Voertuigen in het verkeer op de openbare weg brengen

Changed
16/10/2023

Voorwaarden waaronder voertuigen tot de openbare weg worden toegelaten

Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht als het is ingeschreven en een kentekenplaat draagt.

Uitzonderingen zijn:

 • voertuigen van landsverdediging,
 • voertuigen voorzien van een commerciële kentekenplaat,
 • voertuigen die voor hun in- of uitvoer gebruik maken van openbare wegen gelegen binnen zee- of rivierhavens,
 • aanhangwagens waarvan de maximale toegelaten massa (MTM) niet meer bedraagt dan 750 kg,
 • landbouw- en bosbouwaanhangwagens (behalve bij gebruik voor vervoer voor rekening van derden),
 • aanhangwagens uitsluitend gebruik makend van de wegen binnen lucht-, zee- of rivierhavens,
 • voertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties,
 • aanhangwagens van een toeristische trein,
 • werfaanhangwagens.

In het verkeer gebracht door personen verblijvend in België

Een persoon verblijvend in België schrijft het voertuig dat hij in het verkeer wil brengen in België in, zelfs als het al in het buitenland is ingeschreven. Het verblijf in België betekent dat deze persoon:

 • ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente (natuurlijke persoon),
 • ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersoon),
 • In het geval van een rechtspersoon: volgens het internationaal of buitenlands recht opgricht zijn en beschikken over een vaste bedrijfszetel in België waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.

Uitzonderingen voor voertuigen ingeschreven in het buitenland zijn:

 • Het voertuig dat door een buitenlands professioneel dienstverlenend bedrijf voor hoogstens zes maanden, niet hernieuwbaar, wordt verhuurd aan een persoon verblijvend in België. (Het huurcontract op naam van diegene die het voertuig in het verkeer brengt dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, ondertekend en gedateerd.)
 • Het voertuig dat door een buitenlands professioneel dienstverlenend bedrijf verhuurd wordt aan een onderneming die zijn vestiging in België heeft en die voor rekening van anderen of voor eigen rekening goederenvervoer over de weg uitvoert, voor een jaarlijkse duur van maximaal zes maanden die elk kalenderjaar kan worden hernieuwd. (Het huurcontract op naam van de persoon die het voertuig in het verkeer brengt moet, ondertekend en gedateerd, aan boord van het voertuig aanwezig zijn.)
 • Het voertuig dat een natuurlijke persoon gebruikt in de uitoefening van zijn beroep en in bijkomende orde voor privé-doeleinden, en dat aan deze persoon ter beschikking gesteld wordt door een buitenlandse werkgever. (Een kopie van de arbeidsovereenkomst dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, evenals een door de buitenlandse werkgever opgesteld document waaruit blijkt dat laatstgenoemde het voertuig aan die persoon ter beschikking gesteld heeft.)
 • Het personenvoertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling gelegen in een andere EU-lidstaat. (Een door de werkgever afgeleverde accreditatiekaart dient zich aan boord van het voertuig te bevinden.)
 • Het voertuig waarvan de eigenaar tijdelijk afwezig is in de bevolkings- en vreemdelingenregisters en dat niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België wordt gestald.
 • De aanhangwagen die voor hoogstens zes maand in het verkeer wordt gebracht.
 • Het voertuig dat kostenloos ter beschikking wordt gesteld aan een natuurlijke persoon gedurende een periode van ten hoogste één maand. (Een door de buitenlandse titularis opgesteld document dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, waaruit blijkt dat laatstgenoemde toestemming verleent om het voertuig te gebruiken voor een bepaalde periode, met vermelding van de einddatum.)
 • het voertuig dat wordt gebruikt door een in het buitenland verblijf houdende student gedurende de effectieve duurtijd van zijn studies, en die enkel in België verblijft om zijn studies verder te zetten in een in België gevestigde onderwijsinrichting. Het geldig attest van zijn laatste inschrijving in voornoemde onderwijsinrichting dient zich aan boord van het voertuig te bevinden.
 • Het voertuig ingeschreven in een andere lidstaat op naam van de natuurlijke persoon die dit voertuig uitzonderlijk in België gebruikt voor hoogstens 30 dagen per kalenderjaar en dat bestemd is om voornamelijk gebruikt te worden in eerstgenoemde lidstaat. Een door de titularis opgesteld en ondertekend document dient zich aan boord van het voertuig te bevinden dat uitdrukkelijk de begin- en einddatum van het gebruik in België vermeldt.
 • Het voertuig dat in het land van oorsprong is ingeschreven op naam van de natuurlijke persoon die tijdelijke bescherming geniet uit hoofde van Richtlijn 2001/55/EG en dat in België wordt gebruikt voor de duur van de tijdelijke bescherming.

In het verkeer gebracht door personen verblijvend in het buitenland

Personen die in het buitenland verblijven mogen in België een voertuig in het verkeer brengen dat ingeschreven is in het buitenland – in een EU-lidstaat of in een staat die aangesloten is bij één van de verdragen inzake het wegverkeer. Het voertuig moet de kentekenplaten dragen voorgeschreven door de wetgeving van de staat waar het is ingeschreven.

Het voertuig moet eveneens op de achterzijde de letter of letters voeren die aanwijzen waar het voertuig is ingeschreven. Het bewijs van de inschrijving in het buitenland wordt geleverd door de voorlegging van het buitenlands kentekenbewijs. Een persoon die verblijft in het buitenland mag evenzeer een tijdelijke inschrijving in België vragen.

Hoe vraag ik een inschrijving aan?

Een "aanvraag tot inschrijving" formulier moet worden ingevuld.

Het heeft een unieke barcode ("X12"-vak) die het referentienummer van de aanvraag is. Het is eentalig, maar maakt het mogelijk een kentekenbewijs te verkrijgen in een andere nationale taal dan die van het formulier.

Het kan worden gebruikt voor alle soorten voertuigen (motorvoertuigen, aanhangwagens en motorfietsen) en voor alle categorieën (nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen en ingevoerde voertuigen).

Dit formulier "aanvraag tot inschrijving" wordt verstrekt:

- door het bedrijf dat het voertuig aflevert,

- door de verzekeringsmaatschappij die de wettelijke aansprakelijkheid dekt,

- door de technische keuringstations,

- door de DIV zelf.

Vul uw aanvraag zorgvuldig en volledig in.

Vul het formulier zeer leesbaar in, in hoofdletters en met cijfers die niet verward of verkeerd gelezen kunnen worden. Schrijf slechts één letter, nummer of spatie per vakje. Voorkom doorhalingen, schrappingen en overschrijvingen, vooral met betrekking tot de naam van de aanvrager en het chassisnummer van het voertuig.

 

Opgelet!

Indien u documenten (bv : CoC) verstuurd naar DIV nodig voor de inschrijving, gelieve uitsluitend duidelijke kopieën te bezorgen. Enkel het kentekenbewijs moet STEEDS HET ORIGINELE DOCUMENT zijn.

Raadpleeg de pagina's onder de rubriek Inschrijven volgens het type voertuig dat moet worden ingeschreven.