Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement bij de prijsvraag van de enquête Samen het water op

  

ALGEMEEN 

 

 1. Dit reglement bepaalt de modaliteiten van de “Prijsvraag van de enquête Samen het water op” (hierna “de Prijsvraag” genoemd). Deze Prijsvraag wordt georganiseerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, met maatschappelijke zetel te Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel (hierna « de Organisator » genoemd).  

 

 1. Door deel te nemen aan de Prijsvraag, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of beperking alle bepalingen uit het wedstrijdreglement en de beslissingen van de Organisator.  

 

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijsvraag op elk moment eenzijdig te onderbreken, stop te zetten, te verlengen en/of ongepaste inhoud van deelnemers aan de Prijsvraag te verwijderen. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Prijsvraag behoudt de Organisator zich het recht om deelnemers uit te sluiten. 

 

 1. De Organisator kan noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan deze Prijsvraag noch verantwoordelijk worden geacht voor een onsuccesvolle poging tot deelname aan de Prijsvraag (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending…). 

 

 1. Deelnemers aan de wedstrijd stemmen toe dat de Organisator hun persoonsgegevens verwerkt (voor deelname: e-mail adres; voor de winnaars: naam, voornaam, adres). Deze verwerking gebeurt enkel om redenen die strikt noodzakelijk zijn voor het organiseren van de Prijsvraag. De verwerkte persoonsgegevens zullen na afloop van de prijsuitreiking vernietigd worden. Voor verdere info over de verwerking van uw persoonsgegevens alsook hoe u uw rechten ter zake kan uitoefenen, verwijst de Organisator naar de privacyverklaring van de FOD Mobiliteit en Vervoer: https://mobilit.belgium.be/nl/privacy.  

 

 1. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.  

 

 1. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting verbindt de deelnemer er zich toe om eerst tot een minnelijke schikking te proberen komen. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.  

 

WEDSTRIJDVERLOOP en VOORWAARDEN 

 

 1. Deelname aan de Prijsvraag kan tussen 03/04/2021 en  03/05/2021. Deelnemen aan de Prijsvraag gebeurt uitsluitend via het internet en is gratis. De winnaars van de Prijsvraag ontvangen een “waardebon ter waarde van €150”. Prijzen kunnen wel omgeruild worden, maar niet omgezet worden in natura of in geld. 

  

 1. De Prijsvraag staat open voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België, die over een geldig e-mailadres beschikt en op het moment van deelname aan de Prijsvraag minstens 18 jaar oud is. Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon aanvaard. Een deelnemer kan maximum één prijs winnen met deze Prijsvraag.  

 

 1. Om kans te maken op de aan de Prijsvraag verbonden prijs moet een deelnemer: 

 

 • de enquête Samen het water op invullen;
 • na het succesvol invullen van de enquête krijgt de deelnemer een link om aan de Prijsvraag deel te nemen
 • een e-mailadres doorgeven

 

 1. Na het afsluiten van de enquête worden er 2x2 waardebonnen uitgedeeld aan de deelnemers van de Prijsvraag.

 

 1. De winnaars worden door de Organisator tussen 03/05/2021 en 12/05/2021 per e-mail verwittigd. Winnaars behoren de benodigde info toe te sturen voor de sluitingsdatum van de enquête Samen het water op. Nadien verliezen zij hun recht op de prijs. Niet toegekende prijzen worden niet verder uitgereikt.