Federale steun aan gecombineerd en verspreid goederenvervoer per spoor

Oproep aan kandidaten voor federale steun voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.

Op 8 juli 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 15 mei 2014 houdende bepalingen betreffende de mobiliteit (zie bijlage). Deze wetstekst deelt mee dat er financiële steun gegeven kan worden aan zowel het gecombineerd vervoer (4,5 miljoen euro) als het verspreid vervoer (10,5 miljoen euro) in België voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.
België wacht nu op de beslissing van de Europese Commissie bij wie het dossier van de steun aan het gecombineerd vervoer en verspreid vervoer werd aangemeld.

Gecombineerd spoorvervoer

De steun aan het gecombineerd vervoer geldt enkel voor het spoorvervoer van intermodale transporteenheden (ITE) op de binnenlandse relaties (binnenlands en tussenhavenlijk spoorvervoer). Deze steunmaatregel is een verderzetting van de steun die in 2009 startte, en heeft als doel het spooraandeel bij het goederenvervoer te behouden of te verhogen wegens milieuredenen. De begunstigden van deze steunmaatregel zijn operatoren die de contractuele aansprakelijkheid op zich nemen om ITE per spoor te vervoeren.

Per vervoerde ITE, die voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB) van 15 juli 2009 betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden voor de periode 2009-2012 (BS 28 juli 2009) kan een subsidie bekomen worden. De berekeningswijze van het subsidiebedrag per type relatie is terug te vinden in dit KB. Om in aanmerking te komen voor deze steun dient de relatie te voldoen aan de in dit KB opgenomen voorwaarden.

Verspreid spoorvervoer

De steun aan het verspreid vervoer geldt voor het vervoer van conventionele spoorwegwagens op Belgisch grondgebied. Deze steunmaatregel is een verderzetting van de steun die van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 liep (cfr. wet van 27 december 2012 houdende diverse dringende bepalingen (BS 31 december 2014)). De begunstigden van deze steunmaatregel zijn de spoorwegondernemingen die de tractie van de wagens doen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de in België afgelegde spoorkilometers, die de infrastructuurbeheerder meedeelt aan de Administatie.

Procedure

Operatoren (gecombineerd vervoer) en spoorwegondernemingen (verspreid vervoer) die in aanmerking wensen te komen voor subsidies in 2014 moeten hun kandidatuur voor de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 vóór 15 augustus 2014 indienen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid, Directie Overheidsbedrijven en Spoorbeleid t.a.v. de heer Michel De Vos (michel.devos@mobilit.fgov.be; telefoon 02 277 36 10), Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.

Bij de heer De Vos kunt u ook terecht voor al uw vragen betreffende beide steunstelsels. Onderstaande wetteksten en bijlagen (tabellen waarin de vervoergegevens moeten worden ingevuld) voor beide steunmaatregelen kunnen hier gedownload worden.

Steun aan het gecombineerd goederenvervoer per spoor

Steun aan het verspreid goederenvervoer per spoor