrijven.

 • bpost levert u de kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs tegen betaling van 30 €.

Als verzekeraar…                              Als Versicherer... (DOCX, 13.79 KB)

Als verzekeraar kan u een gepersonaliseerde kentekenplaat reserveren voor uw klant.

Voorwaarde hiervoor is dat u of uw firma geregistreerd bent bij het FSMA (Autoriteit Voor Financiële diensten en Markten - Financial Services and Markets Authority).

De toegang tot de e-service WebPERSO gebeurt via CSAM/e-id.

Meer informatie hieromtrent vindt u in de bijlagen.

Indien u geïnteresseerd bent in het gebruik van voormelde applicatie dient u hiervoor het aanvraagformulier via mail te sturen naar webperso.div@mobilit.fgov.be

Na ontvangst van dit formulier en controle van registratie bij het FSMA, wordt uw KBO nummer doorgestuurd voor toegang tot de e-service WebPERSO. Dit kan enkele dagen in beslag nemen….

Na toekenning van de overeenstemmende toegang en het afhandelen door u van het toegangsbeheer kan u voor uw klant gepersonaliseerde kentekenplaten reserveren.

Mogelijkheid tot het behouden van een opschrift

 • In geval van een nog actieve, oude gepersonaliseerde kentekenplaat met vijf of zes karakters waarvoor reeds in het verleden de geldende retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift werd betaald, wordt deze omgezet naar een kentekenplaat van Europees formaat met de nieuwe lay-out van gepersonaliseerde kentekenplaten en dit naar aanleiding van een nieuwe inschrijvingsaanvraag onder het betrokken opschrift. In dit geval dient er geen retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift betaald te worden en volstaat een gewone aanvraag tot inschrijving.
   
 • In geval van een gepersonaliseerde kentekenplaat met het indexcijfer “9”, wordt deze omgezet naar een kentekenplaat van Europees formaat met de nieuwe lay-out van gepersonaliseerde kentekenplaten en dit naar aanleiding van een nieuwe inschrijvingsaanvraag voor een verandering van voertuig onder het betrokken opschrift of herinschrijving van het huidige voertuig. De titularis heeft de keuze om hetzelfde opschrift te behouden zonder index “9”, op voorwaarde dat dit opschrift nog beschikbaar is. Zo niet, kan hij een ander beschikbaar opschrift kiezen. In dit geval dient er geen retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift betaald te worden en volstaat een gewone aanvraag tot inschrijving.
   
 • Indien een titularis zijn niet-gepersonaliseerde kentekenplaat met vijf of zes karakters wenst te behouden, moet hij voorafgaand de personalisatie hiervan vragen met betaling van de retributie van 1.000 euro. In geval van betwisting omtrent de betaling van de retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift in het verleden, ligt de bewijslast bij de titularis van het “gereserveerd” kentekennummer.
   
 • Elke oude kentekenplaat van 5 of 6 karakters die geschrapt, niet geseind of niet gereserveerd staat mag gevraagd worden.

Opgelet: Eens de geldende retributie betaald werd en het gewenste opschrift daadwerkelijk gereserveerd werd is een terugbetaling van voormelde retributie NIET meer mogelijk! Tevens dient u ons binnen een termijn van 5 maanden na reservatie een aanvraag tot inschrijving onder het gepersonaliseerd opschrift over te maken. Eens deze termijn voorbij wordt de reservatie automatisch geannuleerd, zonder terugbetaling van de betaalde retributie. Het aanvragen van een duplicaat van een gestolen of verloren gepersonaliseerde kentekenplaat is niet toegelaten. Het voertuig in kwestie moet dus heringeschreven worden onder een nieuwe “gewone” kentekenplaat of onder een nieuw gepersonaliseerd opschrift (tarief: 1.000 euro).

 

Lijst van toegelaten en verboden combinaties

 • De combinatie moet altijd minimaal één letter bevatten. 
 • De combinatie mag niet beginnen met:
  • de gescheiden letters “CD” om verwarring met de platen van het diplomatiek personeel te vermijden;
  • de letters W, X, Y of Z gevolgd door een letter, twee cijfers en vervolgens drie letters (bv. WA-14-AAA), om verwarring met de tijdelijke kentekenplaten van korte duur, exportplaten en de commerciële kentekenplaten van de professionele sector te vermijden;
  • de letters Z, V en Y gevolgd door 3 letters en 3 cijfers;
  • de letter U gevolgd door 1 letter , 2 cijfers en 3 letters;
  • drie letters gevolgd door twee cijfers en de letters W, X, Y of Z, gevolgd door een letter (bv. AAA-14-WA), om eveneens verwarring met de tijdelijke kentekenplaten van korte duur, exportplaten en de commerciële kentekenplaten van de professionele sector te vermijden;
  • de letters TX en TL om verwarring met de nog in omloop zijnde taxiplaten met de opmaak TXX-111 te vermijden.
    
 • De combinatie mag niet bestaan uit:
  • drie letters gevolgd door vier cijfers (bv. JAN-4444);
  • vier letters gevolgd door drie cijfers (bv. AXEL-333);
  • drie cijfers gevolgd door vier letters (bv. 007-BOND);
  • vier cijfers gevolgd door drie letters (bv. 2014-BEL) om verwarring te vermijden met gewone Europese kentekenplaten met index die sinds 16 november 2010 werden afgeleverd;
  • de letter B gevolgd door 3 cijfers en een letter (conflict met kentekenplaten van Belgische militairen die in Duitsland gestationeerd zijn).
    
 • De combinatie mag niet begrepen zijn tussen:
  • A-0 en A-999999
  • E-0 en E-999999
  • P-0 en P-999999
  • 0 en 99999999 (uitgezonderd voertuigen met oldtimerstatuut, ingeschreven vóór 1954, en zonder conflict met de platen van het “hof” of de nog actieve tijdelijke kentekenplaten van lange duur).
    
 • Nooit opeenvolgende scheidingsstreepjes of streepjes die niets scheiden. Een scheidingsstreepje kan zich nooit aan het begin of het einde van het kentekennummer bevinden. Bv. plaat met de combinatie (-C- -130) of (-SIR-).
   
 • De huidige combinaties van de gepersonaliseerde kentekenplaten (beginnend met het indexcijfer 9) zullen automatisch worden aangepast aan de nieuwe lay out, t.t.z. vanaf de eerste (her-)inschrijving onder het betrokken kentekennummer (vrije keuze van de combinatie indien de combinatie zonder index “9” niet beschikbaar is).

 

Overzicht

Een overzicht van alle mogelijke combinaties vind je  hier (PDF, 13.36 KB).