Erkenning omkaderingsinstelling alcoholslot

Changed
31/05/2023
 • Als een rechter een alcoholslot oplegt, moet de bestuurder ook een omkaderingsprogramma volgen bij een erkende omkaderingsinstelling en strikte voorwaarden naleven. 

  De omkaderingsinstelling moet een erkenning aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. De erkenning is onbeperkt in de tijd zolang de omkaderingsinstelling de voorwaarden voor de erkenning respecteert. 

  Voor de plaatsing van het alcoholslot zelf moet de bestuurder langsgaan bij een erkend dienstencentrum. Dat dienstencentrum moet ook regelmatig gegevens downloaden uit het alcoholslotsysteem en meedelen aan de omkaderingsinstelling voor het omkaderingsprogramma.

  Voorwaarden voor een erkenning 

  De omkaderingsinstelling moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

  1. Een zetel op Belgisch grondgebied hebben.

   Een zetel op Belgisch grondgebied hebben.

  2. Minstens één psycholoog of criminoloog met minimum drie jaar beroepservaring in de vestiging hebben.

   De psycholoog of criminoloog moet:    

   • een opleiding gevolgd hebben over de risico’s en de gevolgen van het rijden onder invloed van alcohol 
   • een opleiding gevolgd hebben over de opbouw en afbraak van ademalcohol 
   • een cursus gevolgd hebben over het alcoholslot   
  3. Een dossier indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer met de inhoud en de planning voor de begeleiding en opleiding van de veroordeelde bestuurder. 

   Inhoud 

   Het dossier moet een presentatie bevatten met de volgende gegevens: 

   • De verklaring die opgemaakt wordt tijdens het inleidende begeleidingsgesprek met de bestuurder. De inhoud van het begeleidingsgesprek omvat uitleg over: 
    • het verloop van het omkaderingsprogramma (in het bijzonder over de installatie van het toestel) 
    • de kosten  
    • het laten coderen van het rijbewijs 
    • de opleiding 
    • het downloaden van de gegevens 
    • de gepersonaliseerde begeleiding 
    • de straf als de bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma 
    • de afloop van het programma 

   Er moet ook een voorbeeld bijgevoegd worden van een attest dat de veroordeelde bestuurder moet bewaren in zijn of haar motorvoertuig. 

   • De inhoud van de opleiding over het gebruik van het alcoholslot, de gevolgen bij het omzeilen van het toestel, de risico’s en gevolgen van het rijden onder invloed van alcohol en over de opbouw en afbraak van ademalcohol. 
   • De inhoud van de drie uur durende opleiding die gegeven wordt tussen de vierde en de achtste maand na de plaatsing van het alcoholslot. Die moet gaan over de ervaringen met het gebruik van het toestel, het gescheiden houden van rijden en drinken, en de intenties en strategieën van de betrokkene om ook na de verwijdering van het toestel rijden en drinken gescheiden te houden. 

   Planning 

   De instelling moet minimum tweemaal per jaar een individueel begeleidingsgesprek plannen (op basis van de gegevens geregistreerd door het dienstencentrum). Elk bijkomend gesprek moet verantwoord worden met de analyse van de geregistreerde gegevens van het alcoholslot. De omkaderinstelling moet ook een gesprek plannen ter afronding van het omkaderingsprogramma. 

  4. Privacywetgeving respecteren

   Zich houden aan de privacywetgeving ten opzichte van de automatische verwerking van persoonsgegevens. 

  5. Voldoende capaciteit hebben

   Voldoende capaciteit hebben om het inleidende begeleidingsgesprek te laten plaatsvinden binnen de veertien kalenderdagen nadat de bestuurder contact opgenomen heeft, en om de opleiding te organiseren binnen de maand na die datum. 

  6. Vrije toegang verlenen aan de controleurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer

   Aan de controleurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer vrije toegang verlenen tot de lokalen van de instelling en inzage verlenen in de voor de controle relevante gegevens. 

 • Psycho-medisch-sociale centra die al een erkenning hebben van de FOD Mobiliteit en Vervoer en die instaan voor de medische en psychologische herstelonderzoeken, moeten alleen aantonen dat zij aan de voorwaarden 2, 3 en 5 voldoen. 

  Hoe een erkenning aanvragen? 

  1. Download het formulier.

  2. Vul het formulier in en voeg de nodige documenten toe.

   Voeg voor elk personeelslid ook een gedetailleerd cv met een kopie van het diploma en een attest voor elke opleiding toe. 

  3. Stuur het formulier met de documenten op naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

   Stuur het geheel naar: 

   FOD Mobiliteit en Vervoer 
   Directie Certificatie en Toezicht 
   City Atrium 
   Vooruitgangstraat 56 
   1210 Brussel 

 • Wijziging van het omkaderingsprogramma 

  Voor een wijziging aan het omkaderingsprogramma (vorming, inleidingsgesprek, het individuele begeleidingsgesprek, het afrondingsgesprek, planning van de gesprekken) moet u alle gewijzigde documenten voorleggen aan de directie Certificatie en Toezicht voor de inwerkingtreding ervan. 

  Toevoeging of intrekking van een vestiging of personeelslid 

  Voor de toevoeging of intrekking van een vestiging of personeelslid moet u de kaders 1, 2 of 3 van het formulier ‘Aanvraag erkenning omkaderingsinstelling’ invullen en opsturen naar de directie Certificatie en Toezicht.