Aangewezen instanties (DeBo) en aangemelde instanties (NoBo)

De conformiteitsbeoordelingsinstanties staan op vraag van de fabrikanten of hun gemachtigden in voor de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor gebruik van spoorweguitrustingen op basis van de nationale voorschriften (aangewezen instanties) of de Europese technische specificaties voor interoperabiliteit (aangemelde instanties).

De Belgische aanmeldende instantie, het Directoraat-generaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer dat verantwoordelijk is voor spoorwegaangelegenheden, is belast met de opmaak en implementatie van de procedures voor beoordeling, aanmelding, aanwijzing van en toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties. De conformiteitsbeoordelingsinstanties die willen worden erkend als aangewezen instantie (DeBo) of als aangemelde instantie (NoBo) in België, worden verzocht hun erkenningsaanvraag in te dienen bij de aanmeldende instantie en daarbij de hiertoe voorziene procedure te volgen. 

Richtlijn (EU) 2016/797 bepaalt sinds de inwerkingtreding ervan op 31 oktober 2020, het nieuwe Europese regelgevende kader dat van toepassing is op de conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Om op die datum als aangewezen instantie of als aangemelde instantie te worden erkend, moet elke conformiteitsbeoordelingsinstantie het voorwerp hebben uitgemaakt van een aanwijzing of aanmelding met naleving van het nieuwe Europese kader.

In België moeten de instanties die willen worden aangewezen of aangemeld, hun aanvraag indienen bij de aanmeldende instantie volgens de daartoe vastgestelde procedure. Deze aanwijzingen en deze aanmeldingen kunnen echter pas plaatsvinden nadat Richtlijn (EU) 2016/797 in Belgisch recht zal zijn omgezet. De bekendmaking van de wet en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor deze omzetting zou in het eerste kwartaal van 2021 moeten plaatsvinden.

In afwachting van deze bekendmaking en om de continuïteit van de activiteiten van de aangewezen en aangemelde instanties zoveel mogelijk te vrijwaren, moedigt de aanmeldende instantie de instanties die overeenkomstig het nieuwe Europese kader willen worden aangewezen of aangemeld, aan om hun aanvraag zo snel mogelijk in te dienen door de daartoe voorziene procedure te volgen.

Datum laatste bijwerking: 21/11/2020

 

Bekendmakingen: