Tijdelijke inschrijving - W-plaat

Changed
16/06/2023

Algemene informatie over de W-plaat

De W-plaat is bestemd voor personen die tijdelijk in België verblijven. Zie de tabel met de geldigheidsduur van de platen. [+ link]

De vervaldatum wordt aangegeven als volgt:

 • de twee ingeslagen cijfers in het midden geven het jaar aan;
 • de twee stickers geven de dag (bovenaan) en de maand (onderaan) aan. Ze zijn rood of blauw naargelang het belastingstelsel.

Elke plaat wordt automatisch geschrapt na de vervaldatum ervan.

Voor wie?

De volgende personen mogen een W-plaat aanvragen:

 • de tijdelijk in België afwezige personen;
 • de natuurlijke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een Staat die geen partij is bij de verdragen inzake het wegverkeer;
 • de personen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieprocedure tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning in België;
 • de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente;
 • de studenten uit een niet-EU-lidstaat gedurende de duurtijd van hun studies in België;
 • de personen uit een niet-EU-lidstaat die voor rekening van een buitenlandse firma een opdracht komen uitvoeren in België voor de duur van hun opdracht;
 • de houders van een visum die in België een voertuig hebben gekocht voor een tijdelijk verblijf (idem voor personen die geen visum nodig hebben);
 • de buitenlandse eigenaars van een voertuig dat ze naar België overbrengen of laten overbrengen zonder dat het een geldige buitenlandse nummerplaat draagt of nog geldig verzekerd is.

Waar aanvragen en hoeveel kost het?

De aanvraag tot inschrijving van een voertuig onder een W-plaat moet worden ingediend bij de loketten van de DIV: City Atrium - Vooruitgangstraat 60 te 1210 Brussel (elke werkdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur)

Zie de info over de prijzen en de levering.

Hoe een nieuw voertuig onder een W-plaat inschrijven?

Om een voertuig onder een W-plaat in te schrijven, volgt u de volgende stappen:

 • Vul het formulier voor de aanvraag tot inschrijving dat de verkoper u overhandigde in en onderteken het. U kan zich laten helpen en/of vertegenwoordigen door een mandataris (bv. een maatschappij die vertrouwd is met dit soort inschrijving - douaneagentschap) of door uw verzekeraar

OPGELET: Niet alle verzekeringsmaatschappijen bieden een tijdelijke verzekering aan! Neem rechtstreeks contact op met de verzekeraars om te weten of zij dit type verzekering aanbieden.

Vak X1 “inschrijving” 

Vink “Transit” aan

Vak X2

Vink “nieuw voertuig” aan

Vak X3 “formaat van de plaat”

Vink “normale plaat”, “vierkant formaat” of “moto-formaat” aan.

De aanvrager van de inschrijving

Vul duidelijk leesbaar in hoofdletters in en gebruik één vakje per letter.

Vermeld het volledige adres van uw tijdelijke verblijfplaats in België.

Geef een telefoonnummer of een e-mailadres op.

Vakken X7 en X8 “datum en handtekening”

Vul de datum in en onderteken het formulier.

Vak X10 “bijkomende informatie”

Vermeld het volledige adres van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland als u geen inwoner van België bent. Het bewijs van dit adres in het buitenland moet worden geleverd.

Vak Z “De verzekeraar”

Kleef hier het gele vignet dat uw verzekeraar u overhandigt.

De aanvraag wordt uitsluitend behandeld op basis van originele documenten. Geen enkele fotokopie, zelfs voor wettig verklaard, wordt aanvaard. De beambte van de DIV moet met de originele stukken in handen de juistheid van de vermeldingen op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving nagaan. Het is verboden een tijdelijke inschrijving uit te voeren zolang de aanvraag niet in orde is en alle vereiste documenten niet zijn getoond. De belofte om de documenten later te bezorgen of om ze te tonen wanneer de inschrijvingsdocumenten worden uitgereikt, volstaat niet om de aanvraag uit te voeren.

 • Voeg onderstaande originele documenten bij de aanvraag:
  • het bewijs van het verzekeringscontract (“groene kaart”);
  • de aankoopfactuur / verkoopovereenkomst;
  • uw origineel paspoort of originele identiteitskaart uitgereikt in het buitenland, met een juiste geldigheidsduur en in een taal die de DIV begrijpt of vergezeld van een officiële vertaling;
  • een recent en origineel attest van verblijf in het buitenland indien de identiteitsdocumenten geen adres vermelden;
  • als het Schengenvisum voor het betrokken land verplicht is, moet het worden voorgelegd.

Een maatschappij die in een EU-lidstaat is opgericht kan een W-plaat uitgereikt krijgen, op voorlegging van een geldig attest dat bewijst dat zij effectief in het buitenland is opgericht of geregistreerd. Dit recent attest moet door een officiële buitenlandse instantie worden uitgereikt. Op het attest moet duidelijk de naam en het adres van de maatschappij en haar btw-nummer zijn vermeld, zoals aangegeven op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving.

Hoe een tweedehandsvoertuig onder een W-plaat inschrijven?

Opgelet!

De verkoper moet u een formulier voor de aanvraag tot inschrijving bezorgen, want hij heeft het voertuig bij de technische keuring moeten voorrijden. Dit formulier is TWEE MAANDEN geldig vanaf de dag waarop het voertuig bij de technische keuring is voorgereden. Controleer de datum in vak X13 (stempel van het keuringscentrum + datum).

De verkoper moet u ook zijn laatste inschrijvingsbewijs, of als hij dit inschrijvingsbewijs niet meer in zijn bezit heeft, een attest van de politie overhandigen. Als hij u geen van deze beide documenten overhandigt, vraag hem dan om het nodige te doen bij de politie.

Als u een voertuig heeft gekocht dat niet bij de technische keuring werd voorgereden, moet u het bij een keuringscentrum voorrijden, waar u een formulier voor de aanvraag tot inschrijving zal ontvangen. Vind een keuringscentrum en nuttige informatie.

Om een voertuig onder een W-plaat in te schrijven, volgt u de volgende stappen:

 • Vul het formulier voor de aanvraag tot inschrijving in en onderteken het. U kan zich laten helpen en/of vertegenwoordigen door een mandataris (bv. een maatschappij die vertrouwd is met dit soort inschrijving – douaneagentschap) of uw verzekeraar.

OPGELET: Niet alle verzekeringsmaatschappijen bieden een tijdelijke verzekering aan! Neem rechtstreeks contact op met de verzekeraars om te weten of zij dit type verzekering aanbieden.

Vak X1 “inschrijving”

Vink “Transit” aan

Vak X2

Vink “gebruikt voertuig” aan

Vak X3 “formaat van de plaat”

Vink “normale plaat”, “vierkant formaat” of “moto-formaat” aan.

De aanvrager van de inschrijving

Vul duidelijk leesbaar in hoofdletters in en gebruik één vakje per letter.

Vermeld het volledige adres van uw tijdelijke verblijfplaats in België.

Geef een telefoonnummer of een e-mailadres op.

Vakken X7 en X8 “datum en handtekening”

Vul de datum in en onderteken het formulier.

Vak X10 “bijkomende informatie”

Vermeld het volledige adres van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland als u geen inwoner van België bent. Het bewijs van dit adres in het buitenland moet worden geleverd.

Vak Z “De verzekeraar”

Kleef hier het gele vignet dat uw verzekeraar u overhandigt.

De aanvraag wordt uitsluitend behandeld op basis van originele documenten. Geen enkele fotokopie, zelfs voor wettig verklaard, wordt aanvaard. De beambte van de DIV moet met de originele stukken in handen de juistheid van de vermeldingen op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving nagaan. Het is verboden een tijdelijke inschrijving uit te voeren zolang de aanvraag niet in orde is en alle vereiste documenten niet zijn getoond. De belofte om de documenten later te bezorgen of om ze te tonen wanneer de inschrijvingsdocumenten worden uitgereikt, volstaat niet om de aanvraag uit te voeren.

 • Voeg onderstaande originele documenten bij de aanvraag:
  • het bewijs van het verzekeringscontract (“groene kaart”);
  • het laatste inschrijvingsbewijs (of een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling afgegeven door de politie indien dit bewijs verloren ging / werd gestolen);
  • de aankoopfactuur / verkoopovereenkomst;
  • het bewijs dat de technische keuring nog steeds geldig is;
  • uw origineel paspoort of originele identiteitskaart uitgereikt in het buitenland, met een juiste geldigheidsduur en in een taal die de DIV begrijpt of vergezeld van een officiële vertaling;
  • een recent en origineel attest van verblijf in het buitenland indien de identiteitsdocumenten geen adres vermelden;
  • als het Schengenvisum voor het betrokken land verplicht is, moet het worden voorgelegd.

Een maatschappij die in een EU-lidstaat is opgericht kan een W-plaat uitgereikt krijgen, op voorlegging van een geldig attest dat bewijst dat zij effectief in het buitenland is opgericht of geregistreerd. Dit recent attest moet door een officiële buitenlandse instantie worden uitgereikt. Op het attest moet duidelijk de naam en het adres van de maatschappij en haar btw-nummer zijn vermeld, zoals aangegeven op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving.

Status van uw aanvraag tot inschrijving

Wil u weten wat de status van uw aanvraag tot inschrijving bij de DIV is? Ga direct naar onze applicatie “Mijn voertuig, mijn plaat”.

Verlenging

Een tijdelijke inschrijving kan worden verlengd indien dit wordt toegekend VÓÓR DE VERVALDATUM en indien de voorwaarden waaronder de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend, nog steeds gelden op het ogenblik van de aanvraag tot verlenging. De totale duur mag de maximale geldigheidsduur die het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen vastlegt, niet overschrijden.

Bij een verlenging wordt een nieuwe plaat met een nieuw nummer uitgereikt. Een nieuw inschrijvingsbewijs met vermelding van de nieuwe vervaldatum zal worden uitgereikt met de nieuwe plaat waarop twee nieuwe stickers zullen worden aangebracht.

Zie de tabel met de geldigheidsduur van de tijdelijke platen van korte duur. [+ link]

Een aanvraag tot verlenging wordt ook uitsluitend behandeld op basis van originele documenten.

Onverenigbaarheden wat betreft tijdelijke platen

Een voertuig dat onder een W-plaat werd ingeschreven, kan nadien door een andere titularis onder een tijdelijke plaat worden ingeschreven voordat de huidige geldigheid verstrijkt.

Zodra de geldigheid van de W-plaat verstreken is, is voor dezelfde titularis enkel nog een inschrijving onder een normale plaat mogelijk. [+ link naar de pagina inschrijving]

Your Europe

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve