Annulatie

Changed
10/03/2023

De inschrijving van een voertuig annuleren

Nieuw voertuig 

De annulering van de eerste inschrijving van een voertuig heeft belangrijke gevolgen voor de computerapplicatie van de DIV en voor de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. 

Het is wettelijke verplichting om pas over te gaan tot de inschrijving van een voertuig op vertoon van een naar behoren ingevuld en ondertekend origineel aanvraagformulier (zie artikel 11 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen). Inschrijvingen via de online applicatie WebDIV vormen hierop geen uitzondering. 

Als blijkt dat bij de inschrijving van een voertuig de voormelde wettelijke verplichting niet strikt is nageleefd, wordt de eerste inschrijving in geen enkel geval geannuleerd. Ook inschrijvingen die werden uitgevoerd op basis van een kopie en/of fax van het aanvraagformulier komen niet voor een annulering in aanmerking. 

De annulering van de eerste inschrijving van een nieuw voertuig wordt door de DIV slechts in uitzonderlijke gevallen en binnen 14 kalenderdagen volgend op de inschrijvingsdatum aanvaard. Enkel de volgende gevallen komen in aanmerking: 

  • de annulering van de verkoop van het voertuig om een reden buiten de wil van de klant om; 
  • het overlijden van de houder of van de echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner waardoor men afziet van de aankoop van het voertuig; 
  • de inschrijving op naam van een onjuiste houder ondanks het feit dat het aanvraagformulier correct was ingevuld en ondertekend. 

Elke aanvraag om annulering moet door de verzekeraar die de inschrijving heeft uitgevoerd worden gericht aan het mailadres web-div-annul@mobilit.fgov.be  en moet de scan bevatten van het formulier dat voor de inschrijving waarvoor om annulering wordt verzocht, werd gebruikt. 

 

Gebruikt voertuig 

Het is niet mogelijk de inschrijving van een gebruikt voertuig te annuleren. 

 

Contact 

Mail: web-div-annul@mobilit.fgov.be