Veiligheid

Veiligheidsoverleg

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) organiseert sinds juni 2011 een veiligheidsoverleg, overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie Buizingen, die opgericht is naar aanleiding van het treinongeval in februari 2010. Dit overleg vindt in principe twee keer per jaar plaats.


De DVIS is belast met de organisatie ervan en de Dienst Reglementering Spoor, de Dienst voor Overheidsbedrijven en Spoorbeleid en het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor, verlenen hieraan hun medewerking. Dit overleg zorgt ervoor dat de problemen en de belangrijkste aspecten met betrekking tot de veiligheid van de spoorwegexploitatie aan bod komen. Het laat toe met alle actoren van de spoorsector te debatteren om op die manier doeltreffende oplossingen te vinden. Het is dus vanzelfsprekend dat een actieve bijdrage van Infrabel, de spoorwegondernemingen, de fabrikanten, de industrie en de andere stakeholders van cruciaal belang is.

Eind 2017 heeft het Veiligheidsoverleg een wettelijke basis gekregen in artikel 77 van de Spoorcodex:

“[…] De veiligheidsinstantie organiseert minstens één keer per jaar een veiligheidsoverleg dat alle, bij spoorveiligheid, betrokken en belanghebbende partijen samenbrengt, en onder andere, de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerders, de fabrikanten en het onderzoeksorgaan.”


Voor vragen of bijkomende inlichtingen over het Veiligheidsoverleg kunt u terecht op: concertation@nsarail.fgov.be

Veiligheidscultuur

Veiligheid is de essentiële voorwaarde voor succesvolle spoorwegactiviteiten in Europa. Binnen Europa zijn al vele initiatieven genomen, die op wettelijk, technisch en organisatorisch vlak de veiligheid bevorderen. Van een aanpak die gebaseerd is op regels (rule-based) gaat de sector momenteel over naar een risicogebaseerde aanpak (risk-based).


Recent vestigde het Europees Agentschap voor Spoorwegen de aandacht op de veiligheidscultuur, als ander belangrijk aangrijpingspunt. Veiligheidscultuur kan je definiëren als de houding, waarden, (impliciete) aannames, percepties en gewoonten van de leden van de organisatie met betrekking tot het omgaan met veiligheidsrisico's. In vele sectoren van de industrie met een hoog risico heeft een positieve veiligheidscultuur al zeer goede resultaten opgeleverd.


Het is immers belangrijk dat een organisatie niet alleen een soort ‘papieren’ veiligheidsbeleid heeft, maar dat de werknemers zelf betrokken zijn. Ze zien mogelijke gevaren op de werkplek, weten hoe deze voorkomen kunnen worden, nemen de gepaste beslissingen en gedragen er zich ook naar. Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door collectieve toewijding en leiderschap, van directie tot werkvloer, om veilig te handelen.


Als Nationale Veiligheidsinstantie waardeert DVIS dan ook de initiatieven van het Europees Agentschap op het gebied van veiligheidscultuur. DVIS verwelkomt in het bijzonder het voorstel van "United for Railway Safety, The European Railway Safety Culture Declaration" en de deelname hieraan van de Europese spoorwegsector, op uitnodiging van het Agentschap.


Als Veiligheidsinstantie heeft DVIS de wettelijke plicht om veiligheid te bevorderen. De verklaring voor de sector past niet echt bij onze rol. Samen met andere nationale veiligheidsinstanties hebben we een eigen verklaring opgesteld die de nadruk legt op de eigen taken die we vervullen. Ze geeft duidelijk aan dat we bij onze activiteiten de sector zullen ondersteunen in zijn streven naar een betere veiligheidscultuur.


We nodigen u uit om de verklaring te ondertekenen, u vindt de gegevens hier: https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en

 

Naam Bijlage
Verklaring van de nationale veiligheidsinstanties
Verklaring van het Europees Agentschap

 Strategische as - Aanbevelingen

Naam Bijlage
Uitwisseling van informatie tussen partner-spoorwegondernemingen  download (PDF, 186.13 KB)
Beheer van noodsituaties  download (PDF, 645.82 KB)
Raamwerk jaarverslag en toelichtingen  download (PDF, 351.53 KB)

 Strategische as - Noodplan REX-vergaderingen

Naam Bijlage
Richtlijnen voor de organisatie van een noodplan-REX-vergadering  download (PDF, 319.37 KB)