Belgische wetgeving en reglementering

Basiswetgeving

Gebruik van de spoorweginfrastructuur

Veiligheid

 • Koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen 
 • Koninklijk besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van de modaliteiten van overplaatsing van een aantal personeelsleden van de NMBS Holding naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer alsook van de manier waarop die onder haar gezag worden gebracht
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen
 • Ministerieel besluit van 3 mei 2007 houdende erkenning van de NMBS-Holding, afdeling Corporate Prevention Services (CPS) als instelling bevoegd voor de aflevering van psychologische en medische attesten ten gerieve van het veiligheidspersoneel van de spoorwegondernemingen
 • Koninklijk besluit van 12 maart 2008 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel
 • Koninklijk besluit van 12 maart 2008 houdende erkenning van Advies R&C als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel
 • Koninklijk besluit van 7 november 2008 houdende regeling van bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten
 • Koninklijk besluit van 14 november 2008 houdende erkenning van de naamloze vennootschap Crossrail Benelux als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders
 • Koninklijk besluit van 14 november 2008 houdende erkenning van de naamloze vennootschap Trainsport als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel
 • Ministerieel besluit van 14 november 2008 houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel
 • Ministerieel besluit van 18 februari 2010 tot aanwijzing van de hoofdonderzoeker en een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving
 • Koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau
 • Ministerieel besluit van 29 november 2010 tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Ministerieel besluit van 4 mei 2011 waarbij ontslag wordt verleend aan een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Ministerieel besluit van 4 mei 2011 tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Ministerieel besluit van 4 mei 2011 tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2011 betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot aanwijzing van het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot bepaling van de vereisten van toepassing op de spoorweginfrastructuur
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra
 • Ministerieel besluit van 3 november 2011 tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2012 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen
 •  Koninklijk besluit van 6 september 2013 (PDF, 20.87 KB) tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van  het Spoorwegevervoer en van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer 
 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van het model van legitimatiekaart voor het gebruik van personeelsleden van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast zijn met de vaststelling van sommige risico's voor de spoorwegveiligheid
 •  Koninklijk besluit van 18 maart 2015 (DOCX, 64.94 KB) tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex 
 • Koninklijk besluit van 23 april 2015 tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften
 • Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot aanduiding van de personeelsleden van HR Rail die instaan voor de veiligheid en de bewaking van de spoorwegen 
 • 2 OKTOBER 2017 – Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 
 • 30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en van de criteria voor erkenning van centra belast met deze onderzoeken
 • 2 SEPTEMBER 2018. – Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal
 • 9 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake selectie, aanwerving, kennis en opleiding van de vaststellende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen
 • 9 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen
 • 18 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen
 • 21 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag
 • 7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels en het model van het protocolakkoord ter uitvoering van artikel 41 van de wet op de politie van de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 9 augustus 2020 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel en op het personeel van de met het onderhoud belaste entiteiten
 • Koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van de lichtseinen waarover voertuigen aan de kop van een trein moeten beschikken
 • Koninklijk besluit van 30 september 2020 tot bepaling van de principes die van toepassing zijn op de exploitatieveiligheid van de spoorweginfrastructuur
 • Koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de procedure voor eensluidend advies van de Veiligheidsinstantie en betreffende de bekendmaking van de elementen bedoeld in artikel 68, § 6, van de Spoorcodex
 • Koninklijk besluit van 9 februari 2021 tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 67/1, paragraaf 2 van de Spoorcodex
 • Koninklijk besluit van 9 februari 2021 tot aanwijzing van de entiteit, bedoeld in artikel 69 van de Spoorcodex
 • Koninklijk besluit van 11 maart 2021 betreffende de veiligheidsvergunning, het uniek veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag

Interoperabiliteit en rollend materieel

 • Ministerieel besluit van 17 januari 2005 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoowegsysteem 
 • Ministerieel besluit van 2 mei 2007 houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem
  • Gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007 houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem
 • Koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de " EG "-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen 
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden en op het veiligheidspersoneel dat veiligheidskritieke taken van besturing van een krachtvoertuig verricht in het kader van de bediening van een installatie of van een private spooraansluiting
 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 houdende vaststelling van de nadere regels voor het indienen van een aanvraag tot aanwijzing, de procedure van de toekenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de aanwijzing van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van conformiteit met betrekking tot nationale voorschriften 
 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de erkenning van de instanties bedoeld in artikel 202 van de Spoorcodex
 • Koninklijk besluit van 23 april 2015 tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften
 • Koninklijk besluit van 11 september 2015 tot aanduiding van de entiteit bedoeld in artikel 200/1 van de Spoorcodex 
 • Ministerieel besluit van 1 april 2020 tot aanwijzing van "TÜV Rheinland Rail Certification B.V." als een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften bij afwezigheid van TSI's, wanneer de TSI's niet op het volledige netwerk van toepassing zijn, wanneer een afwijking werd aangemeld of wanneer in een specifiek geval de toepassing van de nationale voorschriften overeenkomstig artikel 174 van de Spoorcodex noodzakelijk is, bl. 25025.
 •  Koninklijk besluit van 6 december 2020 (PDF, 140.81 KB) tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden (+  bijlage (PDF, 3.94 MB))
 • Koninklijk besluit van 9 februari 2021 tot toekenning aan BELAC van de taken inzake beoordeling van en toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties in uitvoering van artikel 200/1, § 3, van de Spoorcodex
 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1730 van de Commissie van 28 september 2021 betreffende het geharmoniseerde gebruik van de gepaarde frequentiebanden 874,4-880,0 MHz en 919,4-925,0 MHz en van de ongepaarde frequentieband 1900-1910 MHz voor mobiele spoorwegradio

Passagiersrechten

 • Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen  – Titel 2 – Hoofdstuk 1 – Afdeling 2. - Ombudsdienst voor treinreizigers 
 • Koninklijk besluit van 24 oktober 2012 betreffende de Ombudsdienst voor treinreizigers
 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot aanwijzing van overheidsinstantie belast met de handhaving van verordening 1371/2007
 • Wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
 •  Koninklijk besluit van 19 december 2014 (PDF, 40.63 KB) tot aanwijzing van de personeelsleden van de Instantie bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer 
 • Koninklijk besluit van 15 mei 2018 tot vaststelling van de legitimatiekaart van de personeelsleden van de overheidsinstantie belast met de handhaving van de Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, bl. 52794.

Financiële ondersteuning van het gecombineerd en verspreid spoorwegvervoer

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 • Koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
 • Ministerieel besluit van 24 juli 2002 houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

Toeristische reglementering

 • Wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen
 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de infrastructuur van de museumspoorlijnen
 • Koninklijk van 8 mei 2014 besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het materieel van de museumspoorlijnen
 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het veiligheidspersoneel van de museumspoorlijnen
 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet

Het Raadgevend Comité van de treinreizigers

Beveiliging

 • Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 
 • Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 
 • Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst 
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 
 • Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 
 • Koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer 
 • Koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen 
 • Ministerieel besluit van 13 maart 2008 houdende de oprichting van subcomités bij de nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer 
 • 1 JULI 2011 – Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (gewijzigd door de wet NIS van 7 april 2019 en de wet diverse bepalingen van 15 juli 2018)
 • Koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot uitvoering van de artikelen 13, 24 en 25 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector Vervoer, deelsector spoorvervoer 
 • Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens
 • 3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers
 • 7 APRIL 2019 – Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid
 • Koninklijk besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren 
 •  Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 14 november 2019 (PDF, 18.58 KB) tot delegatie van de bevoegdheid voor de eedafneming van de vaststellende beambten die toezien op de naleving van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen en haar uitvoeringsbesluiten (geconsolideerde versie).

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

 • Ministerieel besluit van 24 mei 2011 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen 
 • Koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur 
 •  Ministerieel besluit van 20 november 2012 (PDF, 316.07 KB) betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur
 • Koninklijk besluit van 12 juli 2016 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen
 • Ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur
 • Ministerieel besluit van 20 juli 2017 betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen
 • Koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen +  bijlagen (PDF, 109.3 KB)
 • Besluit van 31 mei 2022 van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid houdende de aanwijzing van ambtenaren bedoeld in artikel 2, 35°, van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur, voor wat drukapparatuur betreft die voor spoorvervoer is goedgekeurd volgens de bijlage II.1 van de richtlijn 2008/68/EG 

Divers

 • Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 in de versie van het Protocol van wijziging van 3 juni 1999 - tekstbijwerking tot 04-12-2017
 • Koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade tengevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer
 • Bij ministerieel besluit van 9 november 2017, wordt de nv van publiek recht Infrabel erkend als beheerder van het tractienet spoor. (blz 60)
 • Wet van 29 november 2017 betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking
 • 30 juli 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • 5 OKTOBER 2018. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de voltooiing van de GEN-werken
 • 5 OKTOBER 2018. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de realisatie van prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 92bis, § 4nonies van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
 • 5 OKTOBER 2018. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest
 • 1 FEBRUARI 2019. - Bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest tot aanpassing van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de voltooiing van de GEN-werken
 • 26 APRIL 2019. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren
 • Uitvoerend samenwerkingsakkoord van 1 juli 2019 tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Waalse Gewest, bl. 103605.
 • Wet van 20 mei 2022 houdende de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen