Eerste aanvraag en vernieuwing

Changed
24/01/2023

De reglementering met betrekking tot de nieuwe commerciële kentekenplaten is van toepassing sedert 1 januari 2021. Sinds 15 februari 2022 zijn er enkele wijzigingen.

Voorstelling van de commerciële kentekenplaten

De commerciële plaat is ofwel een “proefrittenplaat”, ofwel een “handelaarsplaat” ofwel een “beroepsplaat” voor gebruik door de beroepsbeoefenaars van de automobielsector.

Voor elke categorie bestaan er vier mogelijke soorten:

 • Plaat voor een auto;
 • Plaat voor een motorfiets;
 • Plaat voor een bromfiets;
 • Plaat voor een aanhangwagen.

De commerciële plaat heeft een mosgroene kleur op een retroreflecterende witte achtergrond. De kentekenplaat bestaat uit drie letters gevolgd door drie cijfers. Dit opschrift wordt voorafgegaan door de letter:

 • “Y” voor de “proefrittenplaat”,
 • “Z” voor de “handelaarsplaat”,
 • “V” voor de “beroepsplaat”.

De groep van drie letters begint met de letter:

 • “M” voor een motorfietsplaat,
 • “S” voor een bromfietsplaat.

 Rechts van het kenteken bevindt zich het geldigheidsvignet dat het jaartal aangeeft. 

Type van de kentekenplaat

Auto rechthoekige plaat

 

Auto vierkante plaat

Motorfietsen

 

Bromfietsen

 

Aanhangwagen

 

Proefrittenplaat

1 2 3 4

5

Handelaarsplaat

6 7 8 9 10

Beroepsplaat

11 12 13 14 15

Prijs

Commerciële plaat “proefritten-, handelaars- of beroepsplaat”:

 • Afgifte van de kentekenplaat en het bewijs: € 130;
 • Vernieuwing van de geldigheid en afgifte van het bewijs: € 71;
 • Duplicaat van het inschrijvingsbewijs: € 71;
 • Wijziging van het inschrijvingsbewijs: € 71.

Deze bedragen moeten rechtstreeks aan bpost worden betaald.

Categorieën die aanspraak kunnen maken op een commerciële plaat en gebruiksvoorwaarden

Commerciële plaat “proefritten”

a) Categorieën

 • Constructeurs

Gelet op de aard van de proefrittenplaat, is deze plaat bedoeld om proefritten uit te voeren en is deze voorbehouden voor constructeurs die werden erkend door de bevoegde overheden op vlak van homologatie in het kader van de procedure van controle op de conformiteit van de productie.  Het certificaat (COP) van erkenning van de fabrikant moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: vehicle@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail)

 • Technische diensten

De erkende technische diensten van categorie A die de tests in hun eigen voorzieningen uitvoeren, kunnen ook in aanmerking komen voor de proefrittenplaat.

b)  Gebruiksvoorwaarden

Om proefritten uit te voeren:

 • Met voertuigen die nog niet werden goedgekeurd met het oog op het verkrijgen van een Europese of nationale goedkeuring;
 • Met goedgekeurde voertuigen in de onderstaande gevallen:
  • als het voertuig verbouwingen heeft ondergaan die niet conform het goedkeuringscertificaat zijn, kan de proefrittenplaat worden aangebracht om de proefritten uit te voeren die nodig zijn voor een nieuwe goedkeuring;
  • de proefritten zijn vereist in het kader van de overeenstemming van productie;
  • de proefritten worden uitgevoerd door de bedrijven die testen uitvoeren op de onderdelen of systemen en die de machtiging van de minister of diens gemachtigde hebben gekregen.
 • De beschrijving van het testprogramma moet zich aan boord van het voertuig bevinden [Model bepaald in bijlage 1)      ANLAGE 1
 • De proefritten kunnen stops onderweg omvatten.
 • De voertuigen voorzien van een proefrittenplaat mogen niet worden beladen met uitzondering van personen en materieel noodzakelijk voor de uitvoering van de proeven.

Commerciële plaat “handelaar”:

a) Categorieën

Handelaren die een activiteit in de groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefenen.

b) Gebruiksvoorwaarden

 • Voor de voertuigen waarvan ze eigenaar zijn.
 • Personen die de plaat mogen gebruiken: geen wijziging – Idem zoals in KB 08/01/1996

De identiteit en de hoedanigheid waarbinnen de personeelsleden van de houder van de kentekenplaat zijn gemachtigd om het voertuig te mogen gebruiken.  Document bepaald in bijlage 2   ANLAGE 2

 • De firma’s die instaan voor het transport van de voertuigen mogen op het vervoerde voertuig de handelaarsplaat van de handelaar aanbrengen die dit voertuig verkoopt en uitvoert.

De vervoersovereenkomst (ondertekend door de transportfirma en door de houder van de handelaarsplaat) moet zich aan boord van het voertuig bevinden.

 • Uitlenen of verhuren van een voertuig aan een persoon van wie het op diens naam ingeschreven voertuig zich voor herstelling in de werkplaats van de uitlener of verhuurder bevindt.
  • Duur: 7 kalenderdagen.
  • De persoon die het voertuig huurt of ontleent, zal in het bezit moeten zijn van het kentekenbewijs van het ter herstelling toevertrouwde voertuig.
  • Toelating van de houder van het voertuig: document aan boord van het voertuig (bijlage 3)  ANLAGE 3
 • Demonstratie waarbij men een goedgekeurd voertuig aan het publiek wil voorstellen. De houder van de plaat kan ook een natuurlijke persoon de toelating geven om dit voertuig gedurende een periode van 7 kalenderdagen te gebruiken.
  • Toelating van de houder van het voertuig: document aan boord van het voertuig  (bijlage 3)     ANLAGE 3

Commerciële plaat “beroep”:

a) Categorieën : koetswerkmakers en herstellers.

b)  Aantal platen

Per vestigingseenheid: 2 platen.

Mogelijkheid om meer platen te verkrijgen als het aantal werknemers binnen een vestigingseenheid:

 • tussen 20 en 30 ligt, kan deze 3 platen verkrijgen;
 • tussen 31 en 40 ligt, kan deze 4 platen verkrijgen;
 • > 40 is, kan deze 5 platen verkrijgen.

Opgelet: Uw verzekeraar kan slechts 2 platen per vestigingseenheid aanvragen. Voor extra platen moet u de ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving per post aan de DIV opsturen, samen met een afschrift van de DmfA (multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) van het kwartaal dat aan de aanvraag voorafgaat.

c) Gebruiksvoorwaarden

Deze plaat mag gedurende een periode van 8, niet noodzakelijkerwijs opeenvolgende dagen per jaar voor eenzelfde voertuig worden gebruikt voor de uitvoering op het Belgische grondgebied van de onderstaande formaliteiten:

 • de levering van dit voertuig;
 • de verplaatsing van het voertuig met het oog op een herstelling;
 • de controle van het voertuig na een herstelling;
 • het voorrijden van het voertuig met het oog op het verkrijgen van een individuele goedkeuring;
 • het voorrijden van het voertuig bij een instelling belast met de technische keuring van de in het verkeer gebrachte voertuigen;
 • de demonstratie van dit voertuig (presentatie aan het publiek).

De jaarlijkse “beroepsplaat” mag enkel op het desbetreffende voertuig worden aangebracht als de houder beschikt over het attest van voorlopige inschrijving dat hoort bij dit voertuig en dat automatisch is aangemaakt door het volledig invullen van het formulier op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer : hier(externe link)

Indien er problemen zijn bij het genereren van het attest, gelieve contact op te nemen met vehicle@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail)

 • Document dat zich aan boord van het voertuig moet bevinden  (bijlage 4)   ANLAGE 4
 • Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer zullen automatisch en online het aantal resterende gebruiksdagen worden weergegeven, wanneer de houder deze 8 dagen niet (in een keer) na elkaar wenst op te nemen.

Personen die de plaat mogen gebruiken:

 • Idem zoals voor de handelaarsplaten (cf. idem zoals in KB 08/01/1996)
 • De identiteit en de hoedanigheid waarbinnen de personeelsleden van de houder van de kentekenplaat zijn gemachtigd om het voertuig te mogen gebruiken. Model bepaald in bijlage 2     ANLAGE 2

Geldigheid

Een commerciële plaat heeft een geldigheidsduur van één burgerlijk jaar (vanaf 1 januari tot 31 december).

Hoe de aanvraag tot inschrijving invullen?

Opgelet :  De aanvraagformulieren op deze site kunnen niet worden afgedrukt of gebruikt: het zijn voorbeelden. 

Nieuwe aanvraag “proefritten”, “beroep” of “handelaar”

 • Het groene aanvraagformulier invullen dat betrekking heeft op de inschrijving onder commerciële kentekenplaat (zie SPECIMEN hieronder).
 • Uw verzekeraar vragen om deze aanvraag via WebDIV te willen uitvoeren; (2 beroepsplaten);
 • Indien het niet lukt om de inschrijving van WebDIV uit te voeren dient u alle documenten op te sturen naar DIV, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel:
  • Het groene aanvraagformulier dat betrekking heeft op de inschrijving onder commerciële kentekenplaat (zie onderstaande rubriek) ingevuld en ondertekend;
  • voorzien van het verzekeringsvignet afgeleverd door uw verzekeraar en gekleefd op het aanvraagformulier;
  • een bewijs van de foutmelding bij uitvoeren via WebDIV (printscreen)
 • Voor extra beroepsplaten moet u per vestigingseenheid de ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving per post aan de DIV opsturen, samen met een afschrift van de DmfA (multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) van het kwartaal dat aan de aanvraag voorafgaat.

OPGELET : U beschikt reeds over platen “handelaar”

 • In dit geval kan u enkel een nieuwe handelaarsplaat aanvragen als u alle handelaarsplaten van het voorgaande jaar hebt vernieuwd.

De handelaarsplaten moeten in de periode van 1 oktober tot de laatste dag van de maand februari van het jaar dat volgt op het verval van de geldigheid van uw handelaarsplaten worden vernieuwd. De aanvraag van een extra handelaarsplaat kan het hele jaar door worden ingediend.

 • Indien u al uw kentekenplaten “handelaar” heeft verlengd dient u volgende formaliteiten te vervullen :
 • Het groene aanvraagformulier met betrekking tot de inschrijving onder commerciële kentekenplaat in te vullen (zie onderstaande rubriek);
 • Vraag een btw-attest voor commerciële platen aan bij de FOD Financiën.
 • Vraag aan uw verzekeraar van de aanvraag via WebDIV te willen uitvoeren;
 • Indien het niet lukt om de inschrijving van WebDIV uit te voeren dient u alle documenten op te sturen naar DIV, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel:
  • Het groene aanvraagformulier dat betrekking heeft op de inschrijving onder commerciële kentekenplaat (zie onderstaande rubriek) ingevuld en ondertekend;
  • voorzien van het verzekeringsvignet afgeleverd door uw verzekeraar en gekleefd op het aanvraagformulier;
  • een bewijs van de foutmelding bij uitvoeren via WebDIV (printscreen)

Hoe een verlenging aanvragen ?

Verlenging van de kentekenplaat “proefritten”, de kentekenplaat “handelaar” en van de kentekenplaat “beroep”

 • Het groene aanvraagformulier met betrekking tot de inschrijving onder commerciële kentekenplaat in te vullen;
 • Moet er een btw-attest voor commerciële platen  bij de FOD Financiën worden aangevraagd?
  • proefrittenplaat: nee;
  • beroepsplaat: nee;
  • handelaarsplaat: ja.
 • Vraag aan uw verzekeraar van de aanvraag via WebDIV te willen uitvoeren;
 • Indien het niet lukt om de inschrijving van WebDIV uit te voeren dient u alle documenten op te sturen naar DIV, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel:
  • Het groene aanvraagformulier dat betrekking heeft op de inschrijving onder commerciële kentekenplaat ( zie onderstaande rubriek) ingevuld en ondertekend;
  • voorzien van het verzekeringsvignet afgeleverd door uw verzekeraar en gekleefd op het aanvraagformulier;
  • een bewijs van de foutmelding bij uitvoeren via WebDIV (printscreen)
 • De sticker met het jaartal van geldigheid en het nieuwe kentekenbewijs zijn aanwezig in de omslag die u ontvangt via bpost.

Wanneer zijn aanvraag indienen ?

Aanvragen van een nieuwe plaat

Van 1 januari tot 31 december.

Verlenging

Van 1 oktober tot de laatste dag van de maand februari van het jaar dat volgt op het verval van de geldigheid.

Kentekenbewijs

Het kentekenbewijs van inschrijving onder commerciële kentekenplaat vermeld de volgende gegevens :

 • de datum van uiterste geldigheid (31/12/………),
 • de aard van de toegekende kentekenplaat,
 • het Rijksregisternummer of het ondernemingsnummer (KBO),
 • de maximum cylinderinhoud of de MTM ( maximum toegelaten massa) aangevraagd door de houder indien het een plaat “handelaar” of “beroep” betreft.

De voorbeelden van kentekenbewijzen kunt u terugvinden in onderstaande rubriek:

 • kentekenbewijs van een plaat “proefritten”
 • kentekenbewijs van een plaat “handelaar” en van een plaat “beroep” .

Plaat of kentekenbewijs verloren of gestolen

De houder moet een aanvraag tot inschrijving voor een commerciële plaat onder een nieuw nummer indienen en hierbij het attest van diefstal voegen dat hij van de Politie heeft gekregen. De aanvraag moet aan de DIV worden gericht. 

Duplicaat van een kentekenplaat of van een kentekenbewijs

De houder van een beschadigde kentekenplaat of een inschrijvingsbewijs in slechte staat kan er een duplicaat van krijgen. Hiertoe dient hij een aanvraag tot inschrijving in voorzien van alle voor de inschrijving noodzakelijke attesten, het verzekeringsattest inbegrepen.  De aanvraag moet aan de DIV worden gericht. Raadpleeg de info over het duplicaat hier.

Schrapping van een commerciële kentekenplaat

U dient uw commerciële plaat te laten schrappen in volgende gevallen:

 • U de aan de plaat verbonden activiteit stopzet, de schrapping dient te gebeuren binnen een termijn van 15 dagen na stopzetting van de activiteit, zelfs indien de geldigheid van de kentekenplaat nog loopt.
 • U niet langer verzekerd bent om de plaat te gebruiken, u dient de plaat te schrappen van zodra uw verzekering niet meer geldig is.
 • U voldoet niet langer aan de voorwaarden om de plaat te vernieuwen (omdat de laatste dag van februari voorbij is), u dient de kentekenplaat dan te schrappen uiterlijk op 15 maart van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid (einde van de hernieuwingsperiode + 15 dagen).
 • Indien u uw kentekenplaat dus niet wenst te vernieuwen dient u deze te schrappen uiterlijk op 15 maart van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid van de plaat.

Hoe uw plaat schrappen ?

Breng uw officiële kentekenplaat ( “achterste” plaat voorzien van de stempel van de DIV), zonder verpakking naar een postkantoor of postpunt van bpost. De schrapping gebeurt onmiddellijk en is gratis (01/08/2019). Link naar pagina met betrekking tot de voorwaarden betreffende schrapping.

Mag u zich met een commerciële plaat buiten het Belgische grondgebied begeven?

Wat de “proefrittenplaat” en de “handelaarsplaat” betreft, benadrukt de Europese Commissie dat er, in afwachting van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie of van een harmonisatie van de Europese wetgeving, binnen de Europese Unie geen wederzijdse erkenning van “proefrittenplaten” en “handelaarsplaten” is. Het is dus de verantwoordelijkheid van de houder van de plaat om bij elke lidstaat na te gaan of (en onder welke voorwaarden) deze het verkeer van de Belgische “proefrittenplaat” en de Belgische “handelaarsplaat” al dan niet toelaat.

Wat de “beroepsplaat” betreft, deze plaat heeft tot doel de (hierboven beschreven) formaliteiten te vervullen om het voertuig in orde te brengen. Rekening houdend met de gebruiksvoorwaarden ervan, mag deze “beroepsplaat” dan ook enkel op Belgisch grondgebied worden gebruikt.

Het statuut van de aanvraag controleren

Om de status van uw inschrijvingsaanvraag te kennen, gebruikt u de referentie en controleert u de status op onze applicatie "Mijn voertuig, mijn plaat"