Belgische wetgeving en reglementering

Basiswetgeving

Gebruik van de spoorweginfrastructuur

Veiligheid

 • Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (bijgewerkt tot 30-11-2015)
 • Koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen (bijgewerkt tot 2-12-2015)
 • Koninklijk besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van de modaliteiten van overplaatsing van een aantal personeelsleden van de NMBS Holding naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer alsook van de manier waarop die onder haar gezag worden gebracht
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag (bijgewerkt tot 17-08-2012)
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 13 maart 2007 betreffende de procedure voor eensluidend advies van de veiligheidsinstantie en betreffende de bekendmaking van nationale veiligheidsvoorschriften voor de spoorwegen
 • Ministerieel besluit van 3 mei 2007 houdende erkenning van de NMBS-Holding, afdeling Corporate Prevention Services (CPS) als instelling bevoegd voor de aflevering van psychologische en medische attesten ten gerieve van het veiligheidspersoneel van de spoorwegondernemingen
 • Koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel
 • Koninklijk besluit van 12 maart 2008 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel
 • Koninklijk besluit van 12 maart 2008 houdende erkenning van Advies R&C als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel
 • Koninklijk besluit van 7 november 2008 houdende regeling van bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten
 • Koninklijk besluit van 14 november 2008 houdende erkenning van de naamloze vennootschap Crossrail Benelux als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders
 • Koninklijk besluit van 14 november 2008 houdende erkenning van de naamloze vennootschap Trainsport als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel
 • Ministerieel besluit van 14 november 2008 houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel
 • Ministerieel besluit van 18 februari 2010 tot aanwijzing van de hoofdonderzoeker en een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving
 • Koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau
 • Ministerieel besluit van 29 november 2010 tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Ministerieel besluit van 4 mei 2011 waarbij ontslag wordt verleend aan een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Ministerieel besluit van 4 mei 2011 tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Ministerieel besluit van 4 mei 2011 tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2011 betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot aanwijzing van het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot bepaling van de vereisten van toepassing op de spoorweginfrastructuur
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra
 • Ministerieel besluit van 3 november 2011 tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2012 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen
 • Koninklijk besluit van 9 juli 2013 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel
 • Koninklijk besluit van 6 september 2013 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van  het Spoorwegevervoer en van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer (geconsolideerde versie)
 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van het model van legitimatiekaart voor het gebruik van personeelsleden van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast zijn met de vaststelling van sommige risico's voor de spoorwegveiligheid
 • Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en [...] NMBS gelden
 • Koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer
 • Koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex (geconsolideerde versie)
 • Koninklijk besluit van 23 april 2015 tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften

Interoperabiliteit en rollend materieel

 • Ministerieel besluit van 17 januari 2005 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoowegsysteem (bijgewerkt tot 26-06-2015)
 • Ministerieel besluit van 2 mei 2007 houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem
  • Gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007 houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem
 • Koninklijk besluit van 7 november 2008 houdende regeling van bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten
 • Koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de " EG "-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen (bijgewerkt tot 6-11-2015)
 • Koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor indienen van de aanvraag en voor het verkrijgen van de toelating tot indienststelling van de subsystemen en de voertuigen
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden
 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften (bijgewerkt tot 12-10-2016)
 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex (bijgewerkt tot 12-10-2016)
 • Koninklijk besluit van 23 april 2015 tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften
 • Koninklijk besluit van 11 september 2015 tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex
 • Koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden (bijwerking tot 28-11-2017)

Passagiersrechten

 • Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen  – Titel 2 – Hoofdstuk 1 – Afdeling 2. - Ombudsdienst voor treinreizigers (bijgewerkt tot 30-03-2016)
 • Koninklijk besluit van 24 oktober 2012 betreffende de Ombudsdienst voor treinreizigers
 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot aanwijzing van overheidsinstantie belast met de handhaving van verordening 1371/2007
 • Wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
 • Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Instantie bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
 • Koninklijk besluit van 15 mei 2018 tot vaststelling van de legitimatiekaart van de personeelsleden van de overheidsinstantie belast met de handhaving van de Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, bl. 52794.
 • Koninklijk besluit van 15 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Instantie bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, bl. 52795.

Financiële ondersteuning van het gecombineerd spoorwegvervoer

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 • Koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (bijgewerkt tot 07-03-2016)
 • Ministerieel besluit van 24 juli 2002 houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

Toeristische reglementering

 • Wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen
 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de infrastructuur van de museumspoorlijnen
 • Koninklijk van 8 mei 2014 besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het materieel van de museumspoorlijnen
 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het veiligheidspersoneel van de museumspoorlijnen
 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet

Het Raadgevend Comité van de treinreizigers

Beveiliging

 • Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (bijgewerkt tot 29-04-2016)
 • Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (bijgewerkt tot 9-05-2016)
 • Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (bijgewerkt tot 28-04-2016)
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (bijgewerkt tot 29-04-2016)
 • Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (bijgewerkt tot 29-04-2016)
 • Koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer (bijgewerkt tot 1-04-2016)
 • Koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen (bijgewerkt tot 17-07-2014)
 • Ministerieel besluit van 13 maart 2008 houdende de oprichting van subcomités bij de nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer (bijgewerkt tot 01-04-2016)
 • Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (bijgewerkt tot 7-05-2014)
 • Koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot uitvoering van de artikelen 13, 24 en 25 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector Vervoer, deelsector spoorvervoer (bijgewerkt tot 29-05-2017)

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

 • Koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (bijgewerkt tot 25-04-2016)
 • Koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (bijgewerkt tot 21-12-2016)
 • Ministerieel besluit van 24 mei 2011 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (bijgewerkt tot 22-06-2017)
 • Koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur (bijgewerkt tot 25-04-2016)
 • Koninklijk besluit van 17 februari 2012 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg of per spoor
 • Samenwerkingsakkoord van 5 juni 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
 • Koninklijk besluit van 12 juli 2016 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen
 • Ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur
 • Ministerieel besluit van 20 juli 2017 betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen
 • Koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Divers