Medische geschiktheid voor bestuurders van bussen en vrachtwagens

Changed
01/02/2023

Bestuurders van vrachtwagens of bussen en bestuurders van een dienst met bezoldigd vervoer (de zogenaamde groep 2) moeten een medisch onderzoek ondergaan om de rijgeschiktheid te beoordelen: 

  • bestuurders van rijbewijscategorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE 
  • bestuurders van een voertuig bestemd voor een dienst van bezoldigd vervoer, bijvoorbeeld taxidiensten, ambulancediensten of betaald leerlingenvervoer (alle categorieën behalve Cat AM) 

Procedure 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

  • een oogonderzoek door een oogarts naar keuze  
  • een medisch onderzoek bij een erkende arts 

Na het medisch onderzoek krijgt u een rijgeschiktheidsattest dat maximaal vijf jaar geldig is. Uw arts kan om medische redenen beslissen de geldigheidsduur te beperken tot een kortere periode. U moet het attest vervolgens laten omzetten in een rijbewijs dat geldig is voor de duur van het attest. Na de geldigheidsperiode is een nieuw medisch onderzoek nodig. 

U bent zelf verantwoordelijk om tijdig uw rijgeschiktheidsattest te behalen en daarmee tijdig een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Welke artsen voor het medisch onderzoek? 

Alleen erkende artsen mogen het medisch onderzoek uitvoeren: 

  • artsen van Forem, VDAB en Bruxelles Formation  
  • artsen van de medische dienst van de federale politie 
  • artsen van de medische dienst van het leger 
  • artsen van Medex (administratieve dienst van de FOD Volksgezondheid). Bij betwisting is beroep mogelijk bij Medex. 
  • artsen van een dienst voor preventie en bescherming op het werk volgens het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. Deze artsen zijn alleen bevoegd voor de werknemers van de ondernemingen aangesloten bij de arbeidsgeneeskundige dienst. Besluit de arts dat de kandidaat ongeschikt is of laat de arts de beslissing afhangen van voorwaarden of beperkingen, dan kan de kandidaat een beroep instellen in overeenstemming met dat reglement.  
  • artsen van psycho-medisch-sociale centra. Deze artsen zijn alleen bevoegd voor kandidaten die de opleiding ‘bestuurders van vrachtwagens’ of ‘bestuurders van autobussen of autocars’