Over ons

Het Onderzoeksorgaan is een orgaan opgericht om veiligheidsonderzoeken uit te voeren na een spoorwegongeval of incident. Het Onderzoeksorgaan is functioneel onafhankelijk van de veiligheidsinstantie, van elk orgaan voor spoorwegregelgeving of van elke andere instantie waarvan de belangen in strijd zouden kunnen zijn met de onderzoeksopdracht.

Het organigram is beschikbaar in het jaarverslag.

Rechtsgrondslag

De Europese Richtlijn 2004/49 ligt aan de grondslag van de oprichting van een onafhankelijk orgaan dat instaat voor het onderzoek naar de ongevallen en incidenten op het spoor, met als doel de veiligheid te verbeteren.
Deze richtlijn werd omgezet in Belgisch recht in de vorm van een wet en twee uitvoeringsbesluiten :

De onderzoeken

De hoofdopdracht van het Onderzoeksorgaan is het voeren van onderzoeken naar ernstige exploitatieongevallen op het Belgische spoorwegnet. Naast ernstige ongevallen, is het Onderzoeksorgaan ook bevoegd om onderzoek te voeren naar andere ongevallen en incidenten die gevolgen hebben voor de spoorwegveiligheid.

Zie Onderzoeken

De aanbevelingen

De aanbevelingen inzake veiligheid zijn voorstellen die het OO formuleert om de veiligheid op het
spoorwegsysteem te verbeteren. De wet bepaalt dat de ontvangers van de aanbevelingen ten minste eenmaal per jaar het Onderzoeksorgaan informeren over het gevolg dat ze aan de aanbevelingen hebben gegeven.

De gevolgen die werden gegeven aan de aanbevelingen door de ontvangers zijn beschreven in bijlage van het jaarverslag.

Zie Jaarverslagen

De databank

Referentie :  Wet van 30 AUGUSTUS 2013 houdende de Spoorcodex – Art .93

Ingeval van een ernstig ongeval stelt de spoorweginfrastructuurbeheerder onmiddellijk het onderzoeksorgaan op de hoogte. Daarnaast verzenden de spoorweginfrastructuurbeheerder, de spoorwegonderneming en, in voorkomend geval, de veiligheidsinstantie, aan het onderzoeksorgaan onmiddellijk de informatie over het zich voordoen van een voorval beschreven in bijlage 7 van deze Wet. De wijze waarop deze informatie aan het onderzoeksorgaan wordt meegedeeld, wordt door haar bepaald en bekendgemaakt.

Zie database

Het Europees overleg

Het Onderzoeksorgaan neemt deel aan de activiteiten van het netwerk van nationale onderzoeksorganen (NIB’s), die plaatsvinden onder toezicht van het Europees Spoorwegbureau (ERA). Teneinde gebruik te maken van de opgedane ervaringen van andere onderzoeksorganen en mee te werken aan de Europese harmonisatie van de regelgeving en onderzoeksprocedures.