Vergunning van spoorwegonderneming

Om activiteiten van spoorvervoer te kunnen uitoefenen op het Belgische spoorwegnet (vervoer van goederen en/of personen) moet iedere spoorwegonderneming in het bezit zijn van een vergunning van spoorwegonderneming.

Deze vergunning toont aan dat de spoorwegonderneming over de nodige kwaliteiten beschikt en beantwoordt aan alle vereiste voorwaarden om beschouwd te worden als spoorwegonderneming. De vergunning wordt afgeleverd door de betrokken autoriteit van een Europese lidstaat (in België is dit de Minister van Mobiliteit) en ze heeft een Europese communautaire geldigheid: de vergunning is geldig in alle landen van de Europese Unie, ongeacht het land van uitgifte.

De vergunning op zich geeft geen toegang tot de Belgische spoorweginfrastructuur. De spoorwegonderneming moet eveneens over een veiligheidsattest beschikken en krijgt de treinpaden bij de infrastructuurbeheerder.

Procedure en voorwaarden

De spoorwegonderneming die een exploitatiezetel heeft in België kan haar vergunning aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel) die dan naar het kabinet zal doorsturen.
De aanvrager moet aan de Minister het bewijs leveren dat hij op elk moment kan voldoen aan de voorwaarden inzake financiële draagkracht, beroepsbekwaamheid, dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid en eerbaarheid. De vergunning wordt binnen de 90 dagen na ontvangst van het volledige dossier door de Minister afgegeven.

De spoorwegonderneming moet een jaarlijkse heffing (basisbedrag dat jaarlijks aan de index wordt aangepast) betalen aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het betreft een deelname in de kosten voor administratie, controle en toezicht. Zodra de vergunning wordt uitgereikt, moet de spoorwegonderneming melding maken van elke toestandswijziging met mogelijke invloed op haar aanvraagdossier.

De Minister kan op elk ogenblik laten nagaan dat de houder van een vergunning van spoorwegonderneming de bepalingen eerbiedigt. De vergunning wordt om de vijf jaar door de Minister opnieuw onderzocht.

 

Vergunningen

Volgende ondernemingen beschikken over een vergunning van spoorwegonderneming afgeleverd in België:

Captrain Belgium NV L-006-03 Rijnkaai 100 bus A13 2000 Antwerpen
Certus Rail Solutions  L-014  Burgemeester Maenhaustraat 64

9820 

Merelbeke
Crossrail Benelux NV L-002-08 Noordersingel 21 2140 Borgerhout
DB Cargo Belgium BVBA L-013 Noorderlaan 111 bus 17 2030 Antwerpen
HSL Belgium PGmbH L-012 Hütte 79 4700 Eupen
Lineas L-008-04 Koning Albert II laan 37 1030 Brussel
NMBS NV L-010-02 Frankrijkstraat 56-58 1060 Sint-Gillis
Railtraxx NV L-007-03 Rijnkaai 100 bus A13 2000 Antwerpen
THI Factory SA L-011-02 Place Marcel Broodthaers 4 1060 Sint-Gillis
RTB Cargo Belgium L-005-02 Transcontinentaalweg 4 2030 Antwerpen

Hier vindt u de volledige lijst van spoorwegondernemingen die gebruik kunnen maken van het spoor in België.

Contact

Voor meer informatie betreffende de aanvraag van een vergunning in België:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Spoorbeleid - Vergunningen

Tel + 32 (0)2 277 36 11

Tel + 32 (0)2 277 36 40

e-mail: spoorweg.ondernemingen@mobilit.fgov.be